Alam mo ba ang tagubilin ng Matthew 18 na “puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan” ay hindi lamang ang tanging paraan upang harapin ang hindi pagkakasundo ng mga Kristiyano?

Read in English

Tanungin ang sinumang Kristiyano kung paano makitungo sa tunggalian at huhugot nila ang Mateo 18 sapagkat inilalabas nito kung ano ang nakikita ng marami bilang TANGING PARAAN para makitungo ang mga Kristiyano sa kasalanan ng interpersonal. Sa loob ng maraming taon ay inilatag ng simbahan ang proseso ng pakikipag-usap sa tao nang paisa-isa, kung kung walang resolusyon magdala ng isang tao bilang saksi. Kung wala pa ring resolusyon, dalhin ang tao sa harap ng simbahan at kung wala pa ring resolusyon ay paalisin ang tao mula sa simbahan. Ito ang pamantayan ngunit paano kung sinabi ko sa iyo na hindi lamang ito ang biblikal na paraan na harapin ng pamilya ng Diyos ang kasalanan? Mayroong talagang hindi mabilang na mga halimbawa ng iba pang mga paraan ng paggawa ng parehong bagay na maaaring mas may kaugnayan sa iba pang mga konteksto ng kultura.

Sapagkat ang magkakaibang kultura ay mayroong magkakaibang paraan ng pagharap sa hidwaan. Ang di-tuwirang komunikasyon, sa pamamagitan ng mga konsepto tulad ng pahiwatig at pakikiramdam, ay pangunahing batayan ng komunikasyon at hidwaan ng ilang mga mamamayang Pilipino at mga Sinaunang Tao [First Nations] sa Hilagang Amerika. Ang Lupon Tagapamayapa ay isang mahalagang bahagi ng lipunang Pilipino at isang mabisang paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa ating mga pamayanan.

Ang aklat ni Duane Elmer noong 1993 na Cross-Cultural Conflict: Building Relationships for effective ministry ay isang mahusay na teolohiya ng bibliya ng paglutas ng kontrahan na hindi nililimitahan ang sarili sa Mateo 18:15-20.

Para kay Elmer, ang diskarte sa Mateo 18 ay lalong kapaki-pakinabang sa tinaguriang mga lipunan sa Kanluranin kung saan ang paghaharap at pagiging prangka ay mga pagpapahalagang pangkultura. Tulad ng sinabi ni Elmer, kahit na “ang pagiging diretso, komprontasyon, pagiging lantad at lantad na pagsasalita ay pinahahalagahan at inaasahan sa kultura ng Kanluranin, sa karamihan ng mundo ang kaparehong mga halagang ito, kahit na ipinakita nang may paggalang, ay itinuturing na masungit, walang pino, masamang asal, masungit at nakakainsulto” (p. 62). Ang diskarte na ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa iba pang mga setting ng kultura kung saan ang komprontasyon at pagiging prangka ay talagang lumilikha ng mas maraming hidwaan. Idadagdag ko na ang pagtuon lamang sa Mateo 18 ay nagbibigay ng mga dahilan para sa mga nahuhuli sa kasalanan kasi ginamit ito paminsan-minsan bilang isang dahilan upang tanggihan ang anumang proseso ng pagkakasundo.

Hinahati ni Elmer ang kanyang diskarte sa apat na kategorya. Magbibigay ako ng isang maikling balangkas ng argumento ni Elmer kasama ang kahulugan at mga halimbawa mula sa bibliya sa bawat kategorya. Ang aklat ni Elmer ay higit na lumalagpas dito sa pagbibigay ng mga halimbawa mula sa tunay na mundo kung paano naging epektibo ang paggana ng iba’t ibang mga pamamaraan sa mga setting na cross-cultural subalit dapat kong ipahiwatig na lumalapit si Elmer sa karamihan ng mga sitwasyong ito bilang isang taong nasa labas ng kultura. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa teolohiya sa Bibliya na binuo niya sa libro.

Pamamagitan at ang Tagapamagitan [Mediation and the Mediator]. Ang isang hanay ng mga talata sa bibliya ay nagsasalita tungkol sa kung paano minsan nalulutas ang salungatan sa pamamagitan ng paggamit ng isang tagapamagitan. Ang pamamagitan ay sa katunayan isang malaking tema sa lahat ng banal na kasulatan, tulad ng nakikita natin sa ibaba.

Malinaw na sinabi ng 1 Timoteo 2:5-6 – “Sapagkat iisa lang ang Dios at iisa lang ang tagapamagitan sa Dios at sa mga tao. Itoʼy walang iba kundi ang taong si Cristo Jesus. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Dios na maligtas ang lahat ng tao , at inihayag niya ito sa takdang panahon.” Ang tungkulin ni Jesus bilang tagapamagitan ay pinalawak sa Juan 3:17, Roma 5:10-11, at Mga Hebreyo 78.

Si Moises ay tagapamagitan sa paghahatid ng batas, tulad ng pagbanggit ni Pablo sa Galacia 3:19-20, at tulad ng nakabalangkas sa Exodo 32:30-32 at Bilang 12:6-8.

Nais ni Job ang isang tagapamagitan upang tulungan siya sa kanyang kaso sa Job 9:33 – “Mayroon sanang mamagitan sa amin para pagkasunduin kaming dalawa ….”

Nagtayo si Joab ng isang tagapamagitan sa pagitan ni David at ng kanyang anak na si Absalom sa 2 Samuel 14:1-4 sa pagsisikap na makamit ang kapayapaan.

Ang mga Propeta (Deuteronomio 18:18-23) at mga Pari (Exodo 28:1; Levitico 9:7; 16:6; Hebreo 5:1-4) ay nagsilbi ring bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao.

Sinabi ni Elmer na ang isang tagapamagitan ay isang “iginagalang, walang kinikilingan, at layunin” at kumikilos bilang isang tulay sa pagitan ng dalawang partido na may salungatan na may layunin na makamit ang isang win-win solution. Ayon kay Elmer, ang paggamit ng isang tagapamagitan kapag naghahanap ng pagkakasundo ay normal sa maraming mga kultura. Tulad ng sinabi ni Elmer, “maraming mga kultura ng mundo ang mas gusto ang mga hindi direktang pamamaraan para sa paghawak ng salungatan at mga potensyal na salungatan. Ang isa sa mga pinaka-karaniwang hindi direktang pamamaraan ay ang paggamit ng isang tagapamagitan. Ni ang pagkakaroon ng isang tagapamagitan o ang mga pagpapaandar ng isang tagapamagitan ay dayuhan sa account sa banal na kasulatan. Habang ang lipunan ay maaaring nahawahan ang papel ng tagapamagitan o ginamit ito para sa makasarili, kahit sa mga masasamang hangarin, ito ay isang lehitimong papel na kailangang maunawaan at naaangkop na gamitin ng mga Kristiyano.”

