Nangungunang 10 na Tagalog post ng 2022 sa michaeljfast.com

Palaging kawili-wiling balikan ang nakaraang taon at tingnan kung saan nakarating ang pagsusulat ko. Noong 2022, nagkaroon ako ng pagkakataong magsulat ng 44,200 na salita na inisip ng 3881 na tao na sulit basahin. Nasisiyahan akong makipag-ugnayan sa marami sa inyo dito nitong nakaraang taon at inaasahan kong makita kung saan tayo dadalhin ng 2023. Narito ang isang countdown ng Nangungunang 10 posts na sinulat ko sa wikang Tagalog. Tulad ng napansin mo na nagsusulat din ako sa wikang Inglis. Upang makita ang Nangungunang 10 mga post sa Ingis ng 2022, mangyaring mag-click dito.

10. Sa pakikipag-usap sa katotohanan at pagguhit ng mga linya sa buhangin: Kailangan bang mag-alala sa akin ang katotohanan na ang lahat ng katotohanan ay pinag-uusapan? Ang problema kapag pinag-uusapan ang katotohanan ay madalas nating nalilito ang ating sariling katotohanan sa Ganap na Katotohanan kung sa katunayan ang isang pag-angkin laban sa aking katotohanan at aban sa Ganap na Katotohanan ay 2 magkaibang bagay.

9. Alam mo ba ang tagubilin ng Matthew 18 na “puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan” ay hindi lamang ang tanging paraan upang harapin ang hindi pagkakasundo ng mga Kristiyano? Tanungin ang sinumang Kristiyano kung paano haharapin ang tunggalian at bubunutin nila ang Mateo 18 dahil inilalahad nito ang nakikita ng marami bilang ANG paraan para sa mga Kristiyano upang harapin ang interpersonal na kasalanan. Sa loob ng maraming taon ay inilatag ng simbahan ang proseso ng pakikipag-usap sa tao nang paisa-isa, kung gayon kung ang mga bagay ay hindi nagtagumpay magdala ng isang tao bilang saksi. Pagkatapos, kung ang mga bagay ay hindi pa rin nagtagumpay, dalhin ang usapin sa harap ng simbahan at kung hindi iyon gagana pagkatapos ay paalisin ang tao sa simbahan. Ito ay medyo pamantayan ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lamang ito ang biblikal na paraan na ang mga tao ng Diyos ay humarap sa kasalanan? Mayroong talagang hindi mabilang na mga halimbawa ng iba pang mga paraan ng paggawa ng parehong bagay na maaaring mas may kaugnayan sa iba pang kultural na konteksto.

8. Meditation kapag may Omicron na: Malaking pag-asa mula sa Salmo 23 para sa panahon ng pandemya. Ito ang isang video meditation na ni-upload ko sa panahon ng Omicron kung kailan sa pakiramdam ko ang mga tao ay kinakabahan. Sana ito’y makapagbigay pag-asa sa mga taong dinamay ng panahon ng 4th wave. Ayon sa Salmo 23, kapag tayo’y dumaan sa natatakot na lugar, hindi tayo nagiisa — kasama natin ang Panginoon. Kapag kasama natin si Lord, hindi dapat tayo natatakot.

7. Alam mo na ba na meron sa Bibliya ang Pagpapagaling sa Pamamagitan ng Gamot?: Si Satanas, si Jesus, ang Templo, at ang COVID-19 (Part 2) May application ba kaya ang Lucas‬ ‭4:9-12 sa panahon ng COVID-19? 

