Ang bakuna at ang Tatak ng Halimaw: Bakit ang pagtuon sa iba pang tatak ng Bibliya ay mas kapaki-pakinabang sa ating buhay Kristiyano.

Read this post in English

Kamakailan lamang ang ilang mga Kristiyano ay nag-aalala tungkol sa pagkuha ng isang bakuna sa COVID-19 sapagkat naniniwala silang ito ang “Tatak ng Mabangis na Hayop” (AKA ang Tatak ng Halimaw). Hindi ako magpo-post ng mga link sa mga taong ito dahil hindi ko nais na palawakin ang kanilang platform ngunit ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi bago. Naalala ko ang pakikipag-usap ko sa isang kaibigan mahigit 30 taon na ang nakakalipas na nag-angkin na ang tatak ng halimaw ay ang mga code ng UPC na matatagpuan sa halos lahat ng mga produktong mabibili mo sa tindahan. Ang iba ay inaangkin na ang RFID chips ang tatak. Kapag napagtanto namin na si Juan ay nagsusulat ng isang liham sa mga taong buhay noong ika-1 siglo, at samakatuwid ay kailangang maunawaan at nauugnay sa kanila, nakikita natin na wala sa mga interpretasyong ito ang totoo sapagkat ginawa ang mga ito gamit ang teknolohiya na hindi pa natuklasan noong ika-1 siglo (ang parehong mga barcode at RFID chips ay binuo noong 1973). Maaaring sabihin ang pareho para sa mga bakuna, na hindi natuklasan ni Edward Jenner hanggang mga 1798.

Maraming isinulat ng mga iskolar na nagpapakita na ang pagbibigay kahulugan sa mga bakuna sa COVID-19 bilang tatak ng halimaw ay mali (narito, dito, at dito halimbawa). Nais kong lapitan ang isyu mula sa ibang pananaw, at iyon ay sa katunayan mayroong dalawang biblikal na halimbawa ng mga tatak na mailalagay sa kanang kamay at / o sa noo. Ang unang tatak ay isang magandang tatak.

Ang Exodo 13:9, na pinag-uusapan ang pag-alala sa araw na umalis ang Israel sa Ehipto, ay nagsabing, “Ang pistang itoʼy katulad ng isang tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalaala sa inyo na dapat ninyong sabihin sa iba ang mga utos ng Panginoon, dahil inilabas niya kayo sa Egipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.”

Sinasabi ng Ezekiel 9:4, “at sinabi sa kanya, ‘Libutin mo ang buong lungsod ng Jerusalem at tatakan mo ang noo ng mga taong nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na mga ginagawa roon.’”

Marahil ang pinaka-makabuluhang ibang talata ay matatagpuan sa Pahayag 14:1 kung saan mababasa natin, “Pagkatapos, nakita ko ang Tupa na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 tao. Nakasulat sa noo nila ang pangalan ng Tupa at ng kanyang Ama.” Ang talatang ito ay kaagad na sumusunod sa talata na nagsasalita tungkol sa tatak ng halimaw.

Makikita natin na ang unang marka ay ibinibigay sa mga nakikibahagi sa mabuting gawain ng Panginoon. Naaalala nila ang Kanyang mga gawa sa pagliligtas, nalulungkot sila sa mga bagay na nagdadalamhati sa Kanya, at nakikilala sila kasama ng Kordero at Kanyang Ama.

Pagkatapos ay ihinahambing ito sa isang markang nakalagay sa noo ng mga nanunumpa ng katapatan sa ibang direksyon – sa “halimaw.” Nakita natin ito sa Pahayag 14:9-12 kung saan magkakasabay ang pagkakaroon ng marka at pagsamba sa hayop.

Tulad ng isinulat ko ilang buwan na ang nakakalipas, “Napaisip ako tungkol sa tatak ng mabangis na hayop at nagtaka ako kung ang pagkakaroon ng tatak sa iyong noo at kanang kamay ay sa esensya ng pagkakaroon ng pananampalataya sa pamahalaan bilang magandang balita kaysa kay Hesus bilang magandang balita? Ang genre ng ebanghelyo sa Bibliya, pagkatapos ng lahat, isang pampulitika na binuo ng Roman Emperor upang ipakita kung gaano sila kahusay.”

