Tiktok: Bakit ako sumali sa isang social media phenomena na puno ng mga tao mula sa ibang henerasyon?

Read this post in English.

Oh. Nasa Tiktok na ako. Baka isipin mo na nagsimula na akong sumayaw o gusto kong bumagsak ang aking karera sa musika, huwag mag-alala. May paliwanag ako. Ang Tiktok ay nasa likod ng aking isipan mula pa noong isang klase na itinuro namin sa SEATS noong 2021 na nagrekomenda ng paggamit ng plataporma para sa ministeryo sa simbahan ngunit dahil wala akong ganap na karanasan sa Tiktok ay hindi ko naisip kung paano eksaktong gamitin ito. So anong nangyari para makumbinsi ako?

Ilang taon na ang nakararaan pinangasiwaan ko ang pagtatayo ng isang paanakan malapit sa aming bahay. Hindi ko makuha ang kredito para sa paanakan — naroroon ako para sa mga kapanganakan nina Emily at Daniel ngunit wala akong pagnanais na dumalo para sa mga kapanganakan ng sinumang bata — ngunit nakapagbigay ng ilang input pagdating sa pagsasama-sama ng pasilidad kung saan ipinanganak ang mga sanggol.

Ang isang pangunahing aspeto sa anumang uri ng konstruksiyon ay ang mga manggagawa na gumagawa ng aktwal na trabaho. Mayroon silang iba’t ibang mga kasanayan. Ang ilan ay kasangkot sa proseso ng disenyo. Ang iba ay likas na matalino sa pangangasiwa sa gawain. Ang mga skilled ay may mga espesyal na kasanayan tulad ng pagkakarpintero o pagmamason. Ang mga labor ay gumagawa ng mabigat na pag-aangat ng pangkalahatang paggawa. Masaya at marami akong nakilalang lalaki. Bilang bahagi ng aking kontribusyon sa pagsisikap, nagsagawa ako ng lingguhang pag-aaral sa Bibliya tuwing Sabado bago matapos ang araw (kung kailan sila matatanggap ng kanilang suweldo para sa linggo).

Isang araw sinabi ko sa isang kaibigang pastor ang tungkol sa aming proyekto, alam kong kamakailan lang ay nasangkot siya sa isang katulad na proyekto nang itayo nila ang kanilang bahay sambahan. Ipinagmamalaki kong sinabi sa kanya na nagsasagawa ako ng pag-aaral ng Bibliya sa aming mga manggagawa bawat linggo. Bumalik siya na may pahayag na nagsagawa siya ng pag-aaral ng bibliya araw-araw bago magsimula ang trabaho! Nagulat ako pero napaisip ako. Ang resulta ay nagkaroon ako ng maikling debosyonal bago kami magsimulang magtrabaho tuwing umaga. Ang mga lalaki sa pangkalahatan ay hindi nahihiyang makipag-usap tungkol sa Bibliya sa normal na buhay at pinahahalagahan nila ang mga panalangin para sa kanilang kaligtasan araw-araw, kaya naging maayos ang lahat.

Noong isang araw, habang naglalakad ako sa clinic at iniisip ang huling yugto ng proyekto (na inaasahan nating magsisimula sa bagong taon), naalala ko na kapag nagsimula muli ang konstruksiyon ay kailangan kong pag-isipang muli ang mga pang-araw-araw na debosyonal. Noon natamaan ako. Maaari na akong magsimulang gumawa ng maikling araw-araw na debosyonal ngayon sa Tiktok! Nagpo-post ako ng pang-araw-araw na talata sa bibliya sa nakalipas na ilang taon sa mga social media account ng aming mga ministeryo kaya hindi ganoon kahirap gawin iyon para maging pang-araw-araw na debosyonal. Kaya gumawa agad ako ng Tiktok account at nagsimulang mag-record ng mga video.

Sa puntong ito wala akong ideya kung hanggang kailan ito magpapatuloy o kung anong mga partikular na benepisyo ang maaari nitong ibigay sa mga tao. Gayunpaman, ang mga tao sa loob ng aking ministry circle ay nagpahayag na mahalaga sa kanila ang araw-araw na mga talata sa bibliya na aking ipinadala. Mayroon ding mga tao sa aming komunidad na hindi makalabas ng kanilang mga bahay dahil sa malalaking isyu sa kalusugan at maganda ang video patungkol sa Bibliya para sa kanila .