6. Paano ko natutunan na ang pagbibigay pansin sa katarungang panlipunan ay pagtuklas kung paano ako’y makinig gamit ang mga tainga ng Diyos. May nakakagulat na lumalabas sa aking mga social media feed nitong mga nakaraang linggo. Nagkaroon ng mga debate tungkol sa papel na ginagampanan ng hustisya, o higit na partikular na hustisyang panlipunan sa buhay ng simbahan. Ito ay palaisipan sa akin dahil sa nakalipas na mga taon ang katarungang panlipunan at mga kaugnay na isyu ay naging sentro ng aking buhay at ministeryo. Ngunit sa palagay ko ay hindi ito palaging para sa akin. Naaalala ko maraming taon na ang nakalipas nang una kong marinig ang mga salitang “social gospel” na nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito at kung bakit ito itinuturing na mahalaga sa ilan ngunit hindi mahalaga sa iba. Ang paunang pag-uusisa na ito ay humantong sa akin sa isang landas patungo sa pagbuo ng mga praktikal na teolohiya na tumutulong sa simbahan na makisali sa lipunan.

5. Ang ilang mga insight kung bakit ang mga pekeng balita at mga teorya ng pagsasabwatan ay halata sa ilan ngunit hindi sa iba. Isang pakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa katotohanan.

4. Kapag pinagtatawanan tayo ng Diyos: Isang pagtingin sa ating mga sistemang pulitikal mula sa liwanag ng Awit 2. Ito na siguro ang pinakakinatatakutan ko. Bago ako tumayo sa harap ng isang grupo ay mayroon akong takot na pagtatawanan lang nila ako o na kutyain nila ako. Kaya isipin ang aking pagtataka kapag nalaman kong pinagtatawanan ako ng Diyos? Bakit ito’y nangyayari? Tingnan natin ang Awit 2.

3. Tiktok: Bakit ako sumali sa isang social media phenomena na puno ng mga tao mula sa ibang henerasyon? Oh. Nasa Tiktok na ako. Baka isipin mo na nagsimula na akong sumayaw o gusto kong bumagsak ang aking karera sa musika, huwag mag-alala. may paliwanag ako. Ang Tiktok ay nasa likod ng aking isipan mula pa noong isang klase na itinuro namin sa SEATS noong 2021 na nagrekomenda ng paggamit ng plataporma para sa ministeryo sa simbahan ngunit dahil wala akong ganap na karanasan sa Tiktok ay hindi ko naisip kung paano eksaktong gamitin ito. So anong nangyari para makumbinsi ako?

2. Alam mo na ba na meron sa Bibliya ang Pagpapagaling sa Pamamagitan ng Gamot? (Part 1) So paano ba ang theology of medical healing o teolohiya ng pagpapagaling sa pamamagitan ng gamot? Tama ba na hindi natin kailangang magpagamot dahil mas malakas ang ating Diyos o ang dugo ni Kristo? Siyempre maraming sinasabi ang Biblia patungkol sa supernatural healing pero meron ba’ng sinasabi ang Bibliya patungkol sa pagpapagaling sa pamamagitan ng gamot? Meron. 

1. Ok ba kung tawagang ko ang Pastor ko ng “Pas”? Ang pastor ay isang salita na binuo sa lipunan at kultura na iba ang kahulugan ngayon kaysa noong panahon ng Bibliya. Sa anumang lugar sa Bibliya ay inutusan tayong tawagin ang isang tao na isang “pastor.” Sa walang lugar sa Bibliya sa papel ng pastor isang propesyonal na tungkulin. (At habang tayo ay naririto, alisin natin ang paniwala na “ang pastor ang pinakamataas na pagtawag.”)

Mayroon ka bang paboritong post mula 2022? Bakit hindi magkomento sa ibaba at sabihin kung bakit?

Kung hindi mo pa sinamantala ang pagkakataong mag-subscribe, mangyaring gawin ito gamit ang mga link na ibinigay.

Tandaan na ang pagbabahagi ay ang ginagawa ng mga kaibigan.

Larangan ni Tim Mossholder sa Unsplash.

Top 10 English Posts of 2022 on michaeljfast.com

It’s always interesting to look back on the past year and see how writing went. In 2022, I had a chance to write 44,200 words that 3881 people thought worthwhile to read. I have enjoyed interacting with many of you on here in this past year and look forward to seeing where 2023 takes us. Here is a countdown of the Top 10 posts that I wrote in English. As you may have noticed I also write in Tagalog. To see the Top 10 Tagalog posts of 2022, please click here.