Kaya ngayon na natukoy natin ang dalawang tatak na ito kailangan nating tanungin ang ating sarili kung ano ang hitsura ng mga markang ito?

Mayroong maraming mga listahan ng iba’t ibang mga tatak ng Espiritu, ang pinakatanyag – tinawag na prutas – sa Galacia 5:22-23 – “Ngunit ang likas na espiritwal ay nagbubunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at sarili -kontrol. Walang mga batas laban sa mga bagay na tulad nito.” Ang ugnayan sa pagitan ng bunga ng Espiritu at ng tatak ay nagmula sa ideya ng pagbubuklod ng Banal na Espiritu, kung saan ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Kanyang personal na presensya ay permanenteng kinikilala at sinisiguro ang bawat naniniwala sa katawan ni Cristo. Tinalakay ito sa Efeso 1:13. Ang mismong tatak na binanggit sa itaas ay sa katunayan ang pagkakaroon ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga tao. Sa gayon ang kanilang mga aksyon – kanilang prutas – nagsisilbing ebidensya ng tatak.

Ang Galacia 5 ay talagang mayroong dalawang listahan. Ang isa (vv 19-21) ay isang listahan nga mga “sa ninanasa ng laman” at isinama ang “sekswal na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga dios-diosan, pangkukulam, pagkapoot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon: Ang mga namumuhay nang ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Dios.” Dalawang bagay na dapat tandaan. Ang mga ito ay “makilala” at ang mga gumagawa ng mga halatang bagay na ito “ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Dios.” Mukhang kumonekta ito nang malapit sa katangian ng isang tatak (makilala) at mga resulta nito (hindi mapapabilang sa kaharian ng Dios).

Sa madaling sabi, sa halip na ang bakuna (o anupaman) na tatak ng halimaw, ito ay talagang mga bunga ng ating buhay na naghahayag kung saan nakasalalay ang ating katapatan. Ang mga tatak ay tagapagpahiwatig ng katapatan at pagkakakilanlan. Ang bunga ng espiritu ay nagpapatunay na tinatakan tayo ng Espiritu ngunit ang mga epekto ng masamang kalikasan ay nagpapakita na tayo ay minarkahan ng tatak ng hayop. Sa gayon, kung nakilala natin ang ating sarili kay Cristo at mananatiling tapat sa kanya kung gayon wala tayong tatak ng halimaw kundi ang Kanyang tatak.

Palaging malugod na tinatanggap ang puna.

Ginagawa ng mga kaibigan ang pag-share. 

Larawan ni sebastiaan stam sa Unsplash.

Ang mga sipi ng Banal na Kasulatan ay kinuha mula sa Ang Salita Ng Dios Biblia. Karapatang magpalathala © 2009, 2011, 2014, 2015 ng Biblica, Inc.® Ginamit nang may pahintulot.

When is it appropriate to appropriate? Why appropriation can be good. (Part 2)

“Not all appropriation is bad” may seem like an odd statement since in Part 1 of this topic I talked about all the reasons why appropriation is bad. In this part I intend to talk about one aspect of human culture that needs to be appropriated and if it isn’t appropriated then problems happen. I am talking of course about the good news of Jesus Christ.

Get this. The gospel is supposed to be appropriated. No one culture can claim ownership over it. No one group can say that they are the final authority on how the gospel should be understood and applied — such decisions need to happen in dialogue with everyone else. This is something very hard to do, granted, but also something that should be done. We know this because Jesus’ final command to his disciples — often called the Great Commission — is to spread this good news around the world.

Andrew Walls spent his life developing a framework of Transmission and Appropriation when it comes to the good news of Jesus Christ. What’s significant about Walls approach is that he sees not only the transmission side of things but also delves into the appropriation side as well. Appropriate is as intentional as transmission — eventually whatever is being transmitted is to subsequently be appropriated by the recipient. 

Walls talks about two types of recipients of the good news: Proselytes and converts. Proselytes adopt some one else’s encounter with God as their own while Converts adapt their own culture to reflect a new encounter with God. It may seem as if this is a two-stage process starting from proselyte and moving towards conversion but that is an over simplification of how things work. In fact in every culture we see examples of both co-existing. For example the practice of baptism, while debated as to its mode, is a nearly universally accepted practice among Christians, in spite of the fact that it originated in the Jewish religion.

