Publications & Presentations

Publications

Forthcoming. Ang pagbuo ng pakakakilanlan ng mga kabataang Pinoy sa Canada. In A. C. Tugano, ed. Layag at Banwa: Antolohiya ng Isang Daang Kwento ng mga Pilipinong Paglalakbay sa Ibayong Dagat. Philippines. 

2021. Pangingibang Bayan ng mga Pilipino sa Canada: Ang Pakikipagsosyo ng Dalawang Komunidad ng Imigrante sa Pag-buo ng Samahan ng Simbahan, 1981-2018. In Villan, Vicente at Kristoffer Esquejo (eds.). 2021. Pangangayaw: Ang Pangingibang-Bayan at Paghahanap ng Ginhawa sa Kasaysayan at Kalinangang Pilipino. Philippines: ADHIKA ng Pilipinas, Inc. & National Commission for Culture and the Arts.

Seminars & Papers Presented

2022. Religions, religious experiences, and spirituality: The role and impact of religions and spirituality on human history and personal life.Polytechnic University of the Philippines College of Arts and Letters Training on Teaching GE Electives 2020. 28 September 2022 via Zoom. [Paper found here].

2021.5 Shifts To Make: The Philippine Church Gearing Towards Life and Ministry Post-Pandemic Webinar – A Reaction.” TheoExpo 2021: Theology in the service of the church. Philippine Council of Evangelical Churches Theological Commission. 14 April 2021 via Zoom. 

2020. Virtual Roundtable discussion participant. “The way forward for Philippine Seminaries and Theological Schools.” First National Consultation on Theological Education. Revisiting Theological Education in the Philippines: Quality, Access, and Opportunities for Collaboration. Wesleyan University Philippines. December 4-5, 2020. 

2020.Pagkalalaki at Maka-Diyos: A Dialogical Look at Masculinity and Religiosity among Filipino Males.” Asian Center @ 65: Zealously cultivating ideas, ceaselessly inspiring minds across Asia. 3-part webinar series on Asian Culture and Politics. 18 November 2020 via Zoom. University of the Philippines Asian Center. 18 November 2020. 

2019.Pangingibang Bayan ng mga Pilipino sa Canada: Ang Pakikipagsosyo ng Dalawang Komunidad ng Imigrante sa Pag-buo ng Samahan ng Simbahan, 1981-2018.” Conference: Ika-30 Pambansang Kumperensiya sa Kasaysayan at Kalinangan, Tema: Pangangayaw: Ang Pangingibang Bayan at Paghanap ng Ginhawa sa Kasaysayan at Kalinangang Pilipino. At: Romblon State University – Main Campus, Odiongang, Romblon, Philippines. 

2018. “Faith & Work.” Presented at The Forge Young Pro Conference, held at Hope Christian Fellowship, Antipolo, Rizal, Philippines, on 20 October 2018. 

2013. “Service.” Presented at Technological Institute of the Philippines Values Formation Seminar, at TIP Cubao, Quezon City, Philippines on 30 January 2013; 7 September 2009. 

2009. “Global Ministries and Your Congregation.” Presented at British Columbia Baptist Conference Annual Meeting, held at Brookswood Baptist Church, Langley, BC, Canada on 23 May 2009. 

2008. “Transformational Ethics.” Presented at Discipling a Whole Nation DNA Leader of Leaders Trainor, held at Antipolo, Rizal, Philippines in July 2008. 

Image by Gabriella Clare Marino on Unsplash.