ECQ na naman! “Kailan ba Panginoon?” o “Nasaan ka ba, Panginoon?”

English

ECQ[1] na naman! Dahil kay Delta Variant ng COVID-19 itinaas muli ang ECQ sa QC. Ito ay para sa ating kaligtasan. Pero, nakakalungkot diba? Akala natin na ok na tayo dahil higit pa sa isang taong nag social distancing, naghugas kamay, nag suot ng facemask at shield, nag stay-at-home pa. At lahat tayo ay ready magpabakuna pag oras natin. Pero mukhang wala sa atin kamay ang solution sa problema nito.

Sa mga ganitong panahon, naalala natin ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita noong Jeremias 29:11, “Alam ko kung paano ko tutparin ang mga plano ko para sa kabutihan n’yo at hindi sa kasmaan n’yo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan.” Napatanong tayo kapag naalala natin ito ng “Kailan ba Panginoon?” o “Nasaan ka ba, Panginoon?”

Kinakailangan natin balikan ang konteksto nitong verse sa Biblia upang sagutin ang tanong natin. 
Sa panahon kasi ni Jeremias, hindi maganda ang kalagayan ng bansang Israel dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang biling ng Panginoon kay Jeremias ay maipahayag sa mga taong bayan kung ano ang plano ng Panginoon sa kanila. Sabi kasi ng Panginoon na dadahihin sila sa Babylonia bilang parusa ng kanilang mga kasalanan. 70 na taon ang panahon ng kanilang pagkabihag na binigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias. Pero ayaw maniwala ng mga taong bayan at ng mga ibang mga false prophets kaya sabi nila na hindi sila tatagal sa Babylonia. Mga dalawang linggo lamang ang panahon ng pagkabihag doon. 

Kahit pinaparusahan sila ng Panginoon, ok sa Kanya na mawawala sila sa Lupang Pangako for 70 years dahil kapag nasa Babylonia nasa kalooban pa rin sila ng Panginoon. Kahit tayo ay nasa ECQ or anumang antas ng restrictions, nasa kalooban pa rin tayo ng Panginoon!

Unang una, sasabihin ko sa inyo na kahit naniniwala ako na ang COVID-19 ay isang masamang bagay, hindi ako naniniwala na ang COVID-19 ay isang parusa ng Panginoon. Pero naniniwala ako na hindi normal ang pagkakasakit. Noong nilikha ng Panginoon ang sanlibutan hindi pa kasama doon ang sakit (Genesis 1:31). Ang sakit ay dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya may mga sakit ang mundo natin ngayon pero may darating din na panahon kung kailan mawala ang mga sakit sa mundo (Pahayag 21:4). 

Meron tayong pwedeng matutunan mula sa sinasabi ni Jeremias patungki sa mga bagay na hindi normal. 

Medyo kakaiba ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. Imbis na maghintay lamang ang kanilang pagbalik, dapat makikisalamuha sila sa bago nilang lugar. Magiging bahagi dapat sila ng Babylonia — “Magtayo kayo ng mga bahay at doon kayo tumira. Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. Magasawa kayo at nang nagkaanak kayo.”

Hindi tumitigil ang buhay kapag hindi normal ang ating kalagayan. Hindi pwedeng magsabi ng “pag maayos na ang buhay ko tsaka ako ako kikilos.” Sabi sa atin ng Panginoon, “Kumilos na kayo kahit hindi pa ayos ang kalagayan mo.” 

At hindi lang yun. Dapat din “Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod sa pinagdalhan sa inyo.” Ano ba’ng ibig sabihin?

  • Maging masunurin tayo sa mga batas patungkol sa pandemya kasi “para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod.” 
  • Mag hugas ang ating mga kamay, mag-social distancing tayo, mag suot tayo ng facemask at face shield, manatili tayo sa bahay kapag kinakailangan, at mag work from home tayo kung pwede. 
  • Magpa lista tayo sa pagpapapbakuna at pag dating ng panahon magpabakuna tayo. 
  • Ipananalangin natin ang mga taong namamahala sa COVID-19 response ng bansa. 
  • Tulungan natin ang mga taong nahirapan dahil sa pandemya. 

Pagkatapos ng sinabi nito, sinabi ng Panginoon, “Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan n’yo at hindi kasamaan nyo.” Ibig sabihin, depende din sa atin pagsunod ang pagtupad ng mga plano ng Diyos. 

Meron kasing tao na binabaha ang bahay. Kaya umakyat sa bubongan nya at nagdasal, “Panginoon iligtas mo ako sa baha.” 

Meron dumaan na rescue mula sa baranggay. “Sakay na po kayo para maligtas kayo!” 

“Ok lang ako. Ililigtas kasi ako ng Panginoon” ang kanyang tugon. 

Meron dumaan na taong naka-banca. “Sakay na po kayo para maligtas kayo!” 

“Ok lang ako. Ililigtas kasi ako ng Panginoon” ang kanyang tugon. 

May dumaan na helicopter nang lumalapit sa kanya. “Sakay na po kayo para maligtas kayo!” 