The fact that the gospel is to be transmitted also implies that it will also be appropriated. Thus, Appropriation and Transmission must occur together. What’s also interesting is that ultimately the process also happens in reverse to create a richer transmission culture: The appropriator becomes the transmitter and the transmitter becomes the appropriator — or at least it should 🙂 Cultural hybridity is not a bad thing. In reality there are very few cultures that exist that have no interaction with other cultures. 

We have seen the dangers of what Bakhtin calls monologues — where only one person is allowed to speak. The results are staggering. 

Church participation in Cultural Genocide. I have already written a lot about this topic particularly as it relates to the Canadian Indian Residential Schools System but suffice it to say the church’s failure to listen to the voices of the Other in their missions efforts has been nearly universal. The “Other” is “someone or something who is perceived, either consciously or not, as alien or different.” In this example, while missionaries may recruit some of those they are on mission to into their own ranks, their otherness is often maintained as seen by the second example.

Marginalisation of Other clergy. My great-great-great-great grandfather, Rev. James N. Settee, was the second person of First Nations ancestry to be ordained as a priest in the Church Missionary Society (Anglican Church of Canada). He devoted his entire life to spreading the gospel among first nations peoples in Manitoba and Saskatchewan but was also forced to spend much of his time combatting the inconsistencies and discriminations that he himself experienced on a daily basis to the point that it hindered his ability to do actual ministry. What’s interesting is that he clearly appropriated the gospel into his life’s work but found baggage that needed to be peeled away in order for it to work in his context. 

Other examples. This can also been seen in the many Church splits and schisms that have marked church history as people took stands on where they thought the gospel should end — I suspect all done without acknowledging different contexts.

Rather than monologue, dialogues need to take place and it’s only through the use of dialogue that the appropriation of the good news of Jesus Christ can take place. We talked about Enriquez’ approach to what he calls indigenization from within, which is in effect a system of appropriation governed by insiders rather than outsiders and perhaps this is the best way for appropriation to take place — under the control of the Other!

Salin a Tagalog root word that means “translate” and also “pour” and talks about the process involved in making something one’s own in a different language or culture. Just as liquid is decanted from a pitcher into a glass, and thereby made useful, so also concepts can be decanted from one culture to another and more more understandable. But translation is more than simply making something more understandable — translation means that ownership is taken of the new word or phrase and making it one’s own. So how does someone make something one’s own? Here are a couple of examples from the Philippine context.

Sometimes this combination is more complex than merely combining indigenous and exogenous theories. Regardless of theoretical origins, other factors come into play that exert influence on human decisions, including sociopolitical purposes, religious institutional ends, and religious practitioners’ ends. The various actors, whether those in authority or those under oppression, are each able to exert their own will and influence outcomes. Wendt and Guazon each talk about the interaction of these three factors in the Philippines. Both describe situations where the original intent of the transmitters was re-purposed by the appropriators according to their own needs.

Wendt (1998) talks about fiesta, looking at both historical origins as a means of Spanish control that eventually was co-opted by Filipinos and reformulated into a real part of Filipino identity. Wendt says, “The functions originally intended to implement colonial rule, cultivate specific attitudes and stabilize the colonial system were counteracted to the same degree by the Filipinos’ incorporating the fiesta into their own ways of life and social structures.”

Guazon’s Crisis in the Formation of provisional members of a religious congregation in the Philippines is a study of the interactions between “formandi” and “formators” in the CICM, which is “Congregatio Immaculati Cordis Mariae, the institute’s Latin name. CICM is a Roman Catholic male religious missionary institute of Belgian origin.” The formandi are acolytes desiring admission to the order and the formators are those charged with overseeing the initiation process. One would assume that the process is quite straight forward since the acolytes are the ones seeking admission and will presumably submit. This is not the case, however, with tension occurring on multiple levels. In the end, Guazon concludes that the formandi … are “active participants” in the process and appropriate the requirements of their new social system “according to their own cultural matrix.”

