Positionality: How knowing about the interconnections I have with others makes life more understandable

Dolly Parton and Kenny Rogers sang, “Islands in the stream that is what we are …,” a song of two people who assume their one-night relationship has no impact on anyone or anything beyond the two of them. A better philosophy might be John Donne’s “No one is an island,” that recognises the complexity of human relationships. How does knowing about our interconnections with other humans help us understand life in a deeper way?

It used to be common knowledge that if you wanted to study something or someone else you needed to maintain distance between you and the subject. This distance was designed to reduce any bias that you have that may influence your observations, analysis, or conclusions. Extreme versions of this practice led to studies the included hidden cameras, uninformed subjects, and other unethical research practices. All based on the assumption that we can extract people from their contexts and put them into a petri dish for study.

Nowadays, thankfully, that common knowledge is changing to recognise that biases exist, really can’t be eliminated, nor should they be. There is a newer recognition that any study includes the interaction between the researcher and their research counterparts, who have just as much a role to play in the shaping of knowledge as the researcher. I can’t say much for the so-called hard sciences since my expertise lies in social science, but bias is still an integral part of the hard sciences, too. For example, who makes the choice as to what is being studied? Who decides where to point the hidden cameras? Who decides what questions to ask? Who decides what factors are important? Who decides to develop nuclear weapons rather than nuclear power? All of these decisions are made because of some kind of researcher bias or another.

This is much more complicated when we enter the realm of social science that seeks to understand how humans interact with one another. For example, in my study of how Filipino men in my community conceptualise and create their understandings their own masculinity and their being maka-Diyos it was necessary for me to identify my own positionality to the men and the subjects.

I should point out that maka-Diyos is a Filipino term that doesn’t exist in English. It encompasses godliness and religiosity but goes much deeper than that. It is related to loving our family, our neighbour, and our God.

What does positionality entail?

At face value, I am an outsider to my community. I was born 11,700 km away in a different context and culture. I don’t look the same as those around me, my mother tongue is not Tagalog, I prefer running shoes to flip-flops, and I don’t handle the heat all that well. When kids see my blue eyes, they stare. I am taller than most people that I meet. Almost everything that people notice about me sets me apart as different.

But on another level maybe I am not as far out there as one might think. My obvious identity as an outsider aside, Filipinos are very accommodating, and a couple of things cause me to question my outsider status. I am a pastor, a role that is still seen in a positive way by much of Philippine society, my wife and I have also been welcomed into close relationships with people in our community, we try to communicate in Tagalog as much as possible. All this is possible because Filipinos have a complex understanding of interpersonal relationships. Rather than simply identifying someone as either insider or outsider, Filipinos have a range of relational milestones that show how someone transitions from being an outsider to being an insider. But that is a discussion for another post.

At this time we need to recognise that positionality recognises and includes the role of the researcher into the life of the community of the researched. Both parties contribute to shaping knowledge is a way that benefits others.

Positionality for non-Researchers.

You may ask, “How does this relate to me since I am not a researcher?”

Life is collaborative. I once heard that even the most introverted people influence 10,000 people over their lifetimes. Family relationships give us a glimpse as to how this works. A married couple represents at least two relationships but once they start having children the number of relationships increases exponentially. Not to mention that the two individuals who form the initial two relationships bring with them their own set of complex relationships. That means that each of us is constantly creating a life in collaboration with an increasing number of people. That also means that it’s impossible to extract and individual from this complex dance and expect the dance to remain the same. In order to make sense of this world and find some way of becoming successful in it, we need to recognise our own positionality in it.

What this all means is that our current divided society can be rectified through understanding positionality. Once we see how each of us is connected, and how we really have no choice but to interact with one another, we come to understanding, we see things from other’s points of view, we realise they, too, have legitimate perspectives. We are no longer individuals — nor individual families — but are rather a part of a larger community that is all journeying together towards a better future.

How are you positioned? How does who you are position you to have a better connection with your community? Why not let us know by commenting below?

Did you like what you read here and want to read more? Why not consider liking and following my blog?

Remember sharing is what friends do.

Image is by Ahmad Odeh on Unsplash.

Tiktok: Bakit ako sumali sa isang social media phenomena na puno ng mga tao mula sa ibang henerasyon?

Read this post in English.

Oh. Nasa Tiktok na ako. Baka isipin mo na nagsimula na akong sumayaw o gusto kong bumagsak ang aking karera sa musika, huwag mag-alala. May paliwanag ako. Ang Tiktok ay nasa likod ng aking isipan mula pa noong isang klase na itinuro namin sa SEATS noong 2021 na nagrekomenda ng paggamit ng plataporma para sa ministeryo sa simbahan ngunit dahil wala akong ganap na karanasan sa Tiktok ay hindi ko naisip kung paano eksaktong gamitin ito. So anong nangyari para makumbinsi ako?

