Tiktok: Bakit ako sumali sa isang social media phenomena na puno ng mga tao mula sa ibang henerasyon?

Read this post in English.

Oh. Nasa Tiktok na ako. Baka isipin mo na nagsimula na akong sumayaw o gusto kong bumagsak ang aking karera sa musika, huwag mag-alala. May paliwanag ako. Ang Tiktok ay nasa likod ng aking isipan mula pa noong isang klase na itinuro namin sa SEATS noong 2021 na nagrekomenda ng paggamit ng plataporma para sa ministeryo sa simbahan ngunit dahil wala akong ganap na karanasan sa Tiktok ay hindi ko naisip kung paano eksaktong gamitin ito. So anong nangyari para makumbinsi ako?

Ilang taon na ang nakararaan pinangasiwaan ko ang pagtatayo ng isang paanakan malapit sa aming bahay. Hindi ko makuha ang kredito para sa paanakan — naroroon ako para sa mga kapanganakan nina Emily at Daniel ngunit wala akong pagnanais na dumalo para sa mga kapanganakan ng sinumang bata — ngunit nakapagbigay ng ilang input pagdating sa pagsasama-sama ng pasilidad kung saan ipinanganak ang mga sanggol.

Ang isang pangunahing aspeto sa anumang uri ng konstruksiyon ay ang mga manggagawa na gumagawa ng aktwal na trabaho. Mayroon silang iba’t ibang mga kasanayan. Ang ilan ay kasangkot sa proseso ng disenyo. Ang iba ay likas na matalino sa pangangasiwa sa gawain. Ang mga skilled ay may mga espesyal na kasanayan tulad ng pagkakarpintero o pagmamason. Ang mga labor ay gumagawa ng mabigat na pag-aangat ng pangkalahatang paggawa. Masaya at marami akong nakilalang lalaki. Bilang bahagi ng aking kontribusyon sa pagsisikap, nagsagawa ako ng lingguhang pag-aaral sa Bibliya tuwing Sabado bago matapos ang araw (kung kailan sila matatanggap ng kanilang suweldo para sa linggo).

Isang araw sinabi ko sa isang kaibigang pastor ang tungkol sa aming proyekto, alam kong kamakailan lang ay nasangkot siya sa isang katulad na proyekto nang itayo nila ang kanilang bahay sambahan. Ipinagmamalaki kong sinabi sa kanya na nagsasagawa ako ng pag-aaral ng Bibliya sa aming mga manggagawa bawat linggo. Bumalik siya na may pahayag na nagsagawa siya ng pag-aaral ng bibliya araw-araw bago magsimula ang trabaho! Nagulat ako pero napaisip ako. Ang resulta ay nagkaroon ako ng maikling debosyonal bago kami magsimulang magtrabaho tuwing umaga. Ang mga lalaki sa pangkalahatan ay hindi nahihiyang makipag-usap tungkol sa Bibliya sa normal na buhay at pinahahalagahan nila ang mga panalangin para sa kanilang kaligtasan araw-araw, kaya naging maayos ang lahat.

Noong isang araw, habang naglalakad ako sa clinic at iniisip ang huling yugto ng proyekto (na inaasahan nating magsisimula sa bagong taon), naalala ko na kapag nagsimula muli ang konstruksiyon ay kailangan kong pag-isipang muli ang mga pang-araw-araw na debosyonal. Noon natamaan ako. Maaari na akong magsimulang gumawa ng maikling araw-araw na debosyonal ngayon sa Tiktok! Nagpo-post ako ng pang-araw-araw na talata sa bibliya sa nakalipas na ilang taon sa mga social media account ng aming mga ministeryo kaya hindi ganoon kahirap gawin iyon para maging pang-araw-araw na debosyonal. Kaya gumawa agad ako ng Tiktok account at nagsimulang mag-record ng mga video.

