Hindi dapat ganito: Mga bagay na maaaring sabihin sa atin ng bibliya tungkol sa labanan ng mga kasarian upang matulungan tayong wakasan ang digmaan.

Read this in English

Sa unang yugto sa aking bagong serye ng mga pagkalalake at maka-Diyos, tinutugunan natin ang isyu ng labanan ng mga kasarian. Ang sinumang gumugol ng anumang oras sa mundo ay alam ang pakikibaka na umiiral, sa maraming pagkakataon, sa pagitan ng mga lalaki at babae at sa pagitan ng mga mag-asawa. Napakakaraniwan na maaari nating itanong ang tanong na, “Normal ba ito? Wala bang mas magandang paraan?” Mayroon akong magandang balita para sa atin — hindi ito dapat maging ganito. Sa post na ito ay titingnan natin kung paano sinasabi sa atin ng Bibliya kung saan nagsimula ang lahat ng problema at kung ano ang magagawa natin tungkol dito.

Saan ba tayo nag simula?

May ilang bahagi lamang ng Bibliya na naglalarawan ng panahong walang kasamaan sa mundo. Isa sa mga ito ay ang mga huling kabanata ng Pahayag kapag ang lahat ng kasamaan ay inalis na. Ang isa pa ay ang pinakasimula ng Bibliya sa Genesis 1-2, kaya naman mahalagang magsimula doon. Ang pangunahing kaganapan sa dalawang kabanata na ito ay ang paglikha, kung saan nilikha ng Diyos ang lahat ng umiiral. Ang isang mahalagang bahagi ng paglikha na iyon ay ang paglikha ng sangkatauhan, na inilalarawan ng Diyos sa ganitong paraan: “Kaya nilikha ng Dios ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya” (Genesis 1:27).

Tandaan na walang gaanong paglalarawan na ibinigay kung ano ang hitsura ng relasyong ito ng lalaki at babae. Sa susunod na kabanata, inilarawan si Eva gamit ang isang salita na kadalasang nauugnay sa Diyos: Ezer, na kung minsan ay isinasalin bilang “kasama na tutulong sa kanya.” Bagama’t maaari tayong matukso na bigyang-kahulugan ito bilang katulong ni Adan, sa katotohanan ito ay isang salita na kadalasang ginagamit upang ilarawan ang Diyos (Ex 18:4De 33:72629Ps 20:233:2070:589:19115:9-11121:1-2124:8146:5Hos. 13:9). Sa katunayan, sa dalawampu’t isang beses na ginamit ang salitang ito sa Lumang Tipan, apat na beses lamang itong hindi tumutukoy sa Diyos.

Ang isang tanyag na ilustrasyon ay binibigyang-pansin ang katotohanan na si Eba ay nagmula sa tadyang ni Adan, na nagpapahiwatig ng magkatabi na pagkakapantay-pantay, sa halip na mula sa paa, na nagpapahiwatig ng pagsunod, o mula sa ulo, na nagpapahiwatig ng pangingibabaw.

Bukod doon, maaari nating ipagpalagay na ang mga pangunahing biyolohikal na tungkulin na ginagampanan ng mga lalaki at babae sa paglilihi at panganganak ay umiral, ngunit higit pa doon ay wala tayong ideya. Walang sinasabi tungkol sa domestic arrangement, tungkol sa work-life balance, tungkol sa leadership o authority o submission o hierarchy. Ang alam lang natin ay magkasama sina Adan at Eva sa hardin at araw-araw silang nakikipag-usap at nakikisama sa Diyos tuwing gabi.

Maraming haka-haka ang umiiral, gayunpaman, na nakasentro sa pagkakaiba sa pagbigkas ng utos na ibinigay ng Diyos kay Adan at ang pag-alaala kay Eba — ang ilan ay lubos na naniniwala na idinagdag ni Eva ang pariralang “o humipo man lang” (Ge 3:3). Gayunpaman, hindi malinaw kung ito ay nagsasalita sa mga isyu ng awtoridad o sa mga isyu ng madalas na hindi tumpak na mga katangian ng sinasalitang wika? Sino ang nakakaalam?

Saan ba tayo ngayon? 

Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi nanatiling ganoon magpakailanman. Ang unang pagkakakilanlan bilang tao lamang ay maputik sa susunod na kabanata kapag nakita natin ang pagpasok ng kasamaan sa mundo. Maraming epekto ang kasamaang iyon sa paglikha, ngunit para sa ating mga layunin ngayon ay tututukan natin ang bagong relasyon na nagsimula sa pagitan ng mga lalaki at babae. Kapag tinatalakay ng Diyos ang epekto ng kasamaan kay Eva, idinagdag niya ang isang kawili-wiling pahayag sa Genesis 3:16 — “Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo.” Dito ipinakilala sa atin ang ubod ng labanan ng mga kasarian, katulad ng hahangarin ng babae para sa kanyang asawa at ang maghahari ng asawa sa kanyang asawa. Bagama’t ito ay madalas na binabanggit bilang biblikal na katwiran para sa patriarchy, ang katotohanan na ang pahayag na ito ay nangyayari pagkatapos ng Pagkahulog sa Kasalanan ay nangangahulugan na hindi ito ang orihinal na plano kung paano gagana ang mga relasyon. Sa halip, ito ay isang sistemang batay sa kasamaan.

Ano ang ibig sabihin nito? Ang “pagnanais” ng asawa ay higit na mauunawaan sa pamamagitan ng pagtingin sa isa pang gamit ng parehong salita. Nang harapin ng Diyos si Cain tungkol sa pagpatay niya kay Abel, sinabi niya ito sa Genesis 4:7, “Dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangang talunin mo ito.” Pansinin ang pariralang iyon nagbabantay sa iyo para tuklawin ka? Sinasalin nito ang parehong salita. Sinasabi nito na ang relasyon ng mag-asawa ay mailalarawan sa pagnanais ng babae — ang uri ng pagnanais ng kasalanan para sa atin. Ang salitang ginagamit para sa mga lalaki, sa kabilang banda, ay paghahari. Hulaan kung saan lilitaw muli ang salitang ito? Oo, sa talakayan ng Diyos kay Cain tungkol sa kasalanan. Kung gusto ni Cain na salungatin ang pagnanais ng kasalanan para sa kanya, dapat niyang pagharian ito. Kawili-wili hindi ba? Kaya pagkatapos, ang parehong mga salita ay naglalarawan ng relasyon pagkatapos pumasok ang kasamaan sa mundo. Dahil dito, hindi natin maaaring gawin itong indikasyon ng esensyal na sangkatauhan kundi ng makasalanang sangkatauhan lamang. 

May pag-asa ba?

Ngunit mayroong pag-asa. Hindi kailangang mangibabaw ang kasamaan sa mundo. Isang kislap ng pag-asa ang ipinakita sa atin sa Kawikaan 31, na kadalasang ginagamit upang ilarawan ang babaeng may tapang. Gayunpaman, ang ilang mga talata ay nakatuon sa relasyon ng pag-aasawa na mayroon ang babaeng ito. Sinabi sa 31:11-12, “Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa, at wala na itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay.” Hindi ba ito ay isang mahusay na paglalarawan ng relasyon nina Adan at Eva bago pumasok ang kasamaan sa mundo? At hindi ba ito isang magandang pangitain kung ano ang maaaring mangyari dito sa lupa?

Ang mga huling kabanata ng bibliya ay bumabalot ng lahat ng mabuti. Muli nating nabasa ang tungkol sa isang relasyon sa pag-aasawa — ito sa pagitan ng mundo at ng Diyos. Ang relasyong ito ay inilarawan bilang perpekto, ang nobya ay ang pinakamahalagang bahagi ng paglikha at ang lalaking ikakasal at nobya ay magkakasamang umiiral. Isipin ang larawang ito mula sa Pahayag 21:22-27:

“Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon, dahil ang pinaka-templo ay walang iba kundi ang Panginoong Dios na makapangyarihan sa lahat at ang Tupa. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Dios ang nagbibigay ng liwanag, at ang Tupa ang ilaw doon. Ang ilaw ng lungsod na iyon ay magbibigay-liwanag sa mga bansa. At dadalhin doon ng mga hari sa mundo ang mga kayamanan nila. Palaging bukas ang mga pinto ng lungsod dahil wala nang gabi roon. Ang magaganda at mamahaling bagay ng mga bansa ay dadalhin din sa lungsod na iyon. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Dios, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya, at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng Tupa, na listahan ng mga taong binigyanng buhay na walang hanggan.”

Hindi ba’t isang magandang larawan iyon? Hindi ba nito tinatapos ang isyu nang napakaganda?

Paano tayo ngayon?