Ilang taon na ang nakararaan pinangasiwaan ko ang pagtatayo ng isang paanakan malapit sa aming bahay. Hindi ko makuha ang kredito para sa paanakan — naroroon ako para sa mga kapanganakan nina Emily at Daniel ngunit wala akong pagnanais na dumalo para sa mga kapanganakan ng sinumang bata — ngunit nakapagbigay ng ilang input pagdating sa pagsasama-sama ng pasilidad kung saan ipinanganak ang mga sanggol.

Ang isang pangunahing aspeto sa anumang uri ng konstruksiyon ay ang mga manggagawa na gumagawa ng aktwal na trabaho. Mayroon silang iba’t ibang mga kasanayan. Ang ilan ay kasangkot sa proseso ng disenyo. Ang iba ay likas na matalino sa pangangasiwa sa gawain. Ang mga skilled ay may mga espesyal na kasanayan tulad ng pagkakarpintero o pagmamason. Ang mga labor ay gumagawa ng mabigat na pag-aangat ng pangkalahatang paggawa. Masaya at marami akong nakilalang lalaki. Bilang bahagi ng aking kontribusyon sa pagsisikap, nagsagawa ako ng lingguhang pag-aaral sa Bibliya tuwing Sabado bago matapos ang araw (kung kailan sila matatanggap ng kanilang suweldo para sa linggo).

Isang araw sinabi ko sa isang kaibigang pastor ang tungkol sa aming proyekto, alam kong kamakailan lang ay nasangkot siya sa isang katulad na proyekto nang itayo nila ang kanilang bahay sambahan. Ipinagmamalaki kong sinabi sa kanya na nagsasagawa ako ng pag-aaral ng Bibliya sa aming mga manggagawa bawat linggo. Bumalik siya na may pahayag na nagsagawa siya ng pag-aaral ng bibliya araw-araw bago magsimula ang trabaho! Nagulat ako pero napaisip ako. Ang resulta ay nagkaroon ako ng maikling debosyonal bago kami magsimulang magtrabaho tuwing umaga. Ang mga lalaki sa pangkalahatan ay hindi nahihiyang makipag-usap tungkol sa Bibliya sa normal na buhay at pinahahalagahan nila ang mga panalangin para sa kanilang kaligtasan araw-araw, kaya naging maayos ang lahat.

Noong isang araw, habang naglalakad ako sa clinic at iniisip ang huling yugto ng proyekto (na inaasahan nating magsisimula sa bagong taon), naalala ko na kapag nagsimula muli ang konstruksiyon ay kailangan kong pag-isipang muli ang mga pang-araw-araw na debosyonal. Noon natamaan ako. Maaari na akong magsimulang gumawa ng maikling araw-araw na debosyonal ngayon sa Tiktok! Nagpo-post ako ng pang-araw-araw na talata sa bibliya sa nakalipas na ilang taon sa mga social media account ng aming mga ministeryo kaya hindi ganoon kahirap gawin iyon para maging pang-araw-araw na debosyonal. Kaya gumawa agad ako ng Tiktok account at nagsimulang mag-record ng mga video.

Sa puntong ito wala akong ideya kung hanggang kailan ito magpapatuloy o kung anong mga partikular na benepisyo ang maaari nitong ibigay sa mga tao. Gayunpaman, ang mga tao sa loob ng aking ministry circle ay nagpahayag na mahalaga sa kanila ang araw-araw na mga talata sa bibliya na aking ipinadala. Mayroon ding mga tao sa aming komunidad na hindi makalabas ng kanilang mga bahay dahil sa malalaking isyu sa kalusugan at maganda ang video patungkol sa Bibliya para sa kanila .

Anong mga kakaibang bagong bagay ang ipinapagawa sa yo ng ng Diyos? Ano sa tingin mo ang kakailanganin para makumbinsi ka na gawin ito? Paki iwan ang iyong sagot sa comment box sa ibaba?

Tandaan na ang pagbabahagi ay ginagawa ng mga kaibigan.

Kung nasiyahan ka sa pagbabasa na ito, mangyaring huwag kalimutang i-like at i-follow ang aking blog.

Para sa mga kawili-wiling malaman ang higit pa tungkol sa aming proyekto sa paanakan narito ang isang maikling video na naglalarawan sa aming ginagawa.

Larawan ng SCREEN POST sa Unsplash.

Tiktok: Why I joined a social media phenomena full of people from a different generation

Basahin mo sa wikang Tagalog.