Sa puntong ito wala akong ideya kung hanggang kailan ito magpapatuloy o kung anong mga partikular na benepisyo ang maaari nitong ibigay sa mga tao. Gayunpaman, ang mga tao sa loob ng aking ministry circle ay nagpahayag na mahalaga sa kanila ang araw-araw na mga talata sa bibliya na aking ipinadala. Mayroon ding mga tao sa aming komunidad na hindi makalabas ng kanilang mga bahay dahil sa malalaking isyu sa kalusugan at maganda ang video patungkol sa Bibliya para sa kanila .

Anong mga kakaibang bagong bagay ang ipinapagawa sa yo ng ng Diyos? Ano sa tingin mo ang kakailanganin para makumbinsi ka na gawin ito? Paki iwan ang iyong sagot sa comment box sa ibaba?

Tandaan na ang pagbabahagi ay ginagawa ng mga kaibigan.

Kung nasiyahan ka sa pagbabasa na ito, mangyaring huwag kalimutang i-like at i-follow ang aking blog.

Para sa mga kawili-wiling malaman ang higit pa tungkol sa aming proyekto sa paanakan narito ang isang maikling video na naglalarawan sa aming ginagawa.

Larawan ng SCREEN POST sa Unsplash.

Tiktok: Why I joined a social media phenomena full of people from a different generation

Basahin mo sa wikang Tagalog.

So I’m on Tiktok. Lest you think that I have taken up dancing or want my music career to take off, don’t worry. I have an explanation. Tiktok has been in the back of my mind ever since a class we taught at SEATS in 2021 recommended using the platform for church ministry but since I have absolutely no experience with Tiktok I wasn’t able to conceptualise exactly how to use it. So what happened to convince me?

A couple of years ago I supervised construction of a birthing clinic near our house. I can’t take credit for the clinic — I was present for the births of Emily & Daniel but have no desire to be present for anyone else’s kid’s births — but was able to provide some input when it came to putting together a facility within which babies are delivered.

A key aspect to any kind of construction is the workers who do the actual work. They have various skills. Some are involved in the design process. Others are gifted at overseeing the work. Some have special skills like carpentry or masonry. Others do the heavy lifting of general labour. It was fun and I got to know a lot of men. As a part of my contribution to the effort, I conducted a weekly bible study every Saturday just prior to the day’s end (when they would receive their pay for the week).

One day I was telling a pastor-friend about our project, knowing that he had recently been involved in a similar project when they built their church building. I proudly told him that I was having a bible study with our workers every week. He came back with the statement that he had done a bible study every day before work! I was taken aback but it got me thinking. The result was that I had a short devotional before we began work each morning. The men in general don’t shy away from talking about the Bible in normal life and they appreciate prayers for safety during the day, so it all worked out well.

The other day, while walking past the clinic and thinking of the final phase of the project (that we hope to begin in the new year), I was reminded that when construction starts again I would need to think about daily devotionals again. That’s when it hit me. I could start now doing a short daily devotional on Tiktok! I have been posting a daily bible verse for the past couple of years on our ministries’ social media accounts so to turn that into a daily devotional wasn’t all that hard to do. So I bit the bullet and created a Tiktok account and started recording videos.

At this point I have no idea how long this will go on for or what specific benefits it might offer people. However, people within my ministry circle have expressed their appreciation for the daily bible verses that I have sent. There are also people in our community who are unable to leave their houses due to major health issues and for whom an option to watch a video about the Bible is a blessing.

What strange new things is God calling you to do? What do you think it will take to convince you to do it? Why not leave your answer in the comment box below?

Remember sharing is what friends do.

If you enjoyed this read, please don’t forget to like and follow my blog.

For those interesting in finding out more about our birthing clinic project here is a short video describing what we are doing.

Image by SCREEN POST on Unsplash.

My thoughts on Kristin Du Mez’ “Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation.”

Kristin Du Mez’ Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation is a New York Times bestseller and has been the centre of an online debate from the moment it first came out. Du Mez is a professor of History and Gender Studies at Calvin College in Grand Rapids, Michigan, USA. I had a chance to read it a couple of weeks ago after borrowing the ebook version from the Saskatoon Public Library.