Feedback is always welcome.

Sharing is what friends do.

Image by Tyler Nix on Unsplash.

When is it appropriate to appropriate? Why appropriation is bad. (Part 1)

Cultural Appropriation has made the news again. Nuseir Yassin runs the popular video log Nas Daily. He recently made the news (herehere, and here) when he offered a tattoo course by Whang-Od on his Nas Academy. Whang-Od is a traditional tattoo artist from the Philippine province of Kalinga who was honoured by the Philippine government with the Dangal na Haraya in 2018. The controversy started when Whang-Od’s grandniece called the course a scam. It turns out that Nuseir didn’t follow the proper procedures in making the deal with Whang-Od. According to Dr. Nestor Castro, 

“Whang-od is not just an individual artist but she is also a member of the Butbut Tribe of Kalinga. Her skill on the art of traditional tattooing is derived from the indigenous knowledge of generations of Kalinga ancestors. Thus, this indigenous knowledge is collectively owned (although it may be individually practiced) by the Butbut. Thus, the consent of the members of the Butbut is necessary if this knowledge is to be shared to outsiders. Getting the permission of one individual is not enough.” [Click here to read the entire post].

Apart from this, the agreement also doesn’t conform to Philippine laws on the rights of indigenous peoples. In the end, Cultural appropriation of this type is inappropriate because it is the unacknowledged or inappropriate adoption of the customs, practices, ideas, etc. of one people or society by members of another and typically more dominant people or society. The issue is culture or people’s right to be the gatekeepers of their own cultural wealth, whether that means protecting that wealth from other’s exploitations, or benefitting themselves as the owners of that cultural wealth.

Virgilio G. Enriquez, whose Pagbabangong-Dangal: Indigenous Psychology and Cultural Empowerment is from the Philippine context, presents six phases of cultural domination to which “indigenous psychology and culture have been subjected” throughout the world. Included in the stages are:

1. Denial and Withdrawal, where the “colonizers outrightly reject the very existence of what they perceive as an inferior culture.” This inferiority includes language, sport, food, law, and religion. “As the dominant culture denies the existence and worth of the indigenous culture, it also attempts to replace it with its own.”

2. Desecration and Destruction, where the “oppressive culture attempts to destroy whatever vestiges are left” of the indigenous culture. “Clearly, as the dominant culture atemts to destroy element s of the supposedly inferior culture, it tries to institutionalize and strengthen its own.”

3. Denigration and Marginalization, where the indigenous is labeled, giving the impression that it is inferior or damaged. This includes terms like Juan Tamad, quack doctor, ningas kugon, Filipino time, and talangka mentality as well as inaccurate portrayals of Filipinos in artwork depicting historical events, each of which is a negative stereotype of what it means to be Filipino.

4. Redefinition and Token Utilization, where the indigenous is “redefined and recast into the colonial mold.” Thus all indigenous meaning attached to the element is lost and it is not only completely redefined in a new context but also claimed by that new context as one of its own. Enriquez uses the Manila Galleon as an example. Here we have Filipino ingenuity in shipbuilding being redefined and claimed by the Spanish as one of their own. Enriquez also includes a discussion of what appears to be the token usage of “indigenous psychological texts” by Western-trained practitioners. It seems that they are being used not because of their value as psychological tools but because they merely make the client more at ease in an unfamiliar setting. 

5. Transformation and Mainstreaming, appears to be similar to Stage 4 only intensified. Here Enriquez focuses on the word hiyang, that at one time was considered nonsensical but is now seen as highlighting “personal differences” in therapeutic settings. Enriquez applies this to what happens in the doctor’s office, the kinds of food we eat, and folk-understandings of colors, shapes, textures, and sounds. “Once the prejudgment that the indigenous concept is merely superstitious or even useless has been proven wrong, the concept is reluctantly used but redefined according to the colonial mindset.”

6. Commercialization and Commodification, is where the real legitimacy of the indigenous is recognized by the colonizer. This can lead to one of two options, according to Enriquez. The first is “transforming and mainstreaming,” where “complete recognition and respect” is given by the colonizer to the indigenous and the two are mutually beneficial. The second option is where the indigenous culture’s knowledge and heritage are “exploited and commercialized.” Enriquez says that option #1 is rarely taken. He goes on to discuss the exploitation of indigenous genetics, both plant and human.

