Ginugol ko ba ang aking kabataan sa paggawa ng mga maling bagay? Paano kapag hindi tinutupad ang ating mga pangarap sa buhay?

English

Mahal ko ang gubat. Noong bata pa ako wala akong ibang pangarap kundi mamuhay sa gubat bilang isang ermitanyo! Nais kong magtayo ng sariling kong log cabin at “live off the land.” Nabasa ko ang lahat ng uri ng mga libro tungkol sa pamumuhay sa gubat. Nagtayo ako ng mga tent sa loob ng bakuran namin doon ako natutulog. Ginugol ko ang aking mga bakasyon noong High School sa pagsasagwan ng mga ilog sa Nilagang Saskatchewan, kapwa bilang bahagi ng Nemeiben Lake Canoe at Bible Camp at kasama ang aking pamilya. Sinagwan ko ang mga Ilog Churchill, Paull, Geikie (salungat sa agos), South Saskatchewan (nang mag-isa lang ako), at Foster. Pinatakbo ko (at lumangoy) ang mga lagaslasan at nagsagwan ng mga lawa. Sinaliksik ko ang mga programang pang-edukasyon na makasisiguro na nakatira ako sa gubat habang buhay ako. Nakakatuwa naman.

Ang aming kamakailang oras sa Canada ay muling binuhay ang aking pagmamahal sa gubat. Itong nakarran na taon nagkaroon ako ng pagkakataong gumawa ng pagsagwan at nagbalik na rin sa Ilog Churchill. Ngunit marahil ang pinakamalaking epekto sa aking mga pangarap ay ang palabas sa TV na Alone. Ang saligan na palabas ay iiwan ang 10 mga tao na nag-iisa sa gubat. Pinapayagan ang mga ito ng 10 mga bagay upang matulungan silang makaligtas. Ang taong tumatagal ng pinakamahabang panahon ay mananalo ng kalahating milyon dollar. Nagkaroon ng maraming mga dalubhasa sa paligsahan sa loob ng 8 seasons ng palabas at napagtanto sa akin ang isang bagay: Ginugol ko ang aking kabataan sa paggawa ng mga maling bagay (I had a misspent youth).

Una kong narinig ang katagang iyon ay sa aming paglalakbay sa Faith Academy Senior High School trip. Naglalaro kami ng Fuzbol, isang medyo nakakagulo na laro na tila nagsasangkot ng maraming pag-ikot ng mga tungkod na may mga kalalakihang plastik na nakakabit sa kanila. Anumang mga shot na nashoot namin ay tsamba lamang. Lahat maliban sa isang manlalaro. Si Sir Dan Larson ang aming guro sa photography at may kakayahan siyang kontrolin ang bola. Matapos ang isang kamangha-manghang shot kung saan maliksi niyang inilipat ang bola gamit ang isa sa kanyang mga tagapagtanggol at pagkatapos ay hinampas ito sa goal, sinabi ng aming advisor sa klase na si Sir Derek Foster, “Ah. Ginugol mo ang iyong kabataan sa paggawa ng mga maling bagay! (A misspent youth).”

Iyon ang nagpapatibay sa kahulugan ng term para sa akin: “Isang kasanayan na may kaduda-dudang halaga na nakamit ng isa dahil sa paggastos ng labis na oras dito kung kailan dapat silang gumugol ng oras sa ibang gawain.” Napagtanto ko habang pinapanood ang mga dalubhasa sa Alone na hindi ako gumugol ng oras upang paunlarin ang mga kasanayan na gagawing matagumpay sa akin sa palabas. Alam ko ang ilang mga bagay at may tamang pangarap ngunit ang aking mga kasanayan sa basic survival ay hindi pa binuo.

May napagtanto din akong iba. Kasalukuyan akong nabubuhay sa buhay ng aking mga pangarap. Mayroon akong isang kamangha-manghang soulmate at pamilya na ibinabahagi ko sa aking buhay. Ginagawa ko ang gusto kong gawin – nagtuturo ng teolohiya ng simbahan at kultura sa mga tao sa buong mundo. Nagtatrabaho ako sa isang mahusay na samahan. Nakatira ako sa isang mahusay na lungsod. Mayroon akong mahusay na mga kasamahan sa gawain. Wala talaga akong mga reklamo na sulit banggitin. So ano ba’ng nangyari?