Ang posisyon ng isang-baba at kahinaan [The one-down position and vulnerability]. Ang isa pang hanay ng mga sipi ng Bibliya ay nagsasalita tungkol sa kung paano nagaganap ang resolusyon kung kailan inilalagay ng isa o pareho ng mga partido ang kanilang mga sarili sa alinman sa mahina o mas mababang posisyon. Halimbawa, kapag ang mga pastol nina Abram at Lot ay nagkasalungatan sa mga karapatan sa pag-gamit ng pastulan sa Genesis 13:8, kinuha ni Abram ang isang-pababang posisyon sa paghingi ng resolusyon sa pamamagitan ng pag-aalok na ilipat sa ibang lugar.

Mamaya si Lot ay nasa posisyon na isang-pababa dahil siya ay nakuha ng ilang mga namamayagpag na hari sa Genesis 14:5-12. Si Abram ay dumating upang iligtas si Lot mula sa posisyon na ito sa Genesis 14:13-20.

Si David, sa kanyang pagkakasalungatan kay Absalom, ay nagpapalagay din sa posisyon na one-down. Sa 2 Samuel 14:1-4 sinenyasan ni Joab ang babae na sabihin, “Tulungan nʼyo po ako, Mahal na Hari!” sapagkat mailalagay nito ang babae sa isang pababang posisyon sa hari, na may obligasyong tulungan siya.

Sinabi ni Elmer, “Ang pagkuha ng one-down na posisyon ay nangangahulugang gawing mahina ang iyong sarili sa ibang tao o ipahiwatig na wala ang kanilang tulong ikaw ay nasa panganib na mapahiya o mawalan ng mukha.” “Mahalaga para sa iyo na huwag maging sanhi upang mawala ang mukha o mapahiya ng ibang tao, ngunit kung may panganib na mangyari sa iyo, maaari kang tumawag sa iba upang protektahan ka mula sa pagkawala ng mukha. Sa katunayan maaari ka ring tumawag sa sarili nitong nagbabanta sa iyong karangalan upang iligtas ka mula sa parehong kahihiyang maaaring dumating sa iyo. ”(p. 80) Binigyan ni Elmer ang pakikitungo ng Diyos kina Abram at David bilang mga halimbawa.

Pagkukuwento at salawikain [Story-telling and proverbs]. Ang pangatlong hanay ng mga sipi ng Bibliya ay nagbibigay diin sa mga kwento bilang mga tool sa paglutas ng hidwaan.

Marahil ang pinakamahusay na halimbawa nito sa Bibliya ay nang harapin ng propetang si Nathan si Haring David dahil sa kanyang kasalanan kay Batsheba (2 Samuel 12:1-9). Si Nathan ay nagsasabi ng isang detalyadong kuwento ng isang mayamang tao na nagnanakaw ng minamahal na tupa ng isang mahirap na tao. Kapag nagalit si David, pinapagal siya ni Nathan sa pagsasabing, “Ikaw ang taong iyon!” Ang resulta ay ang pagsisisi ni David.

Ginamit din ito ni Jesus nang maraming beses nang sinabi niya sa mga talinghaga na magturo ng mga pagpapahalagang nais niyang ituro. Kumbaga, maaari siyang direktang maglibot at hamunin ang mga tao tungkol sa kanilang kasalanan at masabing, “Magsisi kayo!” Sa halip ay pinili niya ang pagkukuwento bilang kanyang pangunahing anyo ng pakikipag-ugnayan.

Mayroong maraming mga halimbawa ng pagsasabi ni Jesus ng mga talinghaga, ngunit ang ilang mga makabuluhang halimbawa ay kasama ang Lucas 18:10-14, nang ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa Fariseo at sa Maniningil ng Buwis sa isang pagsisikap na parehong maipakita ang pag-asa sa mga maniningil ng buwis at hikayatin ang pagsisisi ng mga Pariseo.

Ginagamit din ni Jesus ang pamamaraang ito nang harapin ng mga pinuno sa Mateo 21:23-27. Nang tanungin, “Ano ang awtoridad mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na iyan?” sumagot si Hesus sa pamamagitan ng paglalagay ng palaisipan na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang isang direktang paghaharap.

Ang bisa ng pamamaraang ito ay ipinakita sa paglaon sa Mateo 21:33-46 nang ikuwento ni Jesus ang tungkol sa taong umarkila ng kanyang ubasan. Ang kanyang mga tagapaglingkod, na ipinadala upang kolektahin ang kanyang bahagi ng ani, ay pinapintasan at ang kanyang anak ay pinatay. Kapag natapos na ang kuwento nalaman natin na ang Punong mga Pari at Pariseo ay alam na pinag-uusapan sila ni Jesus – ibig sabihin ay hindi direktang naihatid ni Jesus ang kanyang mensahe.

Elmer muli: “Ang pagkukuwento sa ganitong pang-unawa ay hindi simpleng paggamit ng mga kwento ngunit… ang pagtuturo, pagwawasto at nuanced na paggamit ng mga salita …. upang makisalamuha ang mga mas batang kasapi ng isang lipunan sa mga pamantayan at halaga ng lipunang iyon. Gayunpaman ang parehong mga tool na ito ay madaling gawin sa mga tugon sa mga sitwasyon ng kontrahan.”

Tandaan din ang pag-unlad na kasama sa pagpipiliang ito: Ang isa ay pinapayagan na maging mas direkta kung ang mga inilaan na target ng kuwento ay hindi masyadong makakonekta sa kanilang sarili.

Hindi pagkilos, maling direksyon, katahimikan, at mga taong walang katiyakan [Inaction, misdirection, silence, and indefinite persons]. Ang huling hanay ng mga sipi ng Bibliya ay titingnan natin ang mga pag-uusap tungkol sa kung paano nalulutas kung minsan ang pagkakasalungatan gamit ang hindi direktang paraan. Ang ilang mga kultura ay binibigyang diin ang higit na hindi tuwirang mga paraan ng pakikipag-ugnayan at humantong ito sa isa pang uri ng pamamahala ng salungatan na binibigyang diin ang kawalang-derekta.