So I’m on Tiktok. Lest you think that I have taken up dancing or want my music career to take off, don’t worry. I have an explanation. Tiktok has been in the back of my mind ever since a class we taught at SEATS in 2021 recommended using the platform for church ministry but since I have absolutely no experience with Tiktok I wasn’t able to conceptualise exactly how to use it. So what happened to convince me?

A couple of years ago I supervised construction of a birthing clinic near our house. I can’t take credit for the clinic — I was present for the births of Emily & Daniel but have no desire to be present for anyone else’s kid’s births — but was able to provide some input when it came to putting together a facility within which babies are delivered.

A key aspect to any kind of construction is the workers who do the actual work. They have various skills. Some are involved in the design process. Others are gifted at overseeing the work. Some have special skills like carpentry or masonry. Others do the heavy lifting of general labour. It was fun and I got to know a lot of men. As a part of my contribution to the effort, I conducted a weekly bible study every Saturday just prior to the day’s end (when they would receive their pay for the week).

One day I was telling a pastor-friend about our project, knowing that he had recently been involved in a similar project when they built their church building. I proudly told him that I was having a bible study with our workers every week. He came back with the statement that he had done a bible study every day before work! I was taken aback but it got me thinking. The result was that I had a short devotional before we began work each morning. The men in general don’t shy away from talking about the Bible in normal life and they appreciate prayers for safety during the day, so it all worked out well.

The other day, while walking past the clinic and thinking of the final phase of the project (that we hope to begin in the new year), I was reminded that when construction starts again I would need to think about daily devotionals again. That’s when it hit me. I could start now doing a short daily devotional on Tiktok! I have been posting a daily bible verse for the past couple of years on our ministries’ social media accounts so to turn that into a daily devotional wasn’t all that hard to do. So I bit the bullet and created a Tiktok account and started recording videos.

At this point I have no idea how long this will go on for or what specific benefits it might offer people. However, people within my ministry circle have expressed their appreciation for the daily bible verses that I have sent. There are also people in our community who are unable to leave their houses due to major health issues and for whom an option to watch a video about the Bible is a blessing.

What strange new things is God calling you to do? What do you think it will take to convince you to do it? Why not leave your answer in the comment box below?

Remember sharing is what friends do.

If you enjoyed this read, please don’t forget to like and follow my blog.

For those interesting in finding out more about our birthing clinic project here is a short video describing what we are doing.

Image by SCREEN POST on Unsplash.

“Hey Joe!”: A call for connection that I often miss.

“Hey Joe!” It’s a term that I never enjoyed hearing but I do remember being there for Daniel’s first “Hey Joe!” when he was 3 years old and got ahead of us in the mall. He passed a corner and all of a sudden we heard someone say the words.

“Hey Joe!” is not so much used nowadays as a greeting. When I was in High School it was a common greeting for Filipinos when they saw Americanos. As far as I know the term Joe is connected to G.I. Joe, a term used to describe American soldiers during World War II.

On a sidenote I remember talking with a female American MK a number of years ago who laughed because they called her “Joanna.” Get it? Joe-anna? Hahaha. Clever.

If I’m being honest with you, I don’t like the term “Hey Joe!” because I don’t want people to think I’m an American. I’m a Canadian and I enjoy the uniqueness of that identity.

But then it’s not really a question about identity is it?

“What’s your name?”
“Where are you going?”
“Where do you live?”

Nowadays the term “Hey Joe!” isn’t used as often as other terms. Questions like “What’s your name?” “Where you going? and “Where do you live?” are more frequent. As a Canadian growing up in the age of privacy these kinds of personal questions seem to be invasive to me. I also tend to try and answer these questions literally.

A lesson in missing the point.

However, I am realizing more and more each day that I have entirely and completely missed the point. These questions are not attempts to misidentify who I am. They are not attempts to invade my privacy or to get my personal information. They aren’t even questions seeking definitive answers. Rather they are attempts to make a connection with me. And I misinterpret that almost every time.

I like to blame my shyness: “I’m afraid to talk to you.” But as many have pointed out to me recently I don’t seem to be all that shy anymore. Sometimes I blame busyness: “I can’t stop and talk right now because I have somebody I have to go visit.” But isn’t talking with people on the street visitation too?

It makes me look like an aloof, stonefaced man who wanders around and ignores the friendly overtures of my fellow community members rather than a kind shepherd who loves the people he meets. And thats the other side of the issue — I don’t want to be aloof and distant but instead to be caring and loving.

The Filipino term is manhid, often glossed as “numb” but in this case perhaps best glossed as “unaware until it’s too late.” This is both good and bad. Manhid is good when you need to ignore people who are trying to extract bribes from you but bad when you are trying to build relationships. I need to work at how best to develop awareness sooner so I can act sooner and hopefully develop some good relationships.