The publisher’s product description says, “Jesus and John Wayne is a sweeping, revisionist history of the last seventy-five years of white evangelicalism, revealing how evangelicals have worked to replace the Jesus of the Gospels with an idol of rugged masculinity and Christian nationalism―or in the words of one modern chaplain, with ‘a spiritual badass.’”

I like reading books because of where they take me and how they get my mind to go down trails that may or may not have been the intent of the author. This book is no different. What follows is not so much a critique as it is a train of thought brought about by the book.

I enjoyed this book immensely and highly recommend it. As is obvious from some of my previous posts, masculinities are an important part of my life and ministry. Du Mez presents a view of evangelical masculinity that is frankly disturbing. Rather than evangelicals having a carefully thought out theological argument for being men, what we discover is a political argument for being men that is then adopted by the evangelical church. Each paragraph is footnoted with sources so readers can double check what is said.

At this point I need to point out that while I was reading I did find it a bit like watching the neighbours through their living room window. I was born and raised in Canada and have spent almost half my life in Southeast Asia so the American context is largely someone else’s context. Any understanding of a necessary close connection between evangelical masculinity and politics escapes me. I really can’t for the life of me understand why my evangelical masculinity needs to be so closely connected with politics and political systems.

I will say this with regards to politics: I do believe that all people need to be involved in nationbuilding, Christians in particular. We need to tell people that Jesus is the best possible leader. We need to tell people that Jesus’ Kingdom has an unparalleled set of values. We also need to work at serving them. Finally we need to spend time together discovering the truth.

But beyond that, it is not a part of my framework to connect that with some kind of political system (which I think the Bible refers to as a wild animal rather than a lamb who was slain). So that’s the part that I don’t get. I guess it makes it even harder for me to believe it when I find out that some of the American presidential candidates most hated by evangelicals were in fact evangelicals themselves (and their most loved rivals were anything but). I just don’t get it but that may be because I am not from there.

I do know the names of the key players in the story because they are also of influence in the parts of the world with which I am more familiar. I have attended Promise Keeper’s rallies and seminars. I have been encouraged by Eldredge’s books. I have shown Dobson videos to my youth group. My best friend’s father was heavily into Gothard when I was a kid. So these are familiar names. I must say that it was disturbing to me to see how carefully the crafted a version of masculinity that was so politically motivated. It made be question the things that I had learned from them and wonder what shortcomings my own perspectives have.

I will tell you one thing: As I have written elsewhere (here, here, & here), I don’t hold to universal gender roles, much less God-appointed gender roles. Rarely do we find someone who lives out their theoretical framework (read “theology” in this context) perfectly in life. And rarely do we find a framework that exactly explains everything in the world. As Rorty says, “A + B = C, unless it doesn’t.” The same applies to gender roles. My wife handles our finances because she is better gifted at it — we would be quickly bankrupt if I were to take the reins. My wife is a better missionary than be because she seems to have the abilities to make connections and carry out plans while I struggle along. Both of us are involved in public ministry as our callings and giftings determine. We both cook at home because we both enjoy it. I suspect it’s the same with you.

My wife and I enjoy watching cooking shows — particularly contest shows. What surprises me is the predominance of men in professional cooking and the fact that the women who participate say that it’s a hard industry for them to enter. Wait a minute. I thought that cooking was supposed to be the realm of women? (I see a lot of references to sandwiches on Twitter). What happened? What happened was that the framework that we have been presented with is flawed. Patriarchy still rears its ugly head even in realms where we think that it doesn’t.