Dalawang Hebreong komadrona sina Shifrah at Pua na tinalakay sa Exodo 1:8-19. Matapos mag-utos ng Paraon “Kung magpapaanak kayo ng mga babaeng Hebreo, patayin ninyo kung lalaki ang anak, pero kung babae, huwag nʼyo nang patayin” tumugon ang mga kumadrona sa hiling ng Paraon sa maraming paraan: katahimikan dahil walang direktang sagot mula sa kanila sa utos ng Paraon; hindi pagkilos (v17) sa “hindi nila sinunod ang iniutos ng hari”; at maling direksyon (v19) sa kung saan sinisi nila ang kalusugan ng mga babaeng Hebrew bilang dahilan kung bakit hindi sila maaaring sumunod. Ang kwentong ito ay maaaring mukhang kakaiba, hindi bababa sa mula sa isang pananaw sa Kanluran na maaaring bigyang kahulugan ang mga komadrona bilang hindi matapat. Gayunpaman, ang katotohanang “kaya pinagpala ng Diyos ang mga komadrona” ay nagsasabi sa atin na inaprubahan niya ang kanilang mga pamamaraan.

Nakita rin natin ang mga prinsipyong ito sa mga kwento ni Haring Saul (1 Samuel 10:27) at sa Esther.

Sa Marcos 9:33-37 mababasa natin na ang mga alagad ni Jesus ay “hindi sumagot.” Ito ay dahil nais nilang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa kahihiyang pagkakaroon ng pagtatapat sa kanilang tinatalakay sa kalsada. Hindi sila hinarap ni Jesus tungkol dito ngunit sa halip ay gumagamit sya ng isang hindi direktang object lesson upang matulungan silang mas maunawaan ang mismong tanong na pinagtatalunan nila.

Si Hesus mismo ay gumagamit ng katahimikan nang subukang pilitin siya ng mga Pariseo na kondenahin ang babaeng nahuli sa pangangalunya sa Juan 8:1-11. Gumamit siya ng maling direksyon upang ibalik ang tanong sa mga akusado nang sabihin niya na, “Kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya.”

At syempre si Jesus ay nanatiling tahimik din sa Mateo 27:14 nang tinanong sya ni Pilato.

Sa pakikipag-usap sa katahimikan sinabi ni Elmer, “ang katahimikan ay hindi nangangahulugang naayos na ang isyu o naabot na ang kasunduan. Karaniwan nang nangangahulugan ito ng pagkaantala hanggang sa maaaring magamit ang ibang naaangkop na diskarte …. Mayroong oras para sa katahimikan at oras para sa pagiging maingay. Tila ang grabidad ng isyu ay isang tagapagpahiwatig para sa pagpili, tulad ng pagiging maagap.”

Ang ilang mga huling pangungusap. Napagtatanto na wala sa mga pagpipiliang ito ang eksklusibo ay ang susi sa pag-unawa sa iba pang mga anyo ng paglutas ng salungatan sa Bibliya. Sa halip maaari nating paikutin ang iba’t ibang mga paraan ng mga pamamaraang ito na may layunin na makarating sa isang sitwasyon na win-win sa huli. Mahalagang tandaan din na kailangan nating gamitin ang mga porma ng paglutas ng tunggalian na angkop sa kultura , na may hangarin ng aktwal na resolusyon. Hindi lamang natin nais na pumili ng pamamaraan na pinakamahusay na susuporta sa aming panig ng isyu. Kailangan nating piliin ang diskarte na pinakamahusay na hahantong sa resolusyon.

Ito ay maaaring isang pagkakataon na pumunta sa palengke upang mamili lamang ng gusto natin pag dating sa conflict resolution at piliin ang pinakamahusay na magsisilbi sa aming panig ng hidwaan. Hindi iyon ang punto ng ehersisyo na ito. Ipinapakita sa atin na paminsan-minsan ang ating paggamit ng Mateo 18 ay nagpapatibay sa hidwaan kaysa sa paglutas nito sapagkat nilalayon itong magamit sa isang partikular na setting ng kultura. Ang pagpili ng isa sa iba pang mga pagpipilian ay maaaring humantong sa mas mahusay na mga resulta sa iba pang mga konteksto.

Ito rin ay isang magandang lugar upang banggitin na ang tinatawag na mga Western theology ay hegemonic. Nangangahulugan ito na mayroon sila, ayon sa dami ng isinulat ng mga taga-kanluranin, kinuha ang pamamayani at ginamit na kapangyarihan sa Iba. Kailangan itong magbago habang ang ibang mga kultura ay pumasok sa pag-uusap kasama ang kanilang sariling mga konteksto at system. Ang resulta ay magiging isang teolohiya na mas mayaman sa huli.

Ano ang palagay mo sa mga iginigiit ni Elmer? Sa palagay mo ba ay nagbibigay ito sa simbahan ng ilang mga mas mahusay na pagpipilian para sa pagharap at paglutas ng hidwaan? Mayroon bang mga hindi nalutas na isyu na mayroon ka sa isang tao na maaayos kung sumunod ka sa ibang proseso?

Gusto kong marinig ang boses mo. Kaya palaging malugod na tinatanggap ang feedback.

Pagbabahagi ang ginagawa ng mga kaibigan.

Larawan ni Charl Folscher sa Unsplash.

Ang mga sipi ng Banal na Kasulatan ay kinuha mula sa Ang Salita Ng Dios Biblia. Karapatang magpalathala © 2009, 2011, 2014, 2015 ng Biblica, Inc.® Ginamit nang may pahintulot.

Did you know that Matthew 18’s instruction to “go, confront him when you are alone” isn’t the only Christian way to deal with conflict?

Basahin sa wikang Tagalog

Ask any Christian how to deal with conflict and they will pull out Matthew 18 because it lays out what many see as THE way for Christians to deal with interpersonal sin. For years the church has laid out the process of talk to the person individually, then if things don’t work out bring someone as a witness. Then, if things still don’t work out, bring the matter before the church and if that doesn’t work out then expel the person from the church. It’s pretty standard but what if I told you that this wasn’t the only biblical way that God’s people deal with sin? There are actually countless examples of other ways of doing the same thing that may be more relevant in other cultural contexts.

Because different cultures do indeed have differing ways of dealing with conflict. Indirect communication, through concepts such as pahiwatig [hinting] and pakikiramdam [sensing non-verbal cues], are at the core of communication and conflict resolutions of some Filipino and First Nations peoples. The Lupon tagapamayapa, or peacemaker board, is a key part of Philippine society and is one effective way in keeping peace in our communities.

Duane Elmer’s 1993 book Cross-Cultural Conflict: Building Relationships for Effective Ministry is a great biblical theology of conflict resolution that doesn’t limit itself to Matthew 18:15-20.

For Elmer, the Matthew 18 approach is especially useful in so-called Western societies where confrontation and frankness are cultural values. As Elmer says, even though “directness, confrontation, forthrightness and candid outspokenness are valued and expected in Western culture, in most of the world these same values, even when demonstrated respectfully, are considered rude, unrefined, ill-mannered, discourteous and even contemptuous” (p. 62). This approach is less useful in other culture settings where confrontation and frankness actually create more conflict. I would add that focussing solely on Matthew 18 provides excuses for those who are caught in sin because it can be used as an excuse to reject any process of reconciliation.