Do you sometimes miss the point? What was that like? Did you ever get it sorted out? Please let us hear your voice by leaving a comment below.

Remember sharing is what friends do.

Please consider subscribing to my blog.

Image Ryoji Iwata by on Unsplash.

Kapag pinagtatawanan tayo ng Diyos: Isang pagtingin sa ating mga sistemang pulitikal mula sa liwanag ng Awit 2

Read this post in English.

Ito na siguro ang pinakakinatatakutan ko. Marami akong ginagawa sa publiko — nangangaral, nagdadasal, namumuno, nagtuturo — ngunit bago ako tumayo sa harap ng isang grupo ay mayroon akong takot na pagtatawanan lang nila ako o na kutyain nila ako. Kaya isipin ang aking pagtataka kapag nalaman kong pinagtatawanan ako ng Diyos? Ano ang tungkol sa mga bagay na aking ginagawa na nakakatawa sa Diyos? Kasama ba dito kung saan ko inilalagay ang aking tiwala? Ang konteksto ng pagtawa ng Diyos sa Bibliya ay medyo tiyak, gayunpaman. Hindi ako tinatawanan ng Diyos kapag nagkamali ako. Ang kanyang pagtawa ay nakatutok. Alamin natin ang higit pa sa pamamagitan ng pagtingin sa Awit 2.

“Bakit nagsipagtipon ang mga bansa sa pagpaplano ng masama? Bakit sila nagpaplano ng wala namang patutunguhan? Ang mga hari at mga pinuno sa mundo ay nagsama-sama,at nagsipaghanda sa pakikipaglaban sa Panginoon, at sa hari na kanyang hinirang. Sinabi nila, ‘Huwag tayong pasakop o sumunod man sa kanilang pamamahala!’”

Gustung-gusto ng mga bansa na lutasin ang mga problema. Bumuo ng mga asosasyon, bumuo ng mga kaalyado, makiisa sa iba. Ang makabuo ng mga plano, may mga layunin, may mga pangarap. Lumilikha sila ng mga platform na nagbabalangkas kung paano nila makakamit ang tagumpay. Minsan pa nga sila ay nagbabalak at nagpaplano. Kung minsan ay gumagamit sila ng mga ideolohiya na kinakailangang itulak ang ilang mga tao sa mga palawit. Minsan minamanipula nila ang mga istrukturang panlipunan para sa kanilang sariling layunin.

Ang lahat ng pagbabalak, pagpaplano, at paninindigan na ito ay tila sa isang dulo — pagsalungat sa pamamahala ng Diyos. Marami tayong nakikita sa banal na kasulatan, kabilang ang sa Tore ng Babel at ang mga pangyayaring nangyari noong si Saul ay napiling hari ng Israel. Parang tayo bilang mga tao ay gustong gumawa ng mga bagay sa sarili nating paraan — kaya hindi natin maisip kung ano ang magiging hitsura ng ating iba’t ibang bansa na lubusang magpasakop sa pamumuno ng Diyos! Marahil ito ang humahantong sa susunod na talata:

“Ngunit siyang nakaupo sa kanyang trono sa langit ay natatawa lang, at kumukutya sa kanila.”

Ano ang partikular na tinatawanan ng Diyos dito? Pinagtatawanan niya ang mga “walang kwentang pakana,” “tumayo,” at “magkasamang mga plano laban sa Panginoon/Mesiyas.” Bakit siya tumatawa? Dahil hindi talaga namin alam ang ginagawa namin! Minsan tumatawa din tayo di ba? Noong pinamumunuan ko ang isang grupo na nagtanim ng mga punongkahoy sa gubatsa Northwestern Ontario, naghanap kami ng isang kasamahan namin (George) ng bukal sa gubat. May narinig ang isa sa aming mga treeplanters tungkol dito at nagpasyang tumulong. Kaya’t gumugol siya ng ilang oras sa pag-shoveling sa bukal, nililinis ang lahat, atbp. Ngunit nang makita namin ni George ang kanyang ginawa ay natawa kami dahil sa halip na ayusin ang mga bagay, mas lalo pa niyang pinalala ang mga bagay.

Tawa lang ba ang tugon ng Diyos? Hindi. Lumilitaw na ito rin ay nagpapagalit sa kanya (naiintindihan naman natin).

“Sa galit ng Dios, silaʼy binigyang babala, at sa tindi ng kanyang poot silaʼy natatakot. Sinabi niya, ‘Iniluklok ko na ang hinirang kong hari sa kanyang trono sa Zion,2:6 Zion: o, Jerusalem. sa banal kong bundok.’”