Sa tingin ko may dalawang pangarap ako noong bata ako – dalawang pangarap na hindi magkatugma. Ang isa ay mabuhay mag-isa sa gubat at ang isa ay magiging isang misyonero. Marahil ang isa sa mga pangunahing kadahilanan kung bakit nais kong mabuhay mag-isa sa gubat ay ang aking pagkamahiyain. Ako ay takot-na-takot makipag-usap sa mga tao. Naaalala ko ang isang pag-uusap ko sa isang dalaga sa aming grupo ng kabataan – Ginugol ko ang oras sa pagtingin sa sahig na nagbibigay ng isang salitang mga sagot. Sinadya kong guluhin ang taunang mga talumpati na kailangan naming ibigay sa elementarya para lang hindi ko maipakita sa buong paaralan. Kakaiba na ito ngayon ang ginugugol ko sa aking oras sa paggawa.

Bilang mga kalalakihan madalas tayong masabihan na “sundin ang aming mga pangarap,” ngunit paano kung ang aming mga pangarap ay hindi tugma sa kung sino tayo? Nabanggit ko sa itaas na ginalugad ko ang mga programang pang-edukasyon na magpapahintulot sa akin na manirahan sa bush habang buhay ko. Ang hindi ko nabanggit ay hindi ako nakapasok sa mga programang iyon. Sa halip ay nagtapos ako sa isang degree sa araling relihiyon mula sa University of Saskatchewan, at isang degree sa seminary mula sa Canadian Baptist Seminary. Humanga pa rin sa akin na ang isang mahiyain, tahimik na tao ay pipili ng isang pampublikong papel na ginagampanan sa isang ministeryo at mga misyon para sa isang landas sa karera! So anong nangyari? Sa palagay ko ang pagkakaiba ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng isang pagtawag kumpara sa isang panaginip. Ngayon napagtanto kong maaaring nagse-set up ako ng isang maling dichotomy dito ngunit magtiis ka muna sa akin. Hindi ako masyadong malayo sa aking karanasan sa seminary nang inaasahang mangangaral ako ng isang sermon. Sa pagtingin ko sa unang sermon na iyon (mula sa Mga Taga Roma 7 pa!) hindi ko naalala ang anumang pakiramdam ng pagiging mahiyain o takot. Wala akong ibang paliwanag para doon kaysa sa binago ako ng Banal na Espiritu. Hindi na ako naghanap ng mga pagkakataon upang maiwasan ang mga tungkulin sa pagsasalita sa publiko o pamumuno.

Sa palagay ko sa ilang mga paraan naging totoo sa akin ang turo ng Roma 7 dahil sa wakas ay nagawa ko ang hindi ko nais na gawin! Nasasabi ko na masasabi ko kaysa sa maling paggastos ng aking kabataan ay ginugol ko muli ang aking kabataan sa pagbuo ng mga kasanayang kakailanganin ko upang matupad ang bagong pangarap na aking nabubuhay. At wala akong babaguhin para sa mundo!

Sa palagay ko dapat ko ring sabihin na ang aking buhay ay naging medyo tahimik kahit na nakatira ako sa isang exotic na lugar. Hindi ako nakaranas ng anumang trauma. Ang aking mga relasyon ay buo lahat. Ni hindi ko naisip na nakagawa ako ng maraming sakripisyo. Ngunit napagtanto ko na ang iba ay nasa ibang kakaibang sitwasyon kaysa sa akin at maaaring hindi maging masaya sa kung nasaan sila ngayon.

Ano ang iyong mga pangarap mo noong bata ka pa at paano ba ito’y tumugma sa ginagawa mo ngayon? Ok lang ba yun? Mayroon ka ba’ng mga bagong pangarap ngayon?

Paano mo maipapaliwanag ang mga pagkakaiba? Maaari mo bang makita ang katibayan na ang Banal na Espiritu ay naging isang pangunahing bahagi ng mga pagbabagong iyon? Sa anong paraan?

Palaging malugod na tinatanggap ang feedback.

Pagbabahagi ang ginagawa ng mga kaibigan.

Akin ang Larawan.

A misspent youth? What happens when the dreams of the past don’t come true?