Kung totoo nga na ang mga lalaki at babae ay nagsimula bilang magkatabi, magkapantay, parehong huwarang tao, kung totoo rin na ang orihinal na sitwasyon ay napalitan ng labanan, kung totoo rin na ang epekto ng kasamaan sa relasyon ng mag-asawa ay malalampasan, paano natin ito magagawa? Ano ang kailangan nating gawin? Hindi mo ba malalaman pero nagbigay din ng sagot ang Diyos para diyan.Sa Efeso 5:21, binabasa natin, “Magpasakop kayo sa isaʼt isa bilang paggalang kay Cristo.” Kaya ayun. Kailangan nating mamuhay ngayon na parang hindi kailanman naapektuhan ng kasamaan ang mundo. Kailangan nating isipin ang ating sarili bilang pantay. Kailangan nating kilalanin na ang pagsusumite ay mutual. Na kapwa babae at lalaki ay maaaring kumilos nang may awtoridad sa bawat sitwasyon. Bakit natin ito gagawin? Dahil sa paggawa nito ay ipinapakita natin ang ating paggalang kay Kristo. At siyempre hindi tayo hinihiling ni Jesus na gawin ang anumang bagay na hindi pa niya nagawa. Siya ang pinakahuling halimbawa ng pagsuko ng lahat upang mangyari ang plano ng Diyos na pagalingin ang mundo ng kasamaan. Sa halip na maupo lang sa langit bilang kapantay ng Diyos umaasa lang na magiging maayos ang lahat, na “kahit na nasa kanya ang katangian ng Dios, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Dios bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya nang lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Dios hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus” (Filipos 2:6-8). 

Tularan natin si Kristo at sikaping alisin ang impluwensya ng kasamaan sa mundo.

Ngayon napagtanto ko na ang lahat ng ito ay tila malinaw sa akin ngunit maaaring iniisip mo na may malalaking butas sa sinabi ko. Kung gayon, pakisabi sa akin sa mga komento sa ibaba!

Paki-click din ang Follow link sa ibaba para makuha ang mga susunod na installment ng seryeng ito sa napapanahong paraan.

Tandaan na ang pagbabahagi ay ginagawa ng mga kaibigan.

Larawan ni Artem Podrez sa Pexels.

It’s not supposed to be this way: Things the bible can tell us about the battle of the sexes to help us end the war. 

Basahin mo ito sa wikang Tagalog.

In this first installment in my new series on masculinities and religiosities, we address the issue of the battle of the sexes. Anyone who has spent any time in the world is aware of the struggle that exists, in many cases, between men and women and between husbands and wives. It’s so common that we may ask the question, “Is this normal? Isn’t there a better way?” I have good news for us — it isn’t supposed to be this way. In this post we will look at how the Bible tells us where the problem all began and what we can do about it.

Where did it all begin?

There are only a few parts of the Bible that describe a time without evil in the world. One of them is the final chapters of Revelation when all evil has been removed. Another is the very beginning of the Bible in Genesis 1-2, that’s why it’s important to start there. The key event of these two chapters is creation, where God created all that exists. One key part of that creation is the creation of humanity, that God describes in this way: “So God created humans in his image. In the image of God he created them. He created them male and female” (Genesis 1:27). 

Note that there isn’t a lot of description given as to what this male & female human relationship looked like. In the next chapter Eve is described using a word that is often connected with God: Ezer, which is sometimes translated as “helpmeet” or “helper.” While we might be tempted to interpret this as meaning Adam’s servant, in reality it’s a word that is most often used to describe God (Ex 18:4; De 33:7, 26, 29; Ps 20:2; 33:20; 70:5; 89:19; 115:9-11; 121:1-2; 124:8; 146:5; Hos. 13:9). In fact, of the twenty-one times this word is used in the Old Testament, only four times it doesn’t refer to God.

A popular illustration pays attention to the fact that Eve came from Adam’s rib, implying a side-by-side equality, rather than from the foot, which would imply subservience, nor from the head, which would imply dominance. 

Apart from that, we can suppose that basic biological roles that men and women play in conception and childbirth existed, but beyond that we have absolutely no idea. Nothing is said about domestic arrangements, about work-life balance, about leadership or authority or submission or hierarchy. All we really know is that Adam and Eve were together in the garden and that they had daily conversation and communion with God every evening. 

Lots of speculation exists, however, largely centred around the different wording of the command God gave Adam and Eve’s recollection of that command — some make much of the fact that Eve adds the phrase “and you must not touch it” (Ge 3:3). However, it’s not clear if that speaks to issues of authority or to issues of the often non-precise nature of spoken language? Who knows? 

Where are we today? 