At sa palagay ko hindi tayo dapat magtaka na ang Diyos ay magagalit, na nakikita na ang mga tao ay nagbabalak laban sa kanya. Ngunit ito ay humahantong sa akin na magtanong kung paano ang mga bansa ngayon ay nagbabalak laban sa Diyos? Tiyak na umiiral pa rin ang ilang mga pamahalaan na naghihigpit sa mga kalayaan sa relihiyon para sa kanilang mga tao — ngunit ang mga bansang ito ay tila mas kaunti ngayon.

Gaya ng isinulat ko dito at dito ang marka ng halimaw/hayop ay paglalagay ng tiwala sa gobyerno kaysa sa Diyos. Sinasabi nito na sa lahat ng problemang umiiral sa mundo — kahirapan, katiwalian, kawalan ng kapayapaan at kaayusan, digmaan, mga paglabag sa karapatang pantao, atbp. — malulutas lamang sa pagkakaroon ng tamang pamahalaan. Walang anumang puwang para sa Diyos na kumilos.

Ito ay isang napapanahong talakayan sa buong mundo. Habang inaanunsyo ang halalan at umuusad ang mga panahon ng kampanya, mabilis na bumabaling ang salaysay sa kung Sino ang pinakamahusay na kandidato? Sino ang maaaring gumawa ng pinakamahusay na trabaho sa pangangalaga ng bansa? At medyo madalas ang mga pag-uusap na ito ay nauuwi sa mga linya ng relihiyon, na may mga parirala na nagtatanong kung alin sa mga partido/kandidato ang pinili ng Diyos? At kapag natapos na ang eleksyon, minsan nagagalit ang mga sumusuporta sa natatalo. Nakita natin iyan kamakailan sa Canada, USA, at sa ibang lugar.

Ibinigay ng Diyos ang kanyang sagot dito — sinabi niyang iniluklok niya ang kanyang sariling hari, hindi sa alinmang makalupang trono kundi, sa “trono sa Zion, sa banal kong bundok,” ang pinakaluklukan ng sansinukob. Pagkatapos ay ipinahayag ng Diyos ang isang utos na naglalarawan sa Haring ito nang kaunti pa (vv 7-9):

“Sinabi ng hari na hinirang ng Dios, “Sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon: ‘Ikaw ang Anak ko, at ngayon, ipapahayag ko na ako ang iyong Ama. Hilingin mo sa akin ang mga bansa sa buong mundo, at ibibigay ko ito sa iyo bilang mana mo. Pamumunuan mo sila, at walang sasalungat sa iyong pamamahala. Silaʼy magiging parang palayok na iyong dudurugin.’ ”

Masakit diba? Pagkatapos ng lahat, mahal natin ang ating mga bansa (o kinamumuhian ito sa palagay ko — parang wala naman sa pagitan, diba?) kaya kapag naririnig natin ang mga ito ay sinira at nawasak tayo ay nag-aalala. Ang totoong nangyayari dito ay ang pagsalungat sa pamumuno ni Hesus ang nadudurog. Alam natin ito dahil ang pagdurog ay hindi ang huling salita sa Awit na ito.

Isang magandang bagay sa salita ng Diyos ay laging may pag-asa. Palaging may ilang paraan para magsisi tayo sa ating mga kasalanan at pumasok sa isang ipinanumbalik na relasyon kasama ang Diyos. Ang Awit 2 ay nagpapatuloy:

“Kaya kayong mga hari at pinuno sa buong mundo, unawain ninyo ang mga salitang ito at pakinggan ang mga babala laban sa inyo. Paglingkuran ninyo ang Panginoon nang may takot, at magalak kayo sa kanya. Magpasakop kayo sa hari na kanyang hinirang, kung hindi ay baka magalit siya at kayoʼy ipahamak niya. Mapalad ang mga nanganganlong sa Panginoon.”