Anong mga kakaibang bagong bagay ang ipinapagawa sa yo ng ng Diyos? Ano sa tingin mo ang kakailanganin para makumbinsi ka na gawin ito? Paki iwan ang iyong sagot sa comment box sa ibaba?

Tandaan na ang pagbabahagi ay ginagawa ng mga kaibigan.

Kung nasiyahan ka sa pagbabasa na ito, mangyaring huwag kalimutang i-like at i-follow ang aking blog.

Para sa mga kawili-wiling malaman ang higit pa tungkol sa aming proyekto sa paanakan narito ang isang maikling video na naglalarawan sa aming ginagawa.

Larawan ng SCREEN POST sa Unsplash.

Tiktok: Why I joined a social media phenomena full of people from a different generation

Basahin mo sa wikang Tagalog.

So I’m on Tiktok. Lest you think that I have taken up dancing or want my music career to take off, don’t worry. I have an explanation. Tiktok has been in the back of my mind ever since a class we taught at SEATS in 2021 recommended using the platform for church ministry but since I have absolutely no experience with Tiktok I wasn’t able to conceptualise exactly how to use it. So what happened to convince me?

A couple of years ago I supervised construction of a birthing clinic near our house. I can’t take credit for the clinic — I was present for the births of Emily & Daniel but have no desire to be present for anyone else’s kid’s births — but was able to provide some input when it came to putting together a facility within which babies are delivered.

A key aspect to any kind of construction is the workers who do the actual work. They have various skills. Some are involved in the design process. Others are gifted at overseeing the work. Some have special skills like carpentry or masonry. Others do the heavy lifting of general labour. It was fun and I got to know a lot of men. As a part of my contribution to the effort, I conducted a weekly bible study every Saturday just prior to the day’s end (when they would receive their pay for the week).

One day I was telling a pastor-friend about our project, knowing that he had recently been involved in a similar project when they built their church building. I proudly told him that I was having a bible study with our workers every week. He came back with the statement that he had done a bible study every day before work! I was taken aback but it got me thinking. The result was that I had a short devotional before we began work each morning. The men in general don’t shy away from talking about the Bible in normal life and they appreciate prayers for safety during the day, so it all worked out well.

The other day, while walking past the clinic and thinking of the final phase of the project (that we hope to begin in the new year), I was reminded that when construction starts again I would need to think about daily devotionals again. That’s when it hit me. I could start now doing a short daily devotional on Tiktok! I have been posting a daily bible verse for the past couple of years on our ministries’ social media accounts so to turn that into a daily devotional wasn’t all that hard to do. So I bit the bullet and created a Tiktok account and started recording videos.

At this point I have no idea how long this will go on for or what specific benefits it might offer people. However, people within my ministry circle have expressed their appreciation for the daily bible verses that I have sent. There are also people in our community who are unable to leave their houses due to major health issues and for whom an option to watch a video about the Bible is a blessing.

What strange new things is God calling you to do? What do you think it will take to convince you to do it? Why not leave your answer in the comment box below?

Remember sharing is what friends do.

If you enjoyed this read, please don’t forget to like and follow my blog.

For those interesting in finding out more about our birthing clinic project here is a short video describing what we are doing.

Image by SCREEN POST on Unsplash.

Shepherds, work, and the interruption of burning bushes.

I have it on good authority that farmers work hard and I’m sure shepherds are no different, which is what makes Moses’ story all the more interesting. Some say bushes that spontaneously burn aren’t all that rare in the Sinai area, although that appears to be debunked here. Regardless, the fact that another bush was burning was perhaps more of a distraction than an attraction for Moses.