“Ok lang ako. Ililigtas kasi ako ng Panginoon” ang kanyang tugon. 

Sa wakas nalunod sya sa baha at nag-puntang langit. Pagdating nya doon, nag-tanong sya sa Panginoon. “Lord, bakit hindi mo sinagot ang aking hilining sa iyo? Bakit hindi mo ako niligtas sa baha?”

“Ano ba?” sabi ng Panginoon. “Nagpadala ako ng rescue, ng banca, at ng helicopter pero ayaw mong sumakay!”

Minsan kasi naghahanap tayo ng milagro pero ang tugon ng Panginoon ay ang mga normal na bagay. 

Paano ka bang sinasagot ng Panginoon ngayon panahon ng ECQ muli? 

Palaging malugod na tinatanggap ang puna.

Ginagawa ng mga kaibigan ang pag-share. 

Larawan ni Erik Mclean sa Unsplash. 
__________ 
[1] Sa mga hindi nakakaalam, ang ECQ ay Enhanced Community Quarantine. ang ECQ ay ang pinaka-mataas na antas ng anti-COVID-19 measures na pwedeng ilagay ng Philippine Government. 

It’s ECQ again! “When, Lord?” or “Where are you, Lord?”

It’s ECQ [1] again! Due to Delta Variant of COVID-19 the ECQ was raised again in Quezon City. Even though it’s for our safetly, it’s sad isn’t it? We thought we were ok because for more than one year we have social distanced, washed our hands, worn a facemask and faceshield, and stayed-at-home. And we are all ready to get vaccinated when it’s our time. But it seems like things are out of our control. 

At times like this, we remember what the Lord said to the Israelites in Jeremiah 29:11, “I know how to carry out my plans for your good and not for your evil, and plan to give you of hope for a better future” (God’s Word). This makes us ask the question, “When, Lord?” or “Where are you, Lord?”

We need to go back to the context of this biblical verse to answer our question. In Jeremiah’s day, the nation of Israel was in a bad state because of their sins. The Lord’s command to Jeremiah was to reveal to the people what the Lord had planned for them. The Lord said that they would be taken to Babylon as punishment for their sins. The period of their captivity given by the Lord through Jeremiah was 70 years. But the people and the other false prophets did not want to believe so they said that they would not stay in Babylonia. They said the captivity there would only be about two weeks.

Even if the Lord was punishing them, it is ok with Him that they will be gone from the Promised Land for 70 years because when they are in Babylonia they are still in the will of the Lord. Even if we are on ECQ or any level of restrictions, we are still in the will of the Lord!

First of all, I will tell you that even though I believe that COVID-19 is a bad thing, I do not believe that COVID-19 is a punishment of the Lord. But I do believe the illness is not normal. When the Lord created the world, disease was not included (Genesis 1:31). Sickness is due to sin. So while there are diseases in our world today there will also come a time when the diseases of the world will disappear (Revelation 21:4).

We can learn something from what Jeremiah says about things that are not normal.

The Lord said something different to the Israelites. Instead of just waiting for their return, they should socialize in their new place. They were to be part of Babylon: “Build houses and live in them. Plant and eat your crops. Get married and have children.”

Life does not stop when our condition is not normal. It is not possible to say “when my life is in order I will act.” The Lord tells us, “Act now, even when things aren’t perfect.”

And that’s not all. You must also “Contribute for the good and prosperity of the city to which you are brought.” What does that mean?

  • Let us be obedient to the laws regarding pandemics because “for the good and development of the city.”
  • Wash our hands, wear a facemask and face shield, stay home when necessary, and work from home if possible.
  • Let’s make a list of vaccinations and when the time comes we will be vaccinated.
  • Pray for those in charge of the pandemic restrictions, that God may continue give them wisdom. 
  • Find ways to help those who are in need because of the pandemic. 

After saying all of this, the Lord then says, “I know how to carry out my plans for your good and not your evil.” That is, the fulfillment of God’s plans also depends on our obedience.
There was a man whose house was flooding. So he climbed on his roof and prayed, “Lord save me from the flood.”

Soon after that a rescue vehicle came from the local government unit. “Get in and be saved!”

“I’m fine. The Lord will save me” was his response.

Someone passed by in a small boat. “Get in and be saved!”

“I’m fine. The Lord will save me” was his response.

A helicopter passed by as it approached him. “Get in and be saved!”

“I’m fine. The Lord will save me” was his response.

He finally drowned in the flood and went to heaven. When he got there, he asked the Lord.

“Lord, why didn’t you answer my request to you? Why didn’t you save me from the flood?”

“What?” saith the Lord. “I sent a rescue vehicle, a small boat, and a helicopter but you want to get in any of them!”

Sometimes we want a miracle but the Lord’s response is something more normal.

How is the Lord answering you now during this ECQ repeat?

Feedback is always welcome.

Friends do the sharing.

Photo by Erik Mclean at Unsplash.
__________
[1] For those who don’t know, ECQ is Enhanced Community Quarantine. ECQ is the highest level of anti-COVID-19 measures that the Philippine Government can put in place.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.