Du Mez emphasises one strain of masculinity in her book. At first I saw that as a limitation but then realised that Du Mez does periodically refer to other sides to the story but these are only in passing and in the context of having been rejected by the subjects of her book. She is in fact tracing a hegemonic form of masculinity through the evangelical church. If you don’t remember, hegemonic masculinity is a term developed by Connell to identify the form of masculinity that is the norm in the cultural psyche, even if this norm is not actually the normal masculinity when it comes to practice (Connell & Messerschmidt, 2005). It does leave me with the question of whether there is there a range of masculinities among American evangelical men? Du Mez may have highlighted the hegemonic form but what about the other, perhaps more practiced, forms that exist? How can we champion those? Is it possible to affect change in the cultural psyche so that more harmful forms of masculinity become marginalised?

I also was surprised to see the inclusion of fundamentalists in the realm of evangelicals, since the fundamentalists that I know try to distinguish themselves from evangelicals. But that is really neither here nor there since the underlying theme tracing is hegemonic masculinity.

The book caused me to reflect on what I truly believe masculinities to be. It got me to examine my assumptions on a deeper level. What is masculinity for me? How does it differ from femininity? Is it even important to make a distinction? Am I, as a man, somehow specially prepared/gifted/enabled/called to something that perhaps a women isn’t? Or are those things determined by personality? How can I best use my manhood (if that’s even possible) for the furtherance of God’s kingdom here on earth?

My own masculinity research, where I talked with men in my community, tells me that some men see themselves sometimes as humans, with the same problems that all humans share. “Tao lang ako” [“I’m only human”] is a phrase often on the lips of the men when they describe their ability to be obedient to God. It encapsulates both their desire to do what is right but also gives them some leeway in their performance since “tao lang ako.” It reiterates their weakness and sets themselves apart from God, who wouldn’t have any problem being obedient.

But men are also men and as such need to become better people. They want to redefine themselves from the traditional ideas that men are violent or womanizers into something better. Knowing Christ has helped one of my friends overcome his hot headedness. He also said that in his opinion womanizers aren’t really true men because all that results is that their families are destroyed.

I don’t have many answers yet but Du Mez’ book has helped me deepen the process of discovery. It may help you as well. Why not pick it up and read it? It may cause you to reflect on your own situation as well.

Then again, maybe God has given you insight into these things. Please feel free to share in the comments below.

Remember sharing is what friends do.

Please consider subscribing either via email or WordPress itself.

Image is a screen shot from the cover of the ebook I read and is copyright Liveright Publishing.

Is the Kingdom slipping away from us or is God shifting towards a new centre for the church?

I hear a lot of talk about the how the Christian influence in the west is slipping away. Sometimes this is referred to as the culture wars. Other times it’s referred to by terms such as multiculturalism, open borders, and statements like, “When people come to our country they should learn to do things your way because this is our country!” This is coupled with an uptick in things often labelled as “persecution” often tied to complaints that others are now calling the shots when it comes to values and morality.

And one can’t deny that change is happening. There is a definite change in Western societies’ values and morals and the influence of the church is definitely waning. Values that have long been identified as being Judeo-Christian are being replaced by other values and this has some Christians worried that the church is dying.

There is another perspective to this, however. Sometimes we confuse church with Kingdom and assume that our little corner of what God is doing is everything. Change can happen in various parts of a Kingdom without the Kingdom itself being destroyed. I grew up in Saskatoon, a small city in Western Canada that was fairly homogenous. Most people living there 30 years ago had a European heritage with some First Nations and Metis peoples seemingly on the fringes of society. That has all changed. Saskatoon is now a very cosmopolitan city boasting citizens from all around the world, with large non-European immigrant populations. The voices of the First Nations and Metis peoples are also stronger in the new society. In spite of all these changes Saskatoon is still Saskatoon — it is just a better and more interesting Saskatoon than when I was younger.

Andrew Walls, a missiologist and church historian, talked about the nature of the church worldwide. He saw how through church history the centre of the church would shift from one place to another. Walls described this is shifting “serial” rather than progressive. This means that the centre tends to shift from one place to another. For example, even though the church may have started in Jerusalem, Jerusalem is no longer the centre of the church today. That centre has shifted throughout history from one place to another. When we look at the current situation in the west that has been the centre of the church for so many years we can see that centre is shifting away. A 2009 study by Johnson & Chung tracks this center around the Mediteranean from Jerusalem, north through Europe, and currently moving south in Africa. Others have made similar claims.