Elmer divides his approach into four categories. I will give a brief outline of Elmer’s argument including a definition and biblical example or two of each category. Elmer’s book goes far beyond this by giving real-world examples of how these various methods have worked effectively in cross-cultural settings however I should point out that Elmer approaches most of these situations as a cultural outsider. However, this doesn’t impact the biblical theology that he also develops in the book.

Mediation and the Mediator. One set of bible passages talks about how conflict is sometimes resolved through the use of an intermediary. Mediation is in fact a big theme in all of scripture, as we can see below.

1 Timothy 2:5-6 explicitly states — “There is one God. There is also one mediator between God and humans—a human, Christ Jesus. He sacrificed himself for all people to free them from their sins. This message is valid for every era.” Jesus’ role as mediator is expanded in John 3:17, Romans 5:10-11, and Hebrews 78.

Moses was a mediator in delivering the law, as Paul mentions in Galatians 3:19-20, and as outlined in Exodus 32:30-32 and Numbers 12:6-8.

Job wants a mediator to help him with his case in Job 9:33 — “There is no mediator between us to put his hand on both of us.”

Joab sets up a mediator between David and his son Absalom in 2 Samuel 14:1-4 in an effort to achieve peace.

Prophets (Deuteronomy 18:18-23) and priests (Exodus 28:1; Leviticus 9:7; 16:6; Hebrews 5:1-4) also served as mediators between God and humans.

Elmer says a mediator is a third party who is “respected, neutral, and objective” and who acts as a bridge between the two parties in conflict with the goal of achieving a win-win solution. According to Elmer, the use of a mediator when seeking reconciliation is normal in many cultures. As Elmer says, “many cultures of the world prefer indirect methods for handling conflict and potential conflict. One of the more common indirect methods is the use of a mediator. Neither the existence of a mediator nor the functions of a mediator are foreign to the scriptural account. While society may have contaminated the role of the mediator or used it for selfish, even evil purposes, it is still a legitimate role that needs to be understood and appropriately employed by Christians.”

The one-down position and vulnerability. Another set of Bible passages talk about how resolution sometimes takes place when one or both of the parties place themselves in either a vulnerable or a lower position. For example, when Abram and Lot’s shepherds have a conflict over grazing rights in Genesis 13:8, Abram takes the one-down position in seeking resolution by offering to transfer to another area.

Later on, Lot was in the one-down position because he had been captured by some rampaging kings in Genesis 14:5-12. Abram comes to rescue Lot from this position in Genesis 14:13-20.

David, in his conflict with Absalom, also assumes the one-down position. In 2 Samuel 14:1-4 Joab prompts the woman to say, “Help ⌞me⌟, Your Majesty” because this would put the woman in a one-down position to the king, who would then be obligated to help her.

Elmer says, “Taking the one down position means you make yourself vulnerable to another person or indicate that without their help you are in danger of being shamed or losing face.” “It is important for you not to cause another person to lose face or be ashamed, but if there is danger of this happening to you, you may call on another to protect you from losing face. In fact you may call even on the very one endangering your honor to save you from the same shame that may befall you” (p. 80). Elmer gives God’s dealings with Abram and David as examples.

Story-telling and proverbs. A third set of Bible passages emphasise stories as tools for resolving conflict.

Perhaps the best example of this in the Bible is when the prophet Nathan confronts King David over his sin with Bathsheba (2 Samuel 12:1-9). Nathan tells an elaborate story of a rich man who steals a poor man’s beloved lamb. When David is enraged, Nathan stuns him by saying, “You are that man.” The result is David’s repentance.

Jesus also used this many times when he told parables in order to teach the values that he wanted taught. Conceivably, he could have directly gone around challenging people with their sin and saying, “Repent!” Rather he chose storytelling as his main form of interaction.

There are countless examples of Jesus telling parables, but some significant examples include Luke 18:10-14, when Jesus tells the story of the Pharisee and the Tax Collector in an effort to both present hope to tax collectors and encourage repentance by the Pharisees.

Jesus also uses this method when confronted by the leaders in Matthew 21:23-27. When asked, “By whose authority do you do these things” Jesus replies by posing a puzzle that allows him to avoid a direct confrontation.

The effectiveness of this method is shown later on in Matthew 21:33-46 when Jesus tells the story of the man who rented his vineyard. His servants, sent to collect his portion of the produce, are mistreated and his son is killed. When the story is over we learn that the chief priests and Pharisees knew Jesus was talking about them — meaning that Jesus was able to indirectly get his message across.

Elmer again: “Storytelling in this sense is not simply the use of stories but … the instructional, corrective and nuanced use of words …. to socialize the younger members of a society into the norms and values of that society. Yet these same tools are easily crafted into responses in conflict situations.”

Note also the progression included in this option: One is allowed to become more direct if the intended targets of the story don’t quite make the connection with themselves.

Inaction, misdirection, silence, and indefinite persons. The final set of Bible passages we will look at talks about how conflict is sometimes resolved using indirect means. Some cultures emphasize more indirect forms of interaction and this leads to another type of conflict management that emphasizes indirectness.

Shiphrah and Puah are two Hebrew midwives discussed in Exodus 1:8-19. After being ordered by the Pharaoh “When you help the Hebrew women in childbirth, look at the child when you deliver it. If it’s a boy, kill it, but if it’s a girl, let it live,” the midwives respond to the Pharaoh’s request in several ways: silence in that the passage doesn’t record any direct answer from them to the Pharaoh’s order; inaction (v17) in that “they didn’t obey the king of Egypt’s orders”; and misdirection (v19) in that they blamed the Hebrew women’s health as the reason why they couldn’t obey. This story may seem odd, at least from a Western perspective that might interpret the midwives as being dishonest. However, the fact that “God was good to the midwives” tells us that he approved of their methods.

We also see these principles in the stories of King Saul (1 Samuel 10:27) and in Esther.

In Mark 9:33-37 we read that Jesus’ disciples “were silent.” This is because they wanted to save themselves from the shame of having to confess what they were discussing on the road. Jesus doesn’t confront them about this but rather uses an indirect object lesson to help them better understand the very question they were arguing about.

Jesus himself uses silence when the Pharisees tried to force him to condemn the woman caught in adultery in John 8:1-11. He then uses misdirection to turn the question back to the accusers when he says, “The person who is sinless should be the first to throw a stone at her.”

And of course Jesus also remained silent in Matthew 27:14 when being questioned by Pilate.