I have limited experience with sheep. The farm where Eva and I are currently living has three sheep and last week, while the family was away on vacation, we had to take care of said sheep. It isn’t all that hard — we had to take them out to the pasture in the morning, move them around during the day, and return them to their pen at night. It sounds simple but it was a little more involved than that. We had to make sure the sheep made it to their mobile pen in the pasture, a process that involves dragging them past much more appealing foliage to the foliage that we had chosen for them. It also sometimes involves chasing and catching said sheep to make sure they go where we wanted them to go. We also had to carry a 5 gallon bucket of water out to them and make sure that they stayed watered. When the grass in their moveable pen was consumed we needed to move them to a new location, sometimes ensuring that they had some shade. Daniel usually brought them in at night and his technique was running as fast as possible beside them so that they remained focussed on the destination rather than all the sweet grasses along the way.

I also recently watched Clarkson’s Farm on Amazon Prime. In the show, Jeremy Clarkson takes over his farm when his previous manager retired. The show follows him along as he learns the ropes on what it takes to run a farm in Britain. One aspect to Clarkson’s farm is sheep and there are several episodes devoted to what it means to farm sheep, including being up at all hours to birth them, making sure that the mothers and lambs are all caring for each other while in the pasture, and moving them to a new pasture without them getting into the neighbour’s fields.

It is a lot of work for those of us caring for just a few sheep. How much more a traditional shepherd with a full-size herd that she needs to keep track of? [Just as an aside, did you know that Rachel is one of the few named shepherds in the Bible? Check out her story in Genesis 29]

Which leads us to the question, “Why would a busy guy like Moses take the time to go see the burning bush?” What made him realise that it wasn’t merely a distraction and was something work making him take time out of his busy schedule? The Bible doesn’t say a lot about Moses’ thought process other than to say, “I must go over there and see this strange sight.” There was something strange that attracted his attention.

Moses’ situation reminds me to ask myself if I pay attention to “strange sights” in my day-to-day life that may be God’s attempts to get my attention. [Note that God will always eventually get my attention, as I have written about here.] In what ways does my busyness keep me from opportunities to encounter God? How do I distinguish distraction from a God-encounter? Are distractions in fact invitations from God?

I guess one type of distraction is internet use. But while some of the things that we encounter on the internet may be strange, this type of distraction can’t be labelled a “strange sight” in the way Moses labelled the burning bush. The burning bush got Moses’ attention while he was doing other things that he normally did. It pulled him away from the usual into the unusual. So sorry, we can’t use Moses as an excuse for always being on the internet.

Another type of distraction is escapist fiction. Who doesn’t love a great story that takes you away from your present life and allows you to live in a virtual world of adventure, excitement, and love? I am currently enjoying Burrough’s John Carter series. But yet again, this is a type of distraction that we bring upon ourselves and is not the type of distraction that God introduces into our loves for his purposes.

I suspect the kinds of distractions that God tries are things that distract us from our distractions. Some distractions are actually a call back to the real world. They interrupt our escapes and bring us back to reality. That’s what the burning bush did for Moses after all.

Once, many years ago, while I was talking to a friend, my daughter came up to me because she wanted to show me her new dress. Did I look at her new dress? No. I saw what she was doing as a distraction from what I was doing. If I had it to do over again I would say, Excuse me, to my friend and take a look at Emily’s new dress. Perhaps God was saying, “Pay attention to your family.”

What I my response when someone talks to me while I am watching a TV show? Do I see it as an interruption or a call to engage with someone in real life? What is my response when I and deeply thinking about the solution to a problem and my wife approaches me with a solution? Am I reminded that we are a team and can work things out together, or do I feel interrupted? What about when someone offers me constructive criticism? Do I see it as a change to improve or as a challenge to my abilities? I must confess that I often get these kinds of things wrong.

So what types of distractions have turned into God encounters for you?

Feedback is always welcome.

Sharing is what friends do.

Image Sandeep Kr Yadev on Unsplash.

Blending “real” with “virtual:” What significant virtual interactions are already real and what does that mean for the church?

The telephone is an embedded virtual interaction in society.

COVID-19 has introduced a whole new level of virtual interaction into our society. However, that doesn’t mean that there aren’t virtual interactions already embedded in our society.

I read a great article the other day by John Paul J. Arceno. While it focusses on the issue of virtual baptism, it also provides a good analysis of how the term “virtual” can be connected with church and church-related activities.