So what does that mean for us today in the west? Well, we can mourn the loss of influence that we are having in the world and will have. We can also rejoice that God is moving the centre of his church to other places who are taking up the challenge of leading his church into the future.

We can understand that we can also survive on the fringes. After all, many of our fellow Jesus-followers have been there for a long time. They can teach us how to live under persecution, how to live even though no one focusses specifically on our spiritual needs, how to live when theologizing happens primarily in a language foreign to us, and how to live when the recognised spiritual authorities are from somewhere else.

Part of our responsibility is to help facilitate this transition. How can we help the transition to become smoother? We need to be gracious and realize that the things are changing are important. We need to listen to the voices of those who were previously been a minority even as we now move into being a minority now. We need to be open to the challenge to our traditional ideas — that have up until now been standard in the church — the challenges that are brought to these traditional ideas from new perspectives. We need to prioritize the voices of those who are now at the centre and submit to their leadership, realizing that even as God may have placed us in a place a priority in the past we are moving out of that.

If indeed God is the one who oversees the shifting centre of the church, then that means the things that are happening today in the world are of God. We need to honour that. What will you do to honour your changing role in the church today? How will you give way to those who have previously been minorities as they take up the mantle of leadership in the church today?

I want to hear your voice on this issue. That’s why feedback is always welcome.

Sharing is what friends do.

Image by Matthias Speicher on Unsplash.

Oh no, Canada: Reflections on Canada on Canada Day

Reflection is good for the soul because it causes us to look back on events that we normally view on default and look at them with new eyes. Canada Day is one of these things, especially in light of a recent push to reconcile history with the past. Even using the term “default” is actually problematic because what may be default thinking for me is different for someone else. The history that I read may be different from the history someone else reads. My understanding of the past is also almost certainly different from the actual past.

Canada’s Truth and Reconciliation Commission identified the residential school system as a form of cultural genocide. What we are beginning to realise is that some form of physical genocide may also have been happening. Certainly the past was a lot more dangerous than the present, with diseases like TB and the influenza pandemic of 1918 taking many lives, but there are also documented cases of abuse and death at the very hands of those entrusted with the care of these young First Nations children. What makes things worse is that it doesn’t seem to be merely a government issue (and governments do tend to be animal-like), but also a church issue. This is because churches were an integral part of the Residential School system.

Because of these issues there have been calls to rethink Canada Day. After all, why celebrate the country when the country is built on such shameful actions that has made some many mistakes? Some communities are cancelling Canada Day celebrations, while others are planning alternative events to help incorporate victims of Residential Schools into Canada’s story.

So what is the answer? I think it lies in the concepts of Truth, reconciliation, and repentance.

Truth. This is the debate between history and the past (that I have discussed elsewhere). In a nutshell, history is “texts” about the past from a certain perspective. Texts can include writing of course but can also include any aspect of society (citation) including statues, memorials, and events like Canada Day. The past is the actual events that have happened and are being interpreted when doing history. History changes all the time as new perspectives create new interpretations but the past remains the same.

Reconciliation, or restoring relationships, is supposed to be a major part of the church. After all, God has given the church the “ministry of reconciliation.” Relationships need to be restored people and God but relationships between people and other people also need restoration. The church has emphasised the first aspect throughout the years — and in many ways this emphasis may have led to the residential school disaster by ignoring God’s command to love our neighbour as we love ourselves — but hasn’t worked as hard on the restoration of interpersonal relationships. We haven’t been as good at this part as we could have been.

“What about forgiveness?” some may ask. Forgiveness does need to happen, as Matt Stovall, writing from a First Nations’ perspective, points out in his great FB post on this. However, forgiveness works best when it is coupled with repentance, which means the church, as the offending party, needs to repent and ask forgiveness.

So what needs to be reflected upon this Canada Day? Where does reconciliation need to happen? Where does truth need to be reevaluated? How can I ask forgiveness?