In talking about silence Elmer says, “silence does not mean the issue is settled or that some agreement has been reached. It usually means a delay until another appropriate strategy can be employed…. There is a time for silence and a time for forthrightness. It seems that the gravity of the issue is one indicator for choosing, as is timeliness.”

Some concluding remarks. One key to these alternative biblical forms of conflict management is to realise that none of them are exclusive. Rather one can cycle through various forms of these approaches with the goal of arriving at a win-win situation in the end. It is also important to note that we need to use culturally appropriate forms of conflict resolution, with the goal of actual resolution. We don’t just want to pick and choose the method that will best support our side of the issue. We need to choose the approach that will best lead to resolution.

This might seem like an opportunity to go “conflict resolution shopping” and choose the option that will best serve our side of the conflict. That isn’t the point of this exercise. What this is trying to show us is that sometimes using Matthew 18’s approach solidifies the conflict rather than resolving it because it is intended to be used in a particular cultural setting. Choosing one of the other options may lead to better results in other contexts.

It is also a good place to mention, at least in passing, that so-called Western theologies are hegemonic. This means that they have, by virtue of the volumes written by westerners taken predominance and exterted power over the Other. This needs to change as other cultures enter into the conversation with their own contexts and systems. The result will be a theology that is richer in the end.

What do you think of Elmer’s assertions? Do you think this provides the church with some better options for dealing with and resolving conflict? Are there unresolved issues that you have with someone that would be fixed if you had followed another process?

I want to hear your voice. That’s why feedback is always welcome.

Sharing is what friends do.

Image by Charl Folscher on Unsplash.

Scripture is taken from GOD’S WORD®.
© 1995, 2003, 2013, 2014, 2019, 2020 by God’s Word to the Nations Mission Society. 
Used by permission.

Speaking into truth & reconciliation, how would you apply Jesus’ words, “If your hand causes you to sin, cut it off”??

Last week I posted some thoughts on truth and reconciliation on Canada’s National Day for Truth and Reconciliation. My thoughts centered around Mark‬ ‭9:42-50‬ ‭GW‬‬, and how these verses about protecting children’s faith is in the context of the verses that talk about dealing with sin our lives. If your hand cause you to sin cut it off. If your foot causes you to sin cut it off. If your eye causes you to sin pluck it out. I realize that the sins of the hand, the foot, and the eye are central to the legacy of the abuse suffered through Indian Residential Schools.

Krystal Wawrzyniak, one of my colleagues at BGC Canada and currently seconded to Indian Life Ministries, asked, “I’m curious about your thoughts surrounding the application of ‘if your hand causes you to sin, cut it off,’ or the foot or eye. Speaking into truth and reconciliation, how would you apply this??” I did respond to Krystal on Facebook but thought it might be a good idea to flesh out some of my ideas in another blog post.

First off I need to say that the best approach is to listen because it’s only through listening to Others’ stories that we can both understand them and see the things that need to be changed in ourselves.

It’s also important to examine ourselves to see if we can find areas that need change. This happens through reflection and through listening. I think that because few of us were directly involved in the Indian Residential School system (the last school closed in 1996) we can’t simply call for repentance on a personal level. The areas where change needs to happen (ie. the parts that need to get cut off) are the systems and structures that still exist in our society — including our churches and theology — that are a part of the framework that led to Indian Residential Schools. These need to be excised from our identity as both Christians and Canadians.

On the national level this might include how the doctrine of discovery and the Treaty of Tordesillas — which blended religious and commercial interests — continues to impact Canadian institutions such as the Indian act, unclean water on First Nations, and unequal access to health care. Other issues include how the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls and the Overrepresentation of Indigenous People in the Canadian Criminal Justice System reveal problems with the justice system.

On the theological level we need to revisit our understanding of God’s prevenient grace, get rid of our theological superiority that prioritises theologies from the Global North over and above those of the Global South, and read the Bible through the eyes of the Other. Jose de Mesa’s hermeneutics of appreciation is a good starting point for this and will teach us how to listen.

Ka Jose de Mesa (1946-2021) was a Filipino lay theologian who worked for many years on issues surrounding contextualisation and theology. In his Mga aral sa daan: Dulog at paraang kultural sa Kristolohiya he develops a hermeneutics of appreciation as a way to correct errors he saw in how the church crossed cultures.

The “Hermeneutics of appreciation” is presented as a series of attitudes that serve as guides for those engaging in cross-cultural interactions. How can we apply them to the Indian Residential School issue?

Attitude #1: Presume the cultural element or aspect under consideration to be positive (at least in intent) until proven otherwise. Indian Residential Schools were designed to do the exact opposite of this — to remove all traces of “Indian” from the children who were forced to attend. There is certainly nothing positive about this. A better approach would be to recognise that the Kingdom of God consists of people from “every nation, tribe, people, and language” and that includes First Nations and Metis peoples.

Attitude #2: Be aware of your own cultural presuppositions and adopt the insider’s point of view. When we look back at some of the statements made by the proponents of the Indian Residential School system we can’t help but wonder what they were thinking? To people living and thriving in the postmodern world of 2021’s Canada, the ideas of our forefathers are more than odd — they are offensive. But did they know that? Did they realise the meaning of statements like “Kill the Indian, save the man” and that ideas of assimilation were actually cultural genocide? It’s hard to believe that they didn’t realise these things. Knowledge of de Mesa’s Attitude #2 would have gone a long ways towards developing a true understanding between the various cultures.

Attitude #3: Go beyond the cultural stereotypes. It is obvious that the use of terms such as “Indian problem” and “dirty Indian” that stereotypes were the only standard of practice in these schools. As Duncan Campbell Scott said when developing his policies, “I want to get rid of the Indian problem. I do not think as a matter of fact, that the country ought to continuously protect a class of people who are able to stand alone. . . . Our objective is to continue until there is not a single Indian in Canada that has not been absorbed into the body politic and there is no Indian question, and no Indian Department, that is the whole object of this Bill.”

Attitude #4: Use the vernacular as a key to understanding the culture in its own terms. Indian Residential Schools made a concerted effort to eliminate the various languages of the First Nations. A deeper understanding of language always leads to a deeper understanding of culture.

Unfortunately, nothing about the experience that First Nations and Metis peoples have had with either the government or the church in Canada seems to reflect these attitudes. Let’s hope that we can work towards changing some of these attitudes as we work towards truth, healing, and reconciliation.

Help is available. Call the 24-hour national Indian Residential Schools Crisis Line: 1-866-925-4419. 

Feedback is always welcome. 

Sharing is what friends do.

Image by Liviu Florescu on Unsplash.