Enriquez proposes a counter-framework he calls “Decolonization, Counterdomination, and Empowerment” in order to guide in the recovery of what has been lost through colonialism. His model involves blending “both the modern and traditional cultural systems.” Key to his approach is what he calls indigenization from within, a traditional values-based approach that sees the indigenous as the main actor rather than the outsider. This internal orientation is essential to beginning decolonization because it puts the indigenous firmly in the driver’s seat. Enriquez identifies four aspects to indigenization from within, namely the “identification of key concepts from the indigenous culture,” the “semantic and lexical elaboration of these concepts,” the systematization and articulation of a theoretical framework, and applying and using this framework in the field. This process combines ideas and practices that are not only appropriate for the culture but also valid scientifically. So while one may conduct an interview in order to gather data, one is also free to conduct that interview in a culturally appropriate and relevant way.

Thus, by most accounts, appropriation is something that is bad but can be remedied. In our next post we will talk about a situation where appropriation is not only good, but is also the right thing to do.

Feedback is always welcome.

Sharing is what friends do.

Image by Nathan Dumlao on Unsplash.

How can the church partner with the world while maintaining its identity? By imitating Jesus’ Changing Water into Wine. Lessons from Thomas Aquinas.

“All truth is God’s truth.”

I can’t tell you how many times I heard this while I was in seminary. And that was a good thing because I needed to hear it. I had spent the years leading up to seminary developing my understanding of truth that was pretty much limited to what the Bible (or at least my interpretation of the Bible) had to say. Any claims to truth outside of the Bible were suspect for me.

I even remember a time in a class I took at USask on Religious Perspectives on Death and Dying when I had to comment (in a test) on the validity of the fictional Death of Ivan Illich to my understanding of death and dying. My reply was that since it was fiction it wasn’t true! Wise Professor Robert Kennedy pointed out that truth can be found in a variety of areas of life including fictional accounts.

And it appears this debate isn’t all that new. The other day I took a look at Mitchell Atencio’s interview Why Nathan Cartagena Teaches Critical Race Theory to Evangelicals with Nathan Cartagena on Sojourners and saw a great idea from Thomas Aquinas.

In 1261, a few years before I went to seminary, Thomas Aquinas wrote a commentary on Boethius’ On The Trinity. Apparently some agreed with my early ideas — that blending God’s Truth with rational truths somehow muddies the mixture. Article 3 of Super Boethium De Trinitate by Thomas Aquinas answers this question in a very interesting way:

“5. It may be said: No conclusive argument can be drawn from figurative speech, as the Master (Peter Lombard) says. Dionysius also says in his letter to Titus that symbolic theology has no weight of proof, especially when such interprets no authority. Nevertheless it can be said that When one of two things passes into the nature of another, the product is not considered a mixture except when the nature of both is altered. Wherefore those who use philosophical doctrines in sacred Scripture in such a way as to subject them to the service of faith, do not mix water with wine, but change water into wine.”

Part of the problem that I faced in the early years of my theological formation was that I somehow believed that the world was divided into two parts: Sacred and Secular. As as young Christian I was warned about the dangers of the world — the danger that I would become worldly. This came out in many areas, including concepts like Christian music, Christian schools and colleges, and Christian bookstores. There was also the idea that people needed to leave the world and join the church. Interestingly there was never an idea that through my influence the world would become holy.

How can we apply Aquinas’ concepts of changing water to wine to the whole sacred-secular debate? The sacred-secular debate keeps the two worlds apart because of fear of contamination — but a contamination that always goes from good to bad. Aquinas says that in order for two ideas to mix that they both need to change. When it comes to God’s truth however, the end result is not a mixture of good and bad but a transformation of the bad into good, much in the same way that Jesus changed water into wine.

So, that brings us to current issues where this can be applied. I can think of three examples. When I was younger the bad guy was psychotherapy. Psychotherapy was bad for reasons that I can’t remember. Fortunately today I have personally benefitted from people who have been successful in blending the truths of God that can be found in psychotherapy with the truths of God found in scripture and have applied those truths into my life.