10. How I learned that paying attention to social justice is discovering how to listen with God’s ears. Something puzzling has been popping up in my social media feeds in the past little while. There have been debates about the role that justice, or more particularly social justice plays in the lift of the church. It’s puzzling to me because for the past number of years social justice and related issues have been central to my life and ministry.  But I guess it hasn’t always been that way for me. I remember many years ago when I first heard the phrase social gospel wondering what it meant and why it was considered important to some and unimportant to others. This initial curiosity led me down a path towards developing practical theologies that help the church engage society. 

9. What does it mean to be a man, part 2? Masculinities in the Philippines. In a previous post, I introduced the idea of masculinities. In it I mentioned that masculinity should really be masculinities because there is not one standardized way to be a man. In this post I will expand on that in talking about how crossing cultures also increases the complexities surrounding the subject. Our specific focus will be on masculinities in the Philippines. 

8. My thoughts on Kristin Du Mez’ “Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation.” Kristin Du Mez’ Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation is a New York Times bestseller and has been the center of an online debate from the moment it first came out. Du Mez is a professor of History and Gender Studies at Calvin College in Grand Rapids, Michigan, USA. I had a chance to read it a couple of weeks ago after borrowing the ebook version from the Saskatoon Public Library. Here are some of my thoughts about it.

7. Lucy Peppiatt’s Rediscovering Scripture’s Vision for Women: Fresh Perspectives on Disputed Texts. If you are like me certain things are important when making decisions. I like new ideas, especially new theological ideas. But one deal breaker for me is when new theological ideas have no basis in the bible. I want to see how the new idea interacts with the text before making my final decision on it. Here is a little about my journey through the thorny issue of men & women & the church. 

6. Is it ok to call my Pastor “Pas”? Pastor is a socially and culturally constructed word that means something different today than it did in the Bible times. In no place in the Bible are we commanded to call someone a “pastor.” In no place in the Bible in the role of pastor a professional role. (And while we’re at it let’s get rid of the notion that “the pastor is the highest calling.”)

5. My wife, Eva, is now blogging. I am pretty excited today because my wife’s new blog, Beneath My Shell, went live just a few moments ago. Eva blogs her thoughts about her life as a missionary midwife living in the Philippines. Please head on over a take a look at what Eva has to say. You will love her first story!

4. Did you know that Matthew 18’s instruction to “go, confront him when you are alone” isn’t the only Christian way to deal with conflict? Ask any Christian how to deal with conflict and they will pull out Matthew 18 because it lays out what many see as THE way for Christians to deal with interpersonal sin. For years the church has laid out the process of talk to the person individually, then if things don’t work out bring someone as a witness. Then, if things still don’t work out, bring the matter before the church and if that doesn’t work out then expel the person from the church. It’s pretty standard but what if I told you that this wasn’t the only biblical way that God’s people deal with sin? There are actually countless examples of other ways of doing the same thing that may be more relevant in other cultural contexts. 

3. What does it take to be a man? An introduction to masculinity studies. For the past year I have been promising some posts on masculinity. Masculinity is in its most basic sense the “possession of the qualities traditionally associated with men” or “the approved way of being an adult male in any given society.” While these definitions may seem simple at first, there is a lot to unpack. Here is an introduction to the topic.

2. 3 Types of Evil. Evil is much more complex than simply being personal. In fact there are three types of evil, or sin, that are discussed in the Bible: Personal evil, natural evil, and structural evil.

1. Emic vs Etic: Understanding how insider & outsider perspectives interact when doing theology. An example from the Philippines. There is a debate about the validity of using an emic approach in seeking to understand a culture on its own terms. In fact, this debate is behind the development of ethnoscience worldwide.  What is often missed in the debate is the reality that all forms of science are emic in that whatever frameworks or structures are developed are developed from the emic perspectives of a specific culture. They merely become etic once applied to another culture.  

Do you have a favourite post from 2022? Why not comment below and tell us why?