Unfortunately, things didn’t stay that way for ever. The initial identification as merely human gets muddied in the very next chapter when we see the entry of evil into the world. There are lots of effects of that evil on creation, but for our purposes today we will focus on the new relationship that began between men and women. When God is discussing evil’s effect on Eve, he adds an interesting statement in Genesis 3:16 — “… Your desire will be for your husband, and he will rule over you.” Here we are introduced to the core of the battle of the sexes, namely the “desire” of the woman for her husband and the “rule” of the husband over his wife. While this is often cited as being the biblical rationale for patriarchy, the fact that this statement happens after the fall means that it is not the original plan for how relationships would work. Rather it’s a system grounded in evil.

What does it mean? The wife’s “desire” can best be understood by looking at another use of the same term just a chapter later. When God confronts Cain about his killing of Abel, he makes this statement in Genesis 4:7, “if you do not do what is right, sin is crouching at your door; it desires to have you, but you must rule over it.” Notice that word desire? It’s the same word. That tells us that husband-wife relationships with be characterised by desire on the part of the wife — the kind of desire that sin has over us. The word used for men, on the other hand, is rule. Guess where this word appears again? Yup, in God’s discussion of sin with Cain. If Cain wants to counteract the desire that sin has for him, he must in turn rule over it. Interesting isn’t it. So then, both terms describe relationship once evil has entered the world. As such, we can not make them indicative of essential humanity but merely of sinful humanity.

Is there hope?

But there is hope. Evil doesn’t have to dominate in the world. One glimmer of hope is presented to us in Proverbs 31, that is often used to describe the woman of valour. A couple of verses, however, focus on the marriage relationship that this woman has. It says in 31:11-12, “Her husband trusts her with ⌞all⌟ his heart, and he does not lack anything good. She helps him and never harms him all the days of her life.” Isn’t this a great illustration of what Adam and Eve’s relationship may have been like before evil entered the world? And isn’t it a great vision of what things can be like here on earth?

The final chapters of the bible wrap everything up nicely. Here we read once again of a marriage relationship — this one between the world and God. This relationship is described as perfect, the bride is the most valuable part of creation and the groom and bride co-exist. Image this picture from Revelation 21:22-27:

“I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendour into it. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. The glory and honour of the nations will be brought into it. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb’s book of life.”

Isn’t that a great picture? Doesn’t it wrap up the issue very nicely?

So, what should we do now?

If it is indeed true that men and women began as side-by-side partners, equals, both exemplary human beings, if it is also true that that original situation was replaced with a battle, if it is also true that evil’s effect on the husband-wife relationship can be overcome, how can we make that happen? What do we need to do? wouldn’t you know it but God also provided an answer for that. In Ephesians 5:21, we read, “Place yourselves under each other’s authority out of respect for Christ.” So that’s it. We need to live life today as if the evil had never impacted the world. We need to think of ourselves as being equal. We need to recognise that submission is mutual. That both women and men can act with authority in every situation. Why should we do this? Because in doing so we show our respect for Christ. And of course Jesus doesn’t ask us to do anything that he hasn’t already done. He is the ultimate example of giving up everything so that God’s plan to heal the world of evil would happen. Rather than just sitting up in heaven as God’s equal hoping things would work out alright, he “he did not take advantage of this equality. Instead, he emptied himself by taking on the form of a servant, by becoming like other humans, by having a human appearance. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, death on a cross” (Philippians 2:6-8). 

Let’s imitate Christ by working at removing evil’s influence in the world.

Now I realise that all of this seems pretty clear to me but you may be reading thinking that there are huge holes in what I have just said. If so, please let me know in the comments below!

Please also click the Follow link below to get the next instalments of this series in a timely manner.

Remember sharing is what friends do.

Image by Artem Podrez on Pexels.

There’s an odd story in the Bible of when King Nebuccadnezzar was transformed into an animal and back again. What does this story tell us about allegiances?

The most interesting wild animal in the bible story is of Nebuccadnezzar. It perfectly illustrates further biblical statements about swearing allegiance to the wild animal. In the story, Nebuccadnezzer one day thinks that he is all that. He sees everything that he has accomplished and praises himself for it. At that moment, he realises that he had misunderstood things because at that moment he began to live his life as a wild animal instead of a glorious king. Here is what the scriptures say:

“All this happened to King Nebuchadnezzar. Twelve months later, he was walking around the royal palace in Babylon. The king thought, “Look how great Babylon is! I built the royal palace by my own impressive power and for my glorious honor.” Before the words came out of his mouth, a voice said from heaven, “King Nebuchadnezzar, listen to this: The kingdom has been taken from you. You will be forced away from people and live with the wild animals. You will eat grass like cattle. And seven time periods will pass until you realize that the Most High has power over human kingdoms and that he gives them to whomever he wishes.” Just then the prediction about Nebuchadnezzar came true. He was forced away from people and ate grass like cattle. Dew from the sky made his body wet until his hair grew as long as eagles’ feathers and his nails grew as long as birds’ claws.”