Christians have also had a love-hate relationship with science throughout the years. Some have suggested that vaccine hesitancy among some Christians is a direct result of the religion-science debate. The argument seems to go along the lines of, “Science promotes evolution that directly goes against the creation accounts of the Bible. If then scientists tell us that vaccines are ok that must mean that they aren’t ok.” What we as Christians often forget, though, is that the early scientists were in fact men and women of faith who desired to know more about God’s creation and started an in-depth study of it.

There has been a lot of talk of late in the church about Critical Race Theory. And that is in fact with the Nathan Cartagena interview is about. The main objection appears to be something like, “CRT is bad because it is Marxism.” Once again the fear of the world influencing the church rather than the church influencing the world rears its ugly head. What we often forget is that justice is one of the key aspects of the Kingdom of God but since it has been neglected so much by the church we need the expertise of those who have thought about justice issues in depth.

Of course I am not advocating an uncritical approach to these issues. As Aquinas himself tells us to “subject [rational philosophies] to the service of faith.” But what I am advocating is that Christians tap every resource available as we seek to turn the water of the world into the wine of proclaiming the Good News of Jesus Christ, establishing the values of the kingdom of God, serving God and neighbour, and testifying to God’s truth.

After all, Jesus promises that “the gates of hell will not prevail” against the church. Why should we act as if it already has?

Feedback is always welcome.

Sharing is what friends do.

Image by Klara Kulikova on Unsplash.

Church, modified.

Church.

It doesn’t matter what you add to the word or how you modify it, it still means the same basic thing.

 • Underground church is a church that remains as hidden as possible due to persecution.
 • Local Church is a church in one community.
 • House church is a church that meets in someone’s house (or office, or third place).
 • Universal church is the church that has existed, exists today, and will exist in the future.
 • Indigenous church is a church that is contextualized to a certain society.
 • Persecuted church is a church that is being persecuted by another religion or by the government.
 • Mega Church is a really big church.
 • Cell Church is a really small church.
 • Online church is the online portion of a local church, whether live or prerecorded.
 • Virtual church is where every aspect of the church exists in the virtual world.
 • Live-streamed church is when a church broadcasts it’s Sunday morning services live online.
 • In-person church is when people gather for face-to-face meetings.
 • Church at home is when families worship at home.

But guess what? It’s all still church.

So what does that mean?

We should continue to be the church regardless of which modifier we pick.

 • We should continue to proclaim the good news the Jesus is our king.
 • We should live out the values of the Kingdom of God.
 • We should love God and love our neighbour.
 • We should bear witness to the truth.

How will you be the church today?

Feedback is always welcome!

Image by Skull Kat on Unsplash.

Nightmares vs Daydreams: Which do you think are more dangerous?

People often said when I was younger that I lived in a dream world — and that was true. I did spend a lot of time dreaming of an imaginary world. It is strange, however, that daydreams are often thought of as being a trivial waste of time. “It’s better,” they say, “to live in the real world.” What is also interesting is that we often think of nightmares as dangerous We worry about nightmares. We try to stop nightmares. We even make movies about them that frighten us into even more nightmares!

In reality, we should really spend more time concentrating on daydreams. Nightmares, after all, only last for a few brief moments. It’s the dreams that we have while awake that are truly dangerous because we can dream them for a lifetime, and in the end make them come true. 

As TE Lawrence says, 

“All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act on their dreams with open eyes, to make them possible.”

Here are my daydreams:

 • I dream of a world where the rule and leadership of Jesus makes the world a better place. A place where the poor hear good news, where prisoners are made free, where the blind can see, where the oppressed are set free, and where the Lord looks with favour on all people. 
 • I dream of a world where the values of the world are the values of God’s kingdom. 
 • I dream of a world where we love each other like we love ourselves. This is best expressed by the Tagalog word kapwa, or “shared being.” 
 • I dream of a world where the truths we shape is the Truth that is revealed to everyone by God, applied to our own cultural and local contexts. 

It is easy to dream such dreams. It is harder to make these dreams come true. But as the old saying goes, “Begin with the end is sight.” 

Keep on daydreaming!

Photo by Jonathan Mabey on Unsplash.