On Canada Day, let’s reflect on Canada and repent of our sins. Our eyes are finally opening to the our ugly past. How will we make a better future? Listen to someone’s stories of their residential experience. Read the Truth and Reconciliation Commission Report. Read Dr. Peter Bryce’s 1907 Report on the Indian schools of Manitoba and the North-West Territories. Read about residential schools, reconciliation and the experience of Indigenous peoples.

On Canada Day, let’s reflect on the church and repent of our sins. It’s quite simple. For church insiders there is a wide range of church types and theologies, that are unknown and even meaningless to church outsiders. The specific churches involved in the Residential School System cannot be separated in people’s minds from the idea of “church.” As I have said elsewhere, “even if we weren’t physically present during these atrocities, we are still complicit in them because people bearing Jesus’ name did these things. Don’t we also bear Jesus name?” So as churches we need to seek ways to ask forgiveness. We need to reflect on the theologies that we hold that led to the whole Residential School system. We need to find ways to connect with First Nations People. We need to reflect on what repentance looks like for you and me.

On Canada Day, let’s reflect on Truth and repent of the untruths and half-truths we have believed instead. I have written elsewhere on truth. Suffice it to say, none of us has a complete understanding of absolute truth. Don’t get me wrong— I do believe in absolute truth but at best I can say we are approaching absolute truth. That means that part of the way forward includes reflecting on the truths that I know and how those truths coincide with the truths that others know and changing our truths so the future is better than the past.

Feedback is always welcome!

Please consider following or liking this blog.

Remember, sharing is what friends do!

Image by Derek Thomson on Unsplash.

Is it possible to sin in the Name of Jesus?

Shocking news out of Kamloops. A graveyard containing the bodies of 215 first nations youngsters was discovered on the site of a residential school. What makes things worse is that the school in question was run by people who bear the name of Jesus.

I should clarify that while the news is shocking for the general Canadian population, First Nations peoples are intimately acquainted with stories like this.

For those unaware, residential schools were a part of Canada’s Aboriginal policy. The Truth and Reconciliation Commission’s report on Canada’s Residential Schools says it this way:

“For over a century, the central goals of Canada’s Aboriginal policy were to eliminate Aboriginal governments; ignore Aboriginal rights; terminate the Treaties; and, through a process of assimilation, cause Aboriginal peoples to cease to exist as distinct legal, social, cultural, religious, and racial entities in Canada. The establishment and operation of residential schools were a central element of this policy, which can best be described as ‘cultural genocide.’

“Cultural genocide is the destruction of those structures and practices that allow the group to continue as a group. States that engage in cultural genocide set out to destroy the political and social institutions of the targeted group. Land is seized, and populations are forcibly transferred and their movement is restricted. Languages are banned. Spiritual leaders are persecuted, spiritual practices are forbidden, and objects of spiritual value are confiscated and destroyed. And, most significantly to the issue at hand, families are disrupted to prevent the transmission of cultural values and identity from one generation to the next.

“In its dealing with Aboriginal people, Canada did all these things.”

What makes the Residential school narrative especially troubling is the deep participation of the church — those who bear Jesus’ name — in the whole mess. It causes a guy like me, who identifies as a Jesus follower and who is into theology and mission, to ask what went wrong?

Bishop Vital-Justin Grandin, of one of the key advocates of residential schools, wrote in 1880 about the purpose of residential schools:

“To become civilized they should be taken with the consent of their parents & made to lead a life different from their parents and cause them to forget the customs, habits & language of their ancestors.”

Unfortunately the history of missions is full of stories like this.

What is odd is that the Bible is very clear when it comes to culture and faith. Revelation 5:9 and 7:9 both speak of people from every nation, tribe, people, and language being a part of God’s kingdom. What does that mean in practical terms? When we bear the name of Jesus we attempt to have people meet him on their own terms, using their own language, in their own cultural context, in their own place. And when people from every nation, tribe, people, and language get to heaven their uniqueness is celebrated!