If you haven’t taken the chance to subscribe please do so using the links provided.

Remember sharing is what friends do.

Image by Ella Christenson on Unsplash.

Why the term “Toxic masculinity” is less an indictment against you as an individual, and is more a wakeup call to society as a whole. 

I responded to a question the other day on Twitter. I am trying to focus my engagement there to not be a knee-jerk response to everything that I disagree with because that tends to lead to me being quite negative in the rest of my life. So, I thought that since studying and discussing masculinities is my thing, that I would respond to this.

The interlocutor was asking questions about “toxic masculinity,” as follows: “Ok, so the text-book definition of “toxic masculinity” is actually just bad behavior whether you are a man or a woman. Correct?” The question came with a Poll that one could fill in as a way of answering the question.

“Yes, it is. Period.
No, you toxic … man!!!
Intern camp is awaiting
What is it? Food?”

The problem was, I didn’t see an answer that seemed to fit with how I understand the term. In fact, I am not sure I understood what some of them were referring to. Don’t worry, I find that I have a hard time understanding lots of polls and questionnaires. I also have to admit, reading the question and seeing the poll, I wondered if the questioner was trying to get rid of the idea of toxic masculinity by saying something along the lines of, “Oh. You know women are also toxic so why not just call people toxic. Why single out men?”

Rather than selecting of the questions in the poll, I replied, “Isn’t ‘toxic masculinity’ a type of masculinity that’s toxic? It’s just one of the variety of masculinities that exist in the world.” It was more of a feeler to see if we could get onto the same page.

The response was, “Correct, but the question was whether how we define toxic masculinity is just simply a bad behaving human regardless of gender? Therefore no need to have that term at all, right? Or are we going to have toxic femineity (sic) to go with it with the exact same definition otherwise?”

It seems that my first impressions were correct and that this was an attempt to paint all people with the same brush. It also indicated a concept of masculinity that is based on individual actions rather than societal norms.

Certainly, all people can be toxic and so on one level one could merely use that term to describe people’s actions. However, once we start talking gender, we move into a different realm because while individuals may believe and act in certain ways based on their own individual ideas, in reality gender is something that is societally defined. As I have said elsewhere, masculinity is “possession of the qualities traditionally associated with men” (OED) or “the approved way of being an adult male in any given society” (Gilmore, 1990). It is a norm that is accepted at face value. Of course we know that there is more than one acceptable way of expressing gender but each of these ways is also determined by a society and not by individuals. The use of “masculinity” implies a societal norm that is modified by the word “toxic.” Thus, it’s the masculinity that’s toxic and not men per se. What it means when we tie it all together is that “toxic masculinity” is a way men can express their masculinity in toxic ways that are acceptable to society.

Toxic masculinity is therefore not merely men being toxic. Rather it’s men and women reflecting a way of being a man that is toxic. But it’s more than that — it’s expressing a harmful way of being a man that has become a norm in society. It includes such things as violence against women, boys will be boys, and patriarchy. So, on that level it’s not appropriate to simply remove the “masculinity” from the term and include both men and women, unless of course women also express their femininity in toxic ways. Which is itself and interesting question that I honestly don’t have an answer to. What would be an example of toxic femininity I wonder?

The term “toxic masculinity” is really a wakeup call for society to reconsider what we feel is normal. Toxic masculinity cannot be eliminated by merely removing the word from the phrase. The only way to eliminate it is to change what we as a society think is acceptable.

So, are you upset with the term “toxic masculinity” because it doesn’t reflect who you are as an individual? Great! It should make us upset. Want to make things better? Call out things like the normalisation of violence against women, boys will be boys, and patriarchy so that the toxicity can be made safe.

As always, I would like to hear your voice on this important topic. Does what I am saying make sense or have I missed the mark in some way. Please let me know in the comments below.

Like what you just read? Please click Like or Subscribe to make sure you don’t miss the next instalment.

Remember sharing is what friends do.

Image by danilo.alvesd on Unsplash.