How can we move our way towards a lamb-like government rather than a wild-animal one?

“In my visions at night I, Daniel, saw the four winds of heaven stirring up the Mediterranean Sea. Four large animals, each one different from the others, came out of the sea.”

Daniel‬ ‭7:2-3‬ ‭God’s Word‬‬

Sometimes we are disappointed with the political leaders we have trusted. We suddenly discover that they don’t entirely embody the values we thought they did. People lauded Justin Trudeau when he first got elected Prime Minister of Canada but then the SNC-Lavalin affair, Aga Khan, and WE charity scandals came out and we realised that he was not all that different from other politicians. Or take the the whole Democrat-Republican divide in the USA. Regardless of where a party is on the political spectrum there are still a variety of issues that face leaders of all stripes that are more nationalistic rather than political, ala this tweet by Mark Charles:

I have been reflecting on a video I saw a few weeks ago from the Bible Project on Daniel. We just finished a study in Daniel where there is a series of visions that feature animals. Some animals have small horns and others large horns, representing presumably their varying levels of animal nature. These themes continue on in Revelation as well. One idea they had that has stuck with me until today is that governments tend to be animals and the only way that these beastly governments are defeated is by the “lamb who was slain.” Note that the difference between “wild animal” and “lamb” is significant.

It got me thinking about the “mark of the animal” and I wondered if having the mark on your forehead and right hand is in essence having faith in government as gospel rather than Jesus as gospel? The gospel genre in the Bible is, after all, a political genre developed by the Roman Emperors to show how great they were. Ratzinger, in his Jesus of Nazareth, pgs. 46-47, has this to say about “gospel:”

“This term figures in the vocabulary of the Roman emperors, who understood themselves as lords, saviors, & redeemers of the world…. The idea was that what comes from the emperor is a saving message … a changing of the world for the better.

“When the Evangelists adopt this word … what they mean to tell us is this: What the emperors, who pretend to be gods, illegitimately claim, really occurs here – a message endowed with plenary authority, a message that is not just talk but reality…. the Gospel is not just informative speech, but performative speech – not just the imparting of information, but action, efficacious power that enters into the world to save & transform.

“Mark speaks of the ‘Gospel of God,’ the point being that it is not the emperors who can save the world, but God. And it is here that God’s word, which is at once word & deed, appears; it is here that what the emperors merely assert, but cannot actually perform, truly takes place. For here it is the real Lord of the world – the Living God – who goes into action.

“The core of the Gospel is this: The Kingdom of God is at hand.”

This is why Mark begins his account of Jesus’ life with “the gospel of Jesus Christ, the son of God.” Another place we see this is in Mark’s account of Jesus temptation in the wilderness:

“At once the Spirit brought him into the desert, where he was tempted by Satan for 40 days. He was there with the wild animals, and the angels took care of him.”

Mark 1:12-13 God’s Word

If Pope Benedict is right and Mark chose to call his account a “gospel” based upon the political meaning of the word, then it is not unreasonable for him to use the terms “animals” in the context of Jesus’ temptation.

If the gospel is performative and not just informative, how can I daily perform Jesus as gospel in a world where most place their trust in wild animals?

If the gospel is performative and not just informative, how can I daily perform Jesus as gospel in a world where most place their trust in wild animals?

A good start in performing the gospel is to focus on four areas: Kerygma, Koinonia, Diakonia, and Marturia. In other words, we should focus on proclaiming Jesus as Lord of the Universe, on developing the values of Jesus’ Kingdom, on serving God & serving others, and on bearing witness to the Truth.

A good start in performing the gospel is to focus on on proclaiming Jesus as Lord of the Universe, on developing the values of Jesus’ Kingdom, on serving God & serving others, and on bearing witness to the Truth.

Only then will our desire for the wild become a love for the Lamb.

Image from https://unsplash.com/@quinten149

I Claim this place in the name of …

New Chinese passport map of disputed area.

New Chinese passport. The dotted line in the lower right corner shows the disputed area that China is claiming.