Scripture is taken from GOD’S WORD®.
© 1995, 2003, 2013, 2014, 2019, 2020 by God’s Word to the Nations Mission Society. 
Used by permission.

Learning Jesus’ thoughts about Little children on Canada’s National Day for Truth and Reconciliation

This is my second post on connected to the National Day for Truth and Reconciliation this week. You can read the first one here. It comes from my reflections on Mark 9 where Jesus is talking about the importance of children in his Kingdom. He says,

“These little ones believe in me. It would be best for the person who causes one of them to lose faith to be thrown into the sea with a large stone hung around his neck. So if your hand causes you to lose your faith, cut it off! It is better for you to enter life disabled than to have two hands and go to hell, to the fire that cannot be put out. If your foot causes you to lose your faith, cut it off! It is better for you to enter life lame than to have two feet and be thrown into hell. If your eye causes you to lose your faith, tear it out! It is better for you to enter God’s kingdom with one eye than to have two eyes and be thrown into hell. In hell worms that eat the body never die, and the fire is never put out. Everyone will be salted with fire. Salt is good. But if salt loses its taste, how will you restore its flavor? Have salt within you, and live in peace with one another.” ‭‭Mark‬ ‭9:42-50‬ ‭GW‬‬

This verse has a new significance seeing as I’m reading it on the National Day for Truth and Reconciliation, formerly known as Orange Shirt Day. Orange Shirt Day was designed as a memorial for children with the slogan “Every Child Matters” and it relates to the terrible conditions of the Canadian Indian Residential School System that affected 150,000 First Nations and Metis people across the country up until as recently as 1996. Of course, even though the last residential school closed in 1996, the legacy of these residential schools lives on today.

I didn’t notice, until I read it this morning, the context of this verse and how this verse about protecting children’s faith is in the context of the verses that talk about dealing with sin our lives. If your hand cause you to sin cut it off. If your foot causes you to sin cut it off. If your eye causes you to sin pluck it out. I realize that the sins of the hand, the foot, and the eye are central to the legacy of the abuse suffered through Indian Residential Schools.

Could we interpret it this way? If our hand causes us to sin by removing children forcibly from their families for the purpose of eradicating their culture then we need to cut that hand off. If our foot causes us to sin by standing on the necks of God’s children then we need to cut that foot off. If our eye causes us to sin because we are looking at children with the sinful desires, then we need to pluck that eye out!

The same can be said for our society, whether that is culture, theology, doctrine, ideology or practice. If our systems seek the eradication of Others’ cultures, if they cause us to oppress the helpless, if they cause us to lust after them, then we need to cut off and pluck out those parts of our society, whether that is culture, theology, doctrine, ideology or practice.

What is the stated destination for people who act in this way? Quite simply it is hell. Hell isn’t something we talk about a lot but I would suspect that there’re very few people who wouldn’t see hell as a suitable destination for people involved in the abuse and mistreatment of children.

The passage also provides a way forward — to be salt. Saltiness is a positive biblical trait. Salt provides flavour. Salt acts as a preservative. Salt creates buoyancy in water. And salt brings peace to the world. But it seems as if our salt has lost its flavour. What will we do to restore that saltiness?

Today on the national day for truth and reconciliation remember that every child matters.

Help is available. Call the 24-hour national Indian Residential Schools Crisis Line: 1-866-925-4419.

Feedback is always welcome.

Sharing is what friends do.

Image by Neeta Lind on Flickr. Some rights reserved.

Thoughts on Truth and Reconciliation for Orange Shirt Day

Eva and I spent a couple of hours on Saturday looking for Orange t-shirts. We went to several stores in the area but were surprised that there weren’t any for sale. Eventually we ended up at the Wanuskewin Gift Shop on Broadway in Saskatoon where we found a few shirts in 3X and 4X sizes! We were extremely pleased that we found something even if they are far too large.

“What’s the big deal about orange t-shirts?,” you may ask. Phyllis Webstad tells the story of the orange shirt that inspired Orange Shirt day. As she says,

“I went to the Mission for one school year in 1973/1974. I had just turned 6 years old. I lived with my grandmother on the Dog Creek reserve. We never had very much money, but somehow my granny managed to buy me a new outfit to go to the Mission school. I remember going to Robinson’s store and picking out a shiny orange shirt. It had string laced up in front, and was so bright and exciting – just like I felt to be going to school! 

When I got to the Mission, they stripped me, and took away my clothes, including the orange shirt! I never wore it again. I didn’t understand why they wouldn’t give it back to me, it was mine! The color orange has always reminded me of that and how my feelings didn’t matter, how no one cared and how I felt like I was worth nothing. All of us little children were crying and no one cared.”

Today Orange Shirt Day has become the National Day for Truth and Reconciliation. I have already written on truth and reconciliation here, here, and here. Eva and I wanted to participate this year but I had a couple of questions, the most prominent of which is a logistical one: How can I be involved in Orange Shirt Day without also profiting from it? I would hate to be a participant in some kind of cultural appropriation and it would be an even greater shame for the oppressors to further profit from the day. For example, the Hudson’s Bay Company recently came under fire for selling Orange Shirts. This is especially poignant given the company’s history in Canada. Fortunately, the Company had followed the proper procedures, as outlined in the Orange Shirt Society’s guidelines. But that isn’t the case for every company doing this.

The next question I had was how do I go about the process of reconciliation particularly in a culturally appropriate way. I am working on a post about conflict resolutions in the Bible. Most Christians assume that Matthew 18 is the only way to do things. I happen to disagree with this but let’s agree with this for argument’s sake. What would that entail when it comes to truth and reconciliation in Canada? Since Mt 18 is all about bringing the offending sibling back into fellowship we need to recognise that that is us!

Us. I will say that my family history is full of discrimination and persecution. My father’s side has roots in the Mennonites who moved around the world trying to find places where their pacifism would be acceptable. They moved from the Netherlands to Prussia to the Ukraine and eventually ended up in Canada. My mother’s family has roots in the First Nations particularly in how the fur traders interacted with First Nations women that lead to a group of people known as country born. But in spite of this history of discrimination and persecution, I have grown up completely separated from those identities and live a life of privilege. So when I say that we are the offending sibling I am including myself in that. This is especially true for those involved in churches when talking about residential schools.

What can we do to foster truth and reconciliation? I can think of a couple of options that will lead toward reconciliation.

In reconciliation, the offenders don’t set the agenda. Rather, as the offending party we must place ourselves in a position of powerlessness. It’s not enough to apologise. Often when giving an apology I find myself frustrated that the offended party wants to talk more about how offensive I have been. All this shows is that I am not truly apologetic and I don’t want reconciliation. This is particularly hard when it comes to corporate evil. The Canada we know has been built in part on a flawed foundation that is in need of renovation. What does that renovation look like? Ask someone who is affected by the flaws to find out.