Arceno says, “It should be noted that there is a misconception that ‘virtual reality’ is not ‘real’. This terminology is misleading. For example, we can have “real meetings” with “real people” in ‘real-time’ — and just because the medium is Google Meet in cyberspace — does not make the meeting, people, or experience any less ‘real’ than one conducted in a physical room. It is a real meeting. This analogy can be applied to ‘Virtual Church’, ‘Virtual Baptism’, and ‘Virtual Communion’.”

This blending of the virtual and the real can be confusing at times and I do wonder if we resist virtual methods that are new. After all, it does seem to me that there are certain virtual activities that are considered real. I wonder if there was resistance to these activities when they first came on the scene.

Here is a list of normal activities that are also virtual activities (Some of these examples may show my vintage):

When you call on the telephone a girl to ask her on a date, that’s virtual. I remember talking for hours on our technologically-advanced phone — it had an extremely long curly cord that allowed me to find someplace private to talk. Likewise, when you talk for hours on the phone with your significant other, that’s virtual — but it’s also real.

When you read a book and get drawn into the story or into a conversation with the author, that’s virtual. When we read good books we experience the whole realm of emotions and we get drawn into the story. The story may be fictional but the emotions we experience as we read them are very real.

Love letters are virtual and have gone through changes over the years. Where it used to be a physical letter, written on paper, using special inks and scents, it can now be electronic — emails, FB messages, chat boxes, or texts. I spent many hours both writing and reading love letters while treeplanting in Northwestern Ontario and it was those letters that helped me maintain my relationship with my (future) wife. Of course I made some mistakes: Can you believe that I actually corrected her grammar using red ink? Good thing that she saw past that and agreed to marry me anyway.

Virtual has taken on new significance during the pandemic. Which brings me to a question asked by Arnold Cubos, one of my students at SEATS. He asked, “Is there a qualitative difference between the gospel presented online vs face-to-face?” I posted the question on Facebook and was intrigued by Mike’s and Robert’s responses

Robert Brown answered: “Only if you limit the work of the Holy Spirit or you limit the efficacy of God’s Word.”

Mike Swalm answered: “The qualitative difference in my mind is the relative inability to inhabit and embody the gospel online (truly embody). While i recognize and understand the hybridization of life (and rebel against it, truthfully), there is an embodied aspect to the gospel (think “bearing witness”) that I think cannot truly obtain online. I recognize various arguments insisting on the burgeoning online “space” as a place of true vulnerability, but without true embodiment, I see a lack. Can the gospel be “presented” online? Certainly. Can it truly be embodied? To a lesser degree, in my view.”

I think the answer lies in a combination of the two. Mike’s “embodiment” reminds me of the incarnation, which is the embodiment of the Word of God. John writes that “the Word became flesh and dwelt among us.” But it’s the word “Word” that connected with me in this context. Is there a connection between the living Word and the written word and is that embodiment? Jesus was only physically present on earth for just over 30 years so today we don’t have any physical connection with him. We may have a spiritual connection with him. We may have an emotional connection with him. We may trust him as our saviour. We read his words and recorded by the Gospel writers but we only hear his words as read and expounded through others. I guess that’s what we mean when we say the church is Christ’s body.

But how is that embodiment governed today? Here is where Robert’s answer comes into play: The Holy Spirit is our guide today. The gospel is embodied in us through the guidance of the Holy Spirit. I guess I should admit here that for me as a Baptist, this dependence upon the Holy Spirit rather than a clearly thought out statement of faith or theological system is scary. But it appears to be what the Bible teaches.

So what does all this mean in today’s world of virtual church activities? Is embodiment possible through the binary code that runs the internet? Is there something to be learned about Jesus and the Holy Spirit through the networked nature of online? Can social media truly provide the social connections that we as humans crave? More importantly, how can Jesus be experienced through what we are doing today? How is Jesus present?

I guess a harder question to answer is was what we were doing before an effective way of embodying Jesus? Was Jesus present or did we merely present him then? How? In what ways? Or were we merely interested in informing people about Jesus? Does virtual + church help us or hinder us in this task?

What is your favourite real activity that just happens to be virtual?

Feedback is always welcome!

Follow my blog or subscribe via email (on the left) to stay up to date!

Photo by @quinoal on Unsplash.