The rest of the New Testament is a study in contextualization as people from various cultures and places found ways — through the guidance of the Holy Spirit — to embed Jesus into their own contexts.[1]

I will make a bold statement: If your theology states that someone needs to abandon their own cultural identity — and to subsequently adopt a new cultural identity — in order for them to follow Christ, then your theology has no connection to Jesus.

Having said all of that, even if we weren’t physically present during these atrocities, we are still complicit in them because people bearing Jesus’ name did these things. Don’t we also bear Jesus name?

“I pray Lord that I would see where I am wrong in the things I do today. Forgive me for those things I have done in your name that misrepresent who you are. Lord heal our land.”

Image by Leesa Epp.

1. See Dean Flemming’s Contextualization in the New Testament: Patterns for Theology and Mission for more on this.

What is the Good News? Certainly not this!

I first came across Bill’s story quite by chance doing some surfing through Wikipedia. It interested me a little but not enough to research any furhter. Then I came across this post on Anthony Bradley’s blog and got another perspective.

Reading this made me emotional. I was sad as I read Bill’s story. But when I got to his description of his parents’ religion I got angry. Let’s see what you think:

 

If you’re unfamiliar with the situation, my parents are fundamentalist Christians who kicked me out of their house and cut me off financially when I was 19 because I refused to attend seven hours of church a week.

They live in a black and white reality they’ve constructed for themselves. They partition the world into good and evil and survive by hating everything they fear or misunderstand and calling it love. They don’t understand that good and decent people exist all around us, “saved” or not, and that evil and cruel people occupy a large percentage of their church. They take advantage of people looking for hope by teaching them to practice the same hatred they practice.

A random example:

“I am personally convinced that if a Muslim truly believes and obeys the Koran, he will be a terrorist.” – George Zeller, August 24, 2010.

If you choose to follow a religion where, for example, devout Catholics who are trying to be good people are all going to Hell but child molestors go to Heaven (as long as they were “saved” at some point), that’s your choice, but it’s fucked up. Maybe a God who operates by those rules does exist. If so, fuck Him.

Their church was always more important than the members of their family and they happily sacrificed whatever necessary in order to satisfy their contrived beliefs about who they should be.

I grew up in a house where love was proxied through a God I could never believe in. A house where the love of music with any sort of a beat was literally beaten out of me. A house full of hatred and intolerance, run by two people who were experts at appearing kind and warm when others were around. Parents who tell an eight year old that his grandmother is going to Hell because she’s Catholic. Parents who claim not to be racist but then talk about the horrors of miscegenation. I could list hundreds of other examples, but it’s tiring.

 

What right do these people have in calling themselves followers of Jesus? Then I was reminded of the Pharisees in Jesus’ day who seemed to get it really wrong even though they so badly thought they (and only they) were getting it right. How does the good news get messed up so badly?

Here is the post in full over at Anthony Bradley’s blog:

Bill Zeller’s Painful Suicide Note–Sexual Abuse & PTSD + A Conservative Christian Home = Suicide – The Institute.

It does lead me to ask myself, however: How am I getting it wrong in my presentation of the good news? What are you doing right?

Questions Regarding Milk vs Meat

Sometimes the Bible talks about spirituality in terms of food. The idea is this: new Christians, like babies, need milk. Eventually, however, as they mature, they need meat. Take, for example, the following verses:

  • I Corinthians 3:2: I gave you milk to drink. I didn’t give you solid food because you weren’t ready for it. Even now you aren’t ready for it
  • Hebrews 5:12-14 By now you should be teachers. Instead, you still need someone to teach you the elementary truths of God’s word. You need milk, not solid food. All those who live on milk lack the experience to talk about what is right. They are still babies. However, solid food is for mature people, whose minds are trained by practice to know the difference between good and evil.
  • I Peter 2:2: Desire God’s pure word as newborn babies desire milk. Then you will grow in your salvation.

Here is my question: When do we start feeding ourselves?