Tagalog

I love the bush. When I was younger I had no other dream than to live my life in the bush — as a hermit! I wanted to build my own log cabin and live off the land. I read all kinds of books about living in the bush. I built tents in the back yard and slept in them. I spent my High School summers canoeing in northern Saskatchewan, both as a part of Nemeiben Lake Canoe and Bible Camp and with my family. I paddled the Churchill, Paull, Geikie (upstream), South Saskatchewan (solo), and Foster Rivers. I ran (and swam) rapids and paddled lakes. I explored educational programs that would ensure that I lived in the bush for the rest of my life. It was fun.

Our recent time in Canada has rekindled my love for the bush. I have had a chance to do some paddling over the past year and even made a return trip to the Churchill River. But perhaps the greatest impact on my dreams of late has been the TV show Alone. Alone’s premise is to leave 10 people alone in the bush for as long as they can last. They are allowed 10 items to help them survive and the person who lasts the longest wins a cash prize. There have been a lot of highly skilled contestants over the 8 seasons the show has been on and it made me realise one thing. I have had a misspent youth.

I first heard that term on our Faith Academy Senior High School trip. We were playing Fuzbol, a rather perplexing game that seemed to involve a lot of spinning of rods with plastic men attached to them. Any goals scored by us seemed to be merely by chance. All except one player. Dan Larson was our photography teacher and he had the ability to actually control the ball. After one amazing shot where he deftly moved the ball with one of his defenders and then slammed it into the goal, our class advisor, Derek Foster, said, “Ah. A misspent youth!”

That cemented the definition of the term for me as “a skill of dubious value that one has gained because of spending too much time on it when they should have been spending time elsewhere.” I realised while watching the experts on Alone that I hadn’t taken the time to develop the skills that would make me successful on the show. I knew a few things and had the right dreams but my survival skills have not been developed.

I also realised another thing. I am currently living the life of my dreams. I have a wonderful soulmate and family that I share my life with. I am doing what I love doing — teaching theology of church and culture to people all over the world. I work for a great organisation. I live in a great city. I have great colleagues. I really have no complaints worth mentioning. So what happened?

I guess I really had two dreams when I was a kid — two rather incompatible dreams. One was to live alone in the bush while the other was to be a missionary. Perhaps one of the major reasons why I wanted to live alone in the bush was my shyness. I was petrified to talk to people. I remember one conversation I had with a young lady in our youth group — I spent the time looking at the floor giving one-word answers. I purposely messed up the yearly speeches we had to give in elementary school just so I wouldn’t have to present to the entire school. It’s odd that this is now what I spend my time doing.

As men we are often told to follow our dreams, but what if our dreams are incompatible with who we are? I mentioned above that I explored educational programs that would allow me to live in the bush for the rest of my life. What I didn’t mention is that I never entered those programs. Instead I ended up with a religious studies degree from University of Saskatchewan, and a seminary degree from Canadian Baptist Seminary. It still amazes me that a shy, quiet guy would choose such a public role a ministry & missions for a career path! So what happened? I guess the difference might be explained by a calling vs a dream. Now I realise I may be setting up a false dichotomy here but bear with me a little. I wasn’t very far into my seminary experience when I was expected to preach a sermon. As I look back on that first sermon (on Romans 7 of all things) I don’t recall any feelings of shyness or fear. I don’t have any other explanation for that than that the Holy Spirit changed me. I no longer looked for opportunities to avoid public speaking or leadership roles.

I guess in some ways Romans 7 became real to me in that I ended up doing what I didn’t want to do! I guess I could say that rather than mis-spending my youth I re-spent my youth developing the skills that I would need to fulfill the new dream I was living. And I wouldn’t change anything for the world!

I guess I should also say that my life has been pretty vanilla even though I live in an exotic place. I haven’t experienced any new trauma. My relationships are all intact. I don’t even think I have made a lot of sacrifices. But I do realise that others are in a much different situation than I am and may not be as happy with where they are right now.

What were your dreams growing up and how do they match what you are doing now? Is that ok? Do you have new dreams?

How can you explain the differences? Can you see evidence that the Holy Spirit has been a key part of those changes? In what ways?

Feedback is always welcome.

Sharing is what friends do.

Image taken by me.