In reconciliation the offenders need to listen. We need to be humble and submissive and to listen to the stories of those we have offended because that is the only way for us to experience their pain. Let’s start this process by listening and watching as Phyllis Webstand tells us her story.

But as Phyllis says, her story is not unique. Another part of the reconciliation process is to find someone in our own community who we can share stories with. Only by sharing stories can we find truth and reconciliation!

Help is available. Call the 24-hour national Indian Residential School Crisis Line: 1-866-925-4419.

Feedback is always welcome.

Sharing is what friends do.

Image by Rod Long on Unsplash. Video by orangeshirtday.org.

Thoughts on drought in a very dry year. Is this drought a call for justice?

Saskatchewan is in the middle of a drought. A drought in its simplest form is when there isn’t enough rain to make the crops grow. The lack of snow and rain over the past year, coupled with record-high temperatures, have succeeded in drying out the soil to the point where crops are not growing. It isn’t the first drought to hit Saskatchewan and probably won’t be the last. Some say that drought is a direct result of climate change, which some say is caused by human activity.

The plight of the Saskatchewan farmer has more meaning for me this year since my wife and I have been spending a lot of time on the farm. It makes me want to find ways to help.

The Bible says that drought can at times be a sign of God’s judgment against structural evil. It got me thinking. Is it possible that the current drought is connected with recent revelations about Canada’s founding principles? For those unaware, headlines in Canada have been dominated by stories of the Indian Residential School System, an official policy by the Government of Canada and church groups to “remove the Indian” from First Nations children — basically the government of Canada had a policy of cultural genocide against First Nations peoples in an effort to both make them better citizens and to convert them to Christianity. North American society has also been rocked over the past several years with calls for justice for the systemic mistreatment of women, for systemic racism, for legacies of slavery, and for other historical injustices. I have written about some of these things here, here, and here.

At this point I need to offer some clarification lest I be misunderstood: As I have written elsewhere, structural and natural evils are different from personal evil. Structural evil is a system or pattern of beliefs or activities in an organization or culture that hinders or opposes the advance of God’s kingdom in this world. Natural evil includes things like famine, drought, disease, wild animals, floods, storms, and disease. So any judgment on structural or natural evil is not on individual farmers for their sins but on society as a whole for its sins.

But even though the reasons may be systemic, the impact is indeed personal. There are mental stresses associated with farming and drought. Farmers are extremely resilient. I recall a conversation I had with someone in the Ag industry in Saskatchewan a few years ago. He said he respects how farmers are able to do everything that they can to grow good crops but the fact remains that a major part of farming is out of their control — namely the weather — and that they continue to do it year in and year out regardless of how the previous year went.

In times like this, Christians like to quote 2 Chronicles 7:14 which reads, “However, if my people, who are called by my name, will humble themselves, pray, search for me, and turn from their evil ways, then I will hear ⌞their prayer⌟ from heaven, forgive their sins, and heal their country” (God’s Word).

Of course Canada has never claimed to be Christian nation so I am genuinely not sure how this verse can be applied today, but the Bible gives many examples of God’s interest in the nations including both blessings and curses.

The very first mention of natural evil in the Bible is in the context of farming. Adam was told by God in Genesis 3:17-19:

”The ground is cursed because of you. Through hard work you will eat ⌞food that comes⌟ from it every day of your life. The ground will grow thorns and thistles for you, and you will eat wild plants. By the sweat of your brow, you will produce food to eat until you return to the ground, because you were taken from it. You are dust, and you will return to dust” (God’s Word).

So it’s not completely crazy to assume that the land responds to structural sin, meaning that even if the 2 Chronicles 7:14 quote isn’t entirely apropos for today’s world, it might be apropos for drought situations since the immediate context of the verse is drought brought upon by society’s sins.

In any case, what would “humble themselves and seek my face” mean in light of the new call for social justice?

One aspect would have to include repentance. Repentance is hard to do because it involves not only humility but admitting that we are wrong. I don’t know about you but I don’t like doing that. So just at that level repentance is problematic. How much more public repentance?

Another aspect would have to be renovation. Repentance also includes making sure the future is better. It means changing the way I think and act. It means rectifying the past — rectification means rebuilding or renovating those past actions that I want to repent from. Renovation is hard because it starts with tearing things down. Some use the word “deconstruction” for this — a rather complex term that we don’t have time to go into today. I will say this, though. While deconstruction may include the use of a sledgehammer, it also has a level of control. It’s not mere demolition but needs to have some order to it, it needs to be systematic, and it needs to be useful.

The Bible does speak of a generational aspect to sin, which connects us to the sins of the past even if we weren’t present during those times. The lives we live today may have been directly impacted by decisions made by our progenitors and that means that we may still benefit from their sins.

Reconciliation also has to be a part of it. To be reconciled is to have a restored relationship. It is what happens when people humble themselves, repent, and renovate.

So then, how can we help farmers? We need to make some decisions. What does our nation need to repent from? What do we need to tear down? What do we need to renovate? How can I participate in building a new nation?

Maybe we can start here:

  • Revisit “truth.” Is what I think to be true actually the Truth?
  • Repent & Ask Forgiveness.
  • Practice Reconciliation.

Feedback is always welcome.

Sharing is what friends do.

Image by Maud Correa on Unsplash.

Of Governments and Hope: Where should I look for hope?

The Bible doesn’t really have all that great a view of governments. Certainly we are to obey governments but that’s not what i mean. The bible’s best option for human governance is always presented as being God.

We see this throughout the story of Israel in the Old Testament. Israel is freed from Egypt because Egypt’s government had enslaved them. God then led them through the wilderness to the Promised Land.

We see this in the story of Israel’s first king — Saul — a move that God saw as being a rejection of his rule, and even the most cursory of reads of Samuel, Kings, and Chronicles shows us the failure of this system.

We also see this in the choice of Matthew, Mark, Luke, and John to use the term “gospel” when identifying their story type; gospel or good news being the term Roman Emperors used to describe their own ascension to the throne. The four are in essence saying, “Jesus is a better emperor than Rome’s!”

That’s why government in the Bible is often referred to as an animal (most translations maintain the archaic expression “beast,” but as I’ve said here and here that that leads to strange interpretations). What this means is that we shouldn’t be surprised when the government tears us to pieces. The example in Canada at the moment is the whole Indian Residential School system (which I have written about here, here, and here) but I am sure we can come up with countless other ways governments around the world mess things up. Some organisations —such as Transparency International, Amnesty International, and Wikileaks — exist merely to evaluate the level of mess that governments make. Of course in the Biblical examples we also see some animals that have fatal wounds but don’t die, perhaps indicating domesticated governments who aren’t as powerfully bestial.