When a baby grows old enough to start eating meat, they put it into their mouths themselves. Is it the same with disciples? Do we eventually start feeding ourselves?

A few more questions: Is is proper to say “I’m not being fed by Sunday-morning sermons”? Is that what sermons are for? Erwin McManus made the statement: “My job isn’t to feed the Christians, so they can feed the sheep. My job is to make them hungry so they can feed themselves.” Does McManus accurately reflect the truths of milk vs meat?

So what if I am not being fed? Does that mean I need to feed myself — that I have graduated to the next level of maturity where I find my own food and feed others?

Does anyone have any answers for me?

Building the Kingdom: Essentials vs Non-Essentials (Part 2)

A few months ago I wrote about the concept of Essentials vs Non-Essentials. At the end I expressed frustration about not having enough time in class for closure on the issues raised. Yesterday we had that closure in class.

The issues related to Essentials and Non-Essentials are quite often fought out in the issues on the periphery of our belief. That is, the battles waged in this area in our churches are primarily fought over non-essential practices as opposed to essential beliefs. The class did  an assignment  that called on them to list their core beliefs as disciples of Christ — that is the things that are absolutely essential to their life as Christians, the kinds of things that if they were not there would cause them to walk away from the group. I was mildly amused to see that the issues they considered to be core were almost exclusively theological in nature: Who is Jesus? What is the Church? Ordinances. etc. There was very little practice listed.

Which led us to the discussion of core beliefs and core practices. Of course, we all need to have core beliefs. But I just can’t survive on core beliefs. At some point those core beliefs need to come out — I need to show them in my actions.

For example, I remember watching a show called Venture on Canadian TV about 20 years ago. One episode hightlighted a new company that had developed a machine for turning garbage into potable water. The scene has stuck in my mind forever of the inventor of the machine holding a glass of water that had come from his machine. He proudly declared the water to be safe to drink. However, when asked by those present to prove his beliefs with action — in other words to drink the water — he refused saying, “I prefer wine.” Guess what? I have never heard of that machine again. Why? Because even though the inventor’s core belief was that the water was pure, his core practices did not include actually drinking the water himself!

Of course, I am not saying that everybody’s practices needs to be the same but that we find unity in the beliefs we share together. One issue that has come up in our faith community lately is how the practices that older Christians have relate to the practices that young Christians have. If we focus on the practices themselves, we will be divided. But if we focus on the core beliefs we can be unified and support a variety of legitimate core practices.

As a Theology teacher this truth strikes home for me. I must reexamine not my beliefs, but my practices so that my beliefs will be proved true in the things that I do.

How about you? Do your practices align with your beliefs?

The Smallest Functional Church in the World

Interesting link came up in my Google Alerts today. I have a standing search going for articles including the words “functional church.” It is an effort to see how churches view the concept of being functional. It is also a search to see if the word “functional” adequately describes the church as God’s mission to the world.

This article describes the “smallest functional church in the world.” It consists of a structure built in an American cemetery that has room for one pastor and two congregants. It is in the typical white-picket-fence-with-a-cross-on-the-peak style. Interestingly enough, the “church” under discussion does not appear to have even the marks of the church, much less act in a functional way – at least function as this blog defines it.

The article does not say, however, if there are actually people who are involved in this church. I guess the questions that remain to be answered are: Is God’s kingdom truly represented here? Is the church a part of God’s mission to the world? Is the Good News of Jesus proclaimed? Have people there truly experienced God? Is the community served?

It appears that “functional church” for the builder means that you can get a couple of people inside and feel good because it looks like a church. Unfortunately, that is how a lot of us think of church. As long as there are people in the pews and it looks like a church everything is ok. What is missing, however, is the whole idea of making disciples of all nations. The story would be better perhaps if the hook was, Hey-look-at-this-tiny-church-building-that-houses-a-true-community-of-faith-that-is-able-to-engage-society-in-a-meaningful-way, or something like that.

What do you think? Does this article describe a church that is truly functional?