Daniel 4:28-33

It’s an odd story, isn’t it? Why is it included in the Bible? I suspect that quite often we want to find out if this is indeed true. Did this really happen to Nebuccadnezzer? What we often miss, though, in the search for historical accuracy, is that the story also has literary legitimacy. The story is here because it furthers the narrative of God as the centre of the universe and beyond. And that narrative is that God sees alternative rulers as wild animals (beasts) and all who ally themselves with them as being marked as such.

Now I don’t like to use terms like “mark of the beast” because the word “beast” has taken on theological significance rather than merely indicating a wild animal. Using it allows us to ignore our own situations because we can apply it to someone else’s world or time. I have written more on that here and here. But the principle is the same in that when the bible uses the concept of wild animal it is as a government, kingdom, or authority, in which people put their hope. People who have done so are said to have received the mark of the wild animal. As we read in Revelation 20:4,

“They had not worshiped the beast or its statue and were not branded on their foreheads or hands. They lived and ruled with Christ for 1,000 years.”

So, no, the mark of the beast isn’t the vaccine, or UPC codes, or numbers written on the sides of police cars in Israel (Yes, I have heard all of these explanations). Rather, it is a pledge of allegiance to a government, kingdom, or authority that isn’t God. In God’s eyes, this is rebellion because he is the true governor, king, or authority. All others are usurpers. 

Which brings us back to Nebuccadnezzar: He wasn’t actually all that. Instead, everything that he had and all his accomplishments were due to God’s love for him and not due to his own glory, but rather, “The holy ones have announced this so that every living creature will know that the Most High has power over human kingdoms. He gives them to whomever he wishes. He can place the lowest of people in charge of them.” ‭‭Daniel‬ ‭4‬:‭17‬ ‭GW‬‬

As an aside, isn’t it a little bit humorous that Nebuccadnezzar appeared to become a cow? I mean the text does say he “ate grass like cattle.” One would have thought that arguably the most powerful king of all time would manifest as a more wild, wild animal. Right?

So what ended up happing to Nebuccadnezzar? Did he learn a lesson from this? Did anything change in his life? Let’s read on and see:

“At the end of the seven time periods, I, Nebuchadnezzar, looked up to heaven, and my mind came back to me. I thanked the Most High, and I praised and honored the one who lives forever, because his power lasts forever and his kingdom lasts from one generation to the next. Everyone who lives on earth is nothing compared to him. He does whatever he wishes with the army of heaven and with those who live on earth. There is no one who can oppose him or ask him, “What are you doing?” Just then my mind came back to me. My royal honor and glory were also given back to me. My advisers and nobles wanted to meet with me ⌞again⌟. I was given back my kingdom and made extraordinarily great. Now I, Nebuchadnezzar, will praise, honor, and give glory to the King of Heaven. Everything he does is true, his ways are right, and he can humiliate those who act arrogantly.”

Daniel‬ ‭4‬:‭34‬-‭37

Nebuccadnezzar’s allegiance was changed. He now acknowledged the King of Heaven as supreme. Where does that leave us? Does that mean that we shouldn’t be concerned with the politics of our day? Does that mean that we should not participate in anything to do with earthly kingdoms? No. Our role in society is pretty clear. Jeremiah 12 lays out the terms of our engagement. We are to remain a part of society, to continue living our lives, to building a future for our families, and praying for our cities. What Nebuccadnezzar’s story does tell us is that to claim that our own systems are sufficient to make the world a better place, without acknowledging God’s role in the whole process, that our favourite political candidate or party isn’t really the answer. Rather we should live as if God were the head of government, the King, the authority. What would that look like?

It leads me to ask myself, “Where does my ultimate allegiance lie? Am I working towards seeing God’s kingdom fulfilled on earth?”

I know that this is a favourite topic of many of you. I also know that you probably have different view of the meaning of “beast” and the “mark of the beast.” Why not let us know your thoughts in the comments below?

If you are enjoying what you are reading, why not consider hitting Like or Follow?

Remember sharing is what friends do.

Image is mine.