Have you ever thought about the idea of laying claim. I remember as a child looking at pictures of early European explorers visiting “new” lands and, after planting a cross or a flag, claiming that place in the name of the king (or queen or whoever). Now before you get offended remember that I share both European and First Nations blood 🙂

Recently you may have read one of the following articles regarding China’s new passports. Apparently the show a map that includes disputed portions of the “South China Sea” as being a part of China. As you can guess, various countries, including Vietnam, the Philippines, Indonesia, and the USA have made their opinions known. That’s because they also have claims in the area. It is a problem that has been brewing over many years but has recently come to a head. Time will tell how this will be resolved.

I began to think about the church and about missions. Do we lay claim to things that don’t belong to us? I wonder what people in the 10/40 Window think about all the maps of their countries that have been distributed over the years? I wonder what “Manila Ben” or whoever Saddleback named their target audience thinks when s/he sees the various effigies of who they are and how to “reach” them?

The concept of “claiming” implies concepts like good and bad, right and wrong, good and evil. Those doing the claiming always come out on the good side, while those who are claimed are always on the wrong side. But is this really the way missions works? Can any of us claim to be perfectly and totally connected to God? Aren’t we all on a journey?

Are we making unfair claims upon the people of the world? Do we have any other choice? Do those people then have the right to make a similar claim upon us?

What do you think?

What is the Good News? Certainly not this!

I first came across Bill’s story quite by chance doing some surfing through Wikipedia. It interested me a little but not enough to research any furhter. Then I came across this post on Anthony Bradley’s blog and got another perspective.

Reading this made me emotional. I was sad as I read Bill’s story. But when I got to his description of his parents’ religion I got angry. Let’s see what you think:

 

If you’re unfamiliar with the situation, my parents are fundamentalist Christians who kicked me out of their house and cut me off financially when I was 19 because I refused to attend seven hours of church a week.

They live in a black and white reality they’ve constructed for themselves. They partition the world into good and evil and survive by hating everything they fear or misunderstand and calling it love. They don’t understand that good and decent people exist all around us, “saved” or not, and that evil and cruel people occupy a large percentage of their church. They take advantage of people looking for hope by teaching them to practice the same hatred they practice.

A random example:

“I am personally convinced that if a Muslim truly believes and obeys the Koran, he will be a terrorist.” – George Zeller, August 24, 2010.

If you choose to follow a religion where, for example, devout Catholics who are trying to be good people are all going to Hell but child molestors go to Heaven (as long as they were “saved” at some point), that’s your choice, but it’s fucked up. Maybe a God who operates by those rules does exist. If so, fuck Him.

Their church was always more important than the members of their family and they happily sacrificed whatever necessary in order to satisfy their contrived beliefs about who they should be.

I grew up in a house where love was proxied through a God I could never believe in. A house where the love of music with any sort of a beat was literally beaten out of me. A house full of hatred and intolerance, run by two people who were experts at appearing kind and warm when others were around. Parents who tell an eight year old that his grandmother is going to Hell because she’s Catholic. Parents who claim not to be racist but then talk about the horrors of miscegenation. I could list hundreds of other examples, but it’s tiring.

 

What right do these people have in calling themselves followers of Jesus? Then I was reminded of the Pharisees in Jesus’ day who seemed to get it really wrong even though they so badly thought they (and only they) were getting it right. How does the good news get messed up so badly?

Here is the post in full over at Anthony Bradley’s blog:

Bill Zeller’s Painful Suicide Note–Sexual Abuse & PTSD + A Conservative Christian Home = Suicide – The Institute.

It does lead me to ask myself, however: How am I getting it wrong in my presentation of the good news? What are you doing right?

Anthony Bradley’s Functional church made practical –> On “loving the city” long-term

Functional church anyone? This guy (Anthony Bradley) has got the idea right. But not just the idea, the practice that goes with it! He doesn’t care about forms and appearances but is solely concerned with church engaging society. I like it a lot (even if it is scary).

A functional church really has to get down to this level — the behind-the-scenes-not-pretty-but-really-where-the-problem-is kind of stuff.

It’s one thing to set up a place to get together and talk but it is quite another to take a stand and try to root out some really issues.

Here is the link to the article:

On “loving the city” long-term (in contrast to well-intentioned hipster, neo-paternalistic versions) – The Institute.

What things would you add to the list?