This is of course the danger of identifying any human political theory or system with God’s way. One recent Facebook conversation I had highlighted this. My friend pointed out the abuses that more leftist firms of government were guilty of, including the top echelons becoming rich while the rest remained poor. Of course the same could be said for rightist governments and their billionaires. Apart from this there are the similarities between parties on a vast range of issues — their differences are often highlighted but their end policies often end up being the same.

Regardless of the level of wildness in government, it is clear that something else is needed. So what’s the solution? I see at least two:

Lamb of God. The Bible describes Jesus as being more like a lamb than an animal. Certainly He is also the Lion of the Tribe of Judah, but in the context of the animal or beast language used in some parts of the Bible, Jesus as lamb is contrasted. No one in the created world — animals included — is found worthy to get God’s plan rolling: “” Eventually it is the lamb who was slain who is able to open the seals.

The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will rule as king forever and ever.” It’s the phrase “has become” that I would like to focus on. How does this process happen? There are some that view eschatology as something God does at the end of time. Our only tole as humans is to be the cause of the end because of our unbridled wickedness.

But I wonder if that is indeed the way things are meant to happen? If our wickedness brings about the end, is it possible for us to work together with God in the transformation of the kingdom?

Certainly God has included humans in his plans. Jesus did after all commission his human disciples (including us) to make disciples of all nations. Whose disciples are these to be? Jesus’ disciples of course. What will these disciples do?

Disciples are filled with the spirit, whether that means being empowered to do the work of God, to a way to cope with the troubles of the world without using addictions.

Disciples reconcile people to God and to each other. Paul talks about the ministry of reconciliation that we have on earth. This reconcilition imitates what God through Jesus began. He then says that “has given us this ministry of restoring relationships” as well.

Disciples bear fruit. We often interpret this to mean make disciples but fruit in the Bible more often than not refers to a personal transformation. This is best exemplified in lists of comparisons, most famously enumerated in Galatians 5, but also found elsewhere.

Disciples continue Jesus’ Isaiah 61/Luke 4 tasks of proclaiming Good News, forgiving others, giving sight to the blind, and freeing the captives.

Unfortunately the church hasn’t always been successful at fulfilling these tasks. What’s also unfortunate is that I have not always been successful at fulfilling these tasks. We have a lot to work on, both corporately and as individuals, in the process of working together with God for the transformation of our societies.

I wonder what we should work on first?

Feedback is always appreciated.

Follow my blog or subscribe via email (on the left) to stay up to date!

Image by Bill Fairs on Unsplash.

Oh no, Canada: Reflections on Canada on Canada Day

Reflection is good for the soul because it causes us to look back on events that we normally view on default and look at them with new eyes. Canada Day is one of these things, especially in light of a recent push to reconcile history with the past. Even using the term “default” is actually problematic because what may be default thinking for me is different for someone else. The history that I read may be different from the history someone else reads. My understanding of the past is also almost certainly different from the actual past.

Canada’s Truth and Reconciliation Commission identified the residential school system as a form of cultural genocide. What we are beginning to realise is that some form of physical genocide may also have been happening. Certainly the past was a lot more dangerous than the present, with diseases like TB and the influenza pandemic of 1918 taking many lives, but there are also documented cases of abuse and death at the very hands of those entrusted with the care of these young First Nations children. What makes things worse is that it doesn’t seem to be merely a government issue (and governments do tend to be animal-like), but also a church issue. This is because churches were an integral part of the Residential School system.

Because of these issues there have been calls to rethink Canada Day. After all, why celebrate the country when the country is built on such shameful actions that has made some many mistakes? Some communities are cancelling Canada Day celebrations, while others are planning alternative events to help incorporate victims of Residential Schools into Canada’s story.

So what is the answer? I think it lies in the concepts of Truth, reconciliation, and repentance.

Truth. This is the debate between history and the past (that I have discussed elsewhere). In a nutshell, history is “texts” about the past from a certain perspective. Texts can include writing of course but can also include any aspect of society (citation) including statues, memorials, and events like Canada Day. The past is the actual events that have happened and are being interpreted when doing history. History changes all the time as new perspectives create new interpretations but the past remains the same.

Reconciliation, or restoring relationships, is supposed to be a major part of the church. After all, God has given the church the “ministry of reconciliation.” Relationships need to be restored people and God but relationships between people and other people also need restoration. The church has emphasised the first aspect throughout the years — and in many ways this emphasis may have led to the residential school disaster by ignoring God’s command to love our neighbour as we love ourselves — but hasn’t worked as hard on the restoration of interpersonal relationships. We haven’t been as good at this part as we could have been.

“What about forgiveness?” some may ask. Forgiveness does need to happen, as Matt Stovall, writing from a First Nations’ perspective, points out in his great FB post on this. However, forgiveness works best when it is coupled with repentance, which means the church, as the offending party, needs to repent and ask forgiveness.

So what needs to be reflected upon this Canada Day? Where does reconciliation need to happen? Where does truth need to be reevaluated? How can I ask forgiveness?

On Canada Day, let’s reflect on Canada and repent of our sins. Our eyes are finally opening to the our ugly past. How will we make a better future? Listen to someone’s stories of their residential experience. Read the Truth and Reconciliation Commission Report. Read Dr. Peter Bryce’s 1907 Report on the Indian schools of Manitoba and the North-West Territories. Read about residential schools, reconciliation and the experience of Indigenous peoples.

On Canada Day, let’s reflect on the church and repent of our sins. It’s quite simple. For church insiders there is a wide range of church types and theologies, that are unknown and even meaningless to church outsiders. The specific churches involved in the Residential School System cannot be separated in people’s minds from the idea of “church.” As I have said elsewhere, “even if we weren’t physically present during these atrocities, we are still complicit in them because people bearing Jesus’ name did these things. Don’t we also bear Jesus name?” So as churches we need to seek ways to ask forgiveness. We need to reflect on the theologies that we hold that led to the whole Residential School system. We need to find ways to connect with First Nations People. We need to reflect on what repentance looks like for you and me.

On Canada Day, let’s reflect on Truth and repent of the untruths and half-truths we have believed instead. I have written elsewhere on truth. Suffice it to say, none of us has a complete understanding of absolute truth. Don’t get me wrong— I do believe in absolute truth but at best I can say we are approaching absolute truth. That means that part of the way forward includes reflecting on the truths that I know and how those truths coincide with the truths that others know and changing our truths so the future is better than the past.

Feedback is always welcome!

Please consider following or liking this blog.

Remember, sharing is what friends do!

Image by Derek Thomson on Unsplash.