Ito ang pag-asa na ipinakita sa atin. Tinawag tayo upang kumilos nang matalino. Kami ay binigyan ng babala. Hinahamon tayong maglingkod sa Panginoon, magpasakop sa kanya — humalik sa anak, kumbaga — upang sa huli ay pagpalain tayo. Sa tingin ko, mahalaga na ang mga salitang “nanganganlong” at “mapalad” ay ginamit nang magkasama dito dahil ito ay isang bagay na ipinangako ng mga bansa, hindi ba? Nangangako sila ng pagpapala. Ang mahusay na musikal na Hamilton, sa pagkukuwento nito sa unang bahagi ng kasaysayan ng USA, ay binanggit ang Micah 4:4 nang sabihin nito, “Ang bawat tao ay uupo sa ilalim ng kanilang tanim na ubas at puno ng igos.” Ito ay isang malinaw na pag-uugnay ng estado ng bansa sa mga pagpapala ng Diyos. Ngunit ang isang bagay na marahil ay hindi natin napagtanto hanggang sa huli na ang lahat ay ang mga pagpapalang nauugnay sa pagkakakilanlan sa isang bansang estado ay hindi magtatagal. Ang mga isyung panlipunan gaya ng BLM, CRT, #metoo, MMIWG, Truth & Reconciliation, Orange Shirt Day, mga pamamaril na may kinalaman sa lahi, at iba pa ay nagpapakita sa atin na ang mga pagpapala, kapag umiiral ang mga ito, ay tila umiiral lamang para sa ilang piling tao. Sinasabi sa atin ng Diyos sa Awit 2 na kung talagang gusto natin ng pagpapala, dapat tayong magkubli sa kanya.

Sinasabi ba ng Diyos na huwag bumoto sa halalan? Hindi. Hinihiling ba niya sa atin na iwasang harapin ang mga problema ng mundo sa ating paligid? Hindi rin. Hinihiling ba niya sa amin na umatras mula sa pakikilahok sa mga sistema at istruktura ng lipunan? Hindi rin. Ang ginagawa niya ay hinihiling sa atin na ilagay ang ating tiwala at pag-asa sa tamang lugar — matatag kay Jesus. Ang ibig sabihin nito ay kahit sino ang manalo, bilang mga tagasunod ni Jesus kailangan pa rin nating magtrabaho at manalangin para sa ikabubuti ng lungsod (gaya ng akmang sinasabi ng Jeremias 29:7). Anuman tayo, kailangan nating magkaroon ng kamalayan na ang mga istruktura at sistema ay nangangailangan pa rin ng pagsasaayos upang ang lahat ay makaranas ng kanlungan kay Hesus. Maaari tayong makilahok sa paggawa ng mundo na isang mas magandang lugar ngunit ang pakikilahok na iyon ay kailangang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Banal na Espiritu.

Hindi maganda ang pakiramdam ko kapag pinagtatawanan ako ng mga tao. Ngunit kapag ang Diyos ay tumawa, binibigyan din niya tayo ng pagkakataong gawin ang mga bagay nang tama.

Ano sa tingin mo ito? Nakikita mo ba ang iyong sarili na nagtitiwala sa iba kung saan dapat kang nagtitiwala sa Diyos? Ipaalam sa amin sa seksyon ng komento sa ibaba.

Mangyaring i-like at mag-subscribe sa aking blog upang matiyak na makukuha mo ang mga post sa tamang oras.

Tandaan na ang pagbabahagi ay ginagawa ng mga kaibigan.

Larawan ni Reafon Gates sa Pexels.com

Shepherds, work, and the interruption of burning bushes.

I have it on good authority that farmers work hard and I’m sure shepherds are no different, which is what makes Moses’ story all the more interesting. Some say bushes that spontaneously burn aren’t all that rare in the Sinai area, although that appears to be debunked here. Regardless, the fact that another bush was burning was perhaps more of a distraction than an attraction for Moses.

I have limited experience with sheep. The farm where Eva and I are currently living has three sheep and last week, while the family was away on vacation, we had to take care of said sheep. It isn’t all that hard — we had to take them out to the pasture in the morning, move them around during the day, and return them to their pen at night. It sounds simple but it was a little more involved than that. We had to make sure the sheep made it to their mobile pen in the pasture, a process that involves dragging them past much more appealing foliage to the foliage that we had chosen for them. It also sometimes involves chasing and catching said sheep to make sure they go where we wanted them to go. We also had to carry a 5 gallon bucket of water out to them and make sure that they stayed watered. When the grass in their moveable pen was consumed we needed to move them to a new location, sometimes ensuring that they had some shade. Daniel usually brought them in at night and his technique was running as fast as possible beside them so that they remained focussed on the destination rather than all the sweet grasses along the way.

I also recently watched Clarkson’s Farm on Amazon Prime. In the show, Jeremy Clarkson takes over his farm when his previous manager retired. The show follows him along as he learns the ropes on what it takes to run a farm in Britain. One aspect to Clarkson’s farm is sheep and there are several episodes devoted to what it means to farm sheep, including being up at all hours to birth them, making sure that the mothers and lambs are all caring for each other while in the pasture, and moving them to a new pasture without them getting into the neighbour’s fields.

It is a lot of work for those of us caring for just a few sheep. How much more a traditional shepherd with a full-size herd that she needs to keep track of? [Just as an aside, did you know that Rachel is one of the few named shepherds in the Bible? Check out her story in Genesis 29]

Which leads us to the question, “Why would a busy guy like Moses take the time to go see the burning bush?” What made him realise that it wasn’t merely a distraction and was something work making him take time out of his busy schedule? The Bible doesn’t say a lot about Moses’ thought process other than to say, “I must go over there and see this strange sight.” There was something strange that attracted his attention.

Moses’ situation reminds me to ask myself if I pay attention to “strange sights” in my day-to-day life that may be God’s attempts to get my attention. [Note that God will always eventually get my attention, as I have written about here.] In what ways does my busyness keep me from opportunities to encounter God? How do I distinguish distraction from a God-encounter? Are distractions in fact invitations from God?

I guess one type of distraction is internet use. But while some of the things that we encounter on the internet may be strange, this type of distraction can’t be labelled a “strange sight” in the way Moses labelled the burning bush. The burning bush got Moses’ attention while he was doing other things that he normally did. It pulled him away from the usual into the unusual. So sorry, we can’t use Moses as an excuse for always being on the internet.

Another type of distraction is escapist fiction. Who doesn’t love a great story that takes you away from your present life and allows you to live in a virtual world of adventure, excitement, and love? I am currently enjoying Burrough’s John Carter series. But yet again, this is a type of distraction that we bring upon ourselves and is not the type of distraction that God introduces into our loves for his purposes.

I suspect the kinds of distractions that God tries are things that distract us from our distractions. Some distractions are actually a call back to the real world. They interrupt our escapes and bring us back to reality. That’s what the burning bush did for Moses after all.

Once, many years ago, while I was talking to a friend, my daughter came up to me because she wanted to show me her new dress. Did I look at her new dress? No. I saw what she was doing as a distraction from what I was doing. If I had it to do over again I would say, Excuse me, to my friend and take a look at Emily’s new dress. Perhaps God was saying, “Pay attention to your family.”

What I my response when someone talks to me while I am watching a TV show? Do I see it as an interruption or a call to engage with someone in real life? What is my response when I and deeply thinking about the solution to a problem and my wife approaches me with a solution? Am I reminded that we are a team and can work things out together, or do I feel interrupted? What about when someone offers me constructive criticism? Do I see it as a change to improve or as a challenge to my abilities? I must confess that I often get these kinds of things wrong.

So what types of distractions have turned into God encounters for you?

Feedback is always welcome.

Sharing is what friends do.

Image Sandeep Kr Yadev on Unsplash.

Of monuments and unmarked graves: Is it right to commemorate those responsible for the residential school system while ignoring its victims?

There have been many calls over the past years to either remove statues/honours or preserve them. Most recently in Canada these include people connected to the Indian Residential School System, including statues of Sir John A. MacDonald, the university named after Egerton Ryerson, and the honorary degree given to Bishop John O’Grady by the University of British Columbia. Those on social media who oppose removing memorials see them as a part of history that shouldn’t be changed.

How can we navigate issues like this? One good place to start is by understanding the difference between the Past and History — and no, they aren’t the same thing.

The events of the Past are unchangeable. The past rolls on continuously and inexorably. But there is no DVR or VHS for the past. The only thing that can be changed is the future. As Jose Rizal said, “Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.” [“Whoever doesn’t know how to look to where they came from will not arrive where they are going.”]

History, on the other hand, is different from the Past. History is the interpretation of the events of the past. Because it is interpretation it is subject to change and reassessment.

Now let’s apply these ideas to statues. Is a statue the past or is it history? It’s history because it is the commemoration of a person deemed significant in the past. As Charlottetown, PEI, Coun. Greg Rivard says, “I don’t think removing a statue erases any history. A statue is symbolic of something, and I don’t think right now that the statue is symbolic of the right things.”

What about a grave? Is a grave the past or is it history? Graves are the past. This is because in most cases, actual people are buried in a grave. There are of course many types of grave. There are marked graves, complete with gravestone and epitaph. There are commemorative graves — for example the Tomb of the Unknown Soldier — where the person buried within is unknown but is representative all those who died for their countries but remain unidentified. Then there are mass graves or unmarked graves. Mass graves generally hold the bodies of those who have died in a tragedy.

Now what about when the victims of those memorialised and commemorated with statues are buried in unmarked graves? In May 2021, the unmarked graves of 215 First Nations children, whose deaths were undocumented, were discovered on the grounds of a former Residential School in Kamloops, BC. It doesn’t seem right to continue to commemorate or memorialise those responsible for the residential school system when these children have been abandoned and forgotten does it?

But it is one thing for this to be socially reprehensible. We also need to ask what the Bible says about stuff like this. I can think of two ideas in the Bible that apply here.

The Bible has a high regard for children:

Psalm 127:3 says, “Children are an inheritance from the Lord. They are a reward from him.”

Jesus had a high regard for children, even when society seemingly didn’t. We see this a couple of times, including Mark 10:13-16 that says, “Some people brought little children to Jesus to have him hold them. But the disciples told the people not to do that. When Jesus saw this, he became irritated. He told them, “Don’t stop the children from coming to me. Children like these are part of God’s kingdom. I can guarantee this truth: Whoever doesn’t receive God’s kingdom as a little child receives it will never enter it.” Jesus put his arms around the children and blessed them by placing his hands on them.”

Matthew 18:2-5 says, “I can guarantee this truth: Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever becomes like this little child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes a child like this in my name welcomes me.”

Caring for widows, orphans, and foreigners is important to God:

James 1:27 says, “Pure, unstained religion, according to God our Father, is to take care of orphans and widows when they suffer and to remain uncorrupted by this world.”

The Bible even has harsh words for those who don’t treat children appropriately:

“These little ones believe in me. It would be best for the person who causes one of them to lose faith to be drowned in the sea with a large stone hung around his neck” (Matthew 18:6).

A millstone around the neck certainly isn’t commemoration is it?

Feedback is always welcome!

Image by NeONBRAND on Unsplash.

Nightmares vs Daydreams: Which do you think are more dangerous?

People often said when I was younger that I lived in a dream world — and that was true. I did spend a lot of time dreaming of an imaginary world. It is strange, however, that daydreams are often thought of as being a trivial waste of time. “It’s better,” they say, “to live in the real world.” What is also interesting is that we often think of nightmares as dangerous We worry about nightmares. We try to stop nightmares. We even make movies about them that frighten us into even more nightmares!

In reality, we should really spend more time concentrating on daydreams. Nightmares, after all, only last for a few brief moments. It’s the dreams that we have while awake that are truly dangerous because we can dream them for a lifetime, and in the end make them come true. 

As TE Lawrence says, 

“All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act on their dreams with open eyes, to make them possible.”

Here are my daydreams:

  • I dream of a world where the rule and leadership of Jesus makes the world a better place. A place where the poor hear good news, where prisoners are made free, where the blind can see, where the oppressed are set free, and where the Lord looks with favour on all people. 
  • I dream of a world where the values of the world are the values of God’s kingdom. 
  • I dream of a world where we love each other like we love ourselves. This is best expressed by the Tagalog word kapwa, or “shared being.” 
  • I dream of a world where the truths we shape is the Truth that is revealed to everyone by God, applied to our own cultural and local contexts. 

It is easy to dream such dreams. It is harder to make these dreams come true. But as the old saying goes, “Begin with the end is sight.” 

Keep on daydreaming!

Photo by Jonathan Mabey on Unsplash.

Anthony Bradley’s Functional church made practical –> On “loving the city” long-term

Functional church anyone? This guy (Anthony Bradley) has got the idea right. But not just the idea, the practice that goes with it! He doesn’t care about forms and appearances but is solely concerned with church engaging society. I like it a lot (even if it is scary).

A functional church really has to get down to this level — the behind-the-scenes-not-pretty-but-really-where-the-problem-is kind of stuff.

It’s one thing to set up a place to get together and talk but it is quite another to take a stand and try to root out some really issues.

Here is the link to the article:

On “loving the city” long-term (in contrast to well-intentioned hipster, neo-paternalistic versions) – The Institute.

What things would you add to the list?

Sometimes I Wish I Had A Magic Wand

In the popular series of movies Harry Potter, I observed an interesting phenomenon. Every time a character wants to perform some mundane task, such as packing their clothes, closing curtains, etc., all they do is wave their magic wand and the task is instantly done. To be honest, this seems a little bit cool. I mean who wouldn’t want to be able to finish those tasks in such an easy and painless way? I would probably use it for washing dishes and washing the car.

But then I got to thinking about my own relationship with God. Why doesn’t he give me that power? Why can’t I, who have been a part of his family for my whole life, just wave a wand (or perhaps just say a prayer) and have whatever it is instantly done? Of course, some of us have experienced God’s power in this way but this experience is by no means universal.

There must be something in those little tasks that God still wants me to experience. There must be something about washing the dishes, sweeping the floor, packing my clothes, or washing my car that somehow helps me in my relationship with God.

It reminds me of a line in the Star Trek movie Insurrection where one of the characters says something like, “We believe that when you make a machine to do a man’s job, you take something away from that man.”

What do I take away from myself when I try to find the easy way out?

What times do you wish for a magic wand? How can doing that thing yourself help you relate